En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
S

Socialdemokraterna

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

För oss socialdemokrater är Sveriges och Europas säkerhet avgörande. I tider av kris och krig måste vi hålla ihop. Europas länder måste öka stödet till Ukraina och stå starkare mot Putin och mot de högerpopulistiska och auktoritära krafter som vill splittra oss. Det handlar ytterst om svenska folkets trygghet och säkerhet. Om vår demokrati och vårt sätt att leva.

Kandidatlista Socialdemokraterna

Endast kandidater som har svarat på frågorna i valkompassen visas.

 1. 1. Helene Fritzon
 2. 2. Johan Danielsson
 3. 3. Evin Incir
 4. 4. Adnan Dibrani
 5. 5. Sofie Eriksson
 6. 6. Ilan De Basso
 7. 7. Lisa Johansson Nåbo
 8. 8. Isak Utsi

Vad är er vision för EU om 10 år?

Vi vill se ett Europa i fred och frihet som håller samman. Ett Europa där demokratin och rättsstaten står stark mot högerpopulister som söker splittring. EU har tagit viktiga steg i klimatomställningen och har fortsatt ledartröjan. Samtidigt som ekonomin utvecklas i Sverige och Europa och alla människor har en bättre levnadsstandard.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D)

Varför vill ni tillhöra den partigruppen?

S&D-gruppen förenar socialdemokratiska partier från alla EU:s medlemsländer och det är vår naturliga hemvist i EU-samarbetet.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

I flera frågor, inte minst frågan om EU:s bestämmanderätt som exempelvis när det gäller lagstiftning på arbetsmarknadsområdet där vi slår vakt om den svenska modellen där dessa frågor avgörs av arbetsmarknaders parter.

Vilka av de övriga politiska grupperna i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Europeiska folkpartiets grupp (European People’s Party, EPP)

Renew Europe (RE)

De gröna/Europeiska fria alliansen (Greens/European Free Alliance, Verts/ALE)

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (European United Left–Nordic Green Left, GUE/NGL)

Motivering: Vi samarbetar brett i Europaparlamentet, men kommer aldrig samarbeta med högerextrema partier.

Finns det partigrupper som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Identitet och demokrati (Identity and Democracy, ID)

Europeiska konservativa och reformister (European Conservatives and Reformists, ECR)

Motivering: Vi samarbetar brett i Europaparlamentet, men kommer aldrig samarbeta med högerextrema partier.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Vi kommer vilja ha representation i de utskott som hanterar våra prioriterade frågor om säkerhet, klimat, ekonomi och kampen mot brottslighet och terror.

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle ni placera er själva på en sådan skala?

Något till vänster

Svar i valkompassen:

Socialdemokraterna

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

Så svarar S: Så fungerar det redan idag.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. S
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: EU har yttre gräns både mot exempelvis Norge och Ryssland och därför kan behoven se mycket olika ut. Vi vill inte tvinga någon att bygga stängsel men inte heller hindra där det är nödvändigt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. S
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt för vår säkerhet att Ukraina och andra kan bli medlemmar men det får inte innebära sänkta krav på demokrati, stabil ekonomi och låg korruption.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill se att rätten till abort blir en del av de rättigheter som gäller alla EU-medborgare.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. S
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I en omvärld med krig och konflikter är sammanhållningen i EU viktigare än någonsin för svenskarnas och européernas trygghet.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. S
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att kunna kommunicera krypterat är viktigt, men vi måste också kunna bekämpa den organiserad brottligheten, terrorism och komma åt de som begår sexualbrott mot barn.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna gör upp om villkoren på arbetsmarknaden och därför skriva in de fackliga rättigheterna i fördraget nästa gång de revideras.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. S
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill inte se någon uppluckring av lagstiftning eller legalisering av narkotika.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. S
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Skogsförvaltningen är nationell kompetens, vi tycker inte EU ska bestämma om avverkningsnivåer i Sverige. Men skogen har en viktig roll att spela både för att ersätta fossila produkter och som kolsänka.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

Så svarar S: För att öppna gruvor krävs flera tillstånd och de bygger ofta på gemensam europeisk miljölagstiftning. Även om frågan om huruvida en gruva ska få tillstånd är och ska vara en fråga för Sverige är det viktigt att det inte hindras av EU-regler.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. S
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Unga ska ha goda möjligheter att röra sig där avstånden är långa och kollektivtrafiken inte räcker till. Därför har vi drivit frågan om att reglerna ska gälla från 15 år men med högre krav på teori- och körprov.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har arbetat för att vargens skyddsstatus i art- och habitatdirektivet ska kunna ändras från ”strikt skyddad” till ”skyddad”. Det ökar den lokala rovdjursförvaltningens möjligheter att exempelvis bedriva skyddsjakt när det behövs, så att vi minskar konflikterna mellan människor och varg, exempelvis i områden där vargförekomsten är relativt tät och tamdjurshållning tydligt påverkas.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. S
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det har visat sig praktiskt svårt och i många fall i strid med internationell rätt. Men om det kan organiseras på ett praktisk genomförbart och humanitärt godtagbart sätt är vi inte principiellt motståndare.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. S
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill se en stram EU-budget, men ser stora möjligheter att omfördela resurser inom den. Det är viktigt att fler länder också tar ett ansvar för bistånd till utvecklingsländer.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. S
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill begränsa arbetskraftsinvandringen till att omfatta arbeten där det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Till stor del handlar det om vissa kvalificerade yrken där det råder stor brist och där arbetskraft inte går att hitta vare sig i Sverige eller inom EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

Så svarar S: För att bekämpa grov organiserad brottlighet och terrorism behöver vi kunna använda modern teknik och nya metoder.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. S
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi försvarar det svenska Systembolagets monopol som vi inte vill ska avregleras av EU.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. S
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser i nuläget ingen anledning att ompröva det svenska folkets uttalande i folkomröstningen om EMU.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. S
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver öka stödet till Ukraina - humanitärt, ekonomiskt och militärt. Stödet bör i första hand finansieras utan att öka EU:s skuldsättning, t.ex. genom att använda frysta ryska tillgångar, omfördelning inom EU:s budget eller använda medel som inte kommit till användning. Vi föreslår att lån med frysta ryska centralbankstillgångarna som säkerhet som förskott på framtida krigsskadestånd.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill se ett stärkt försvarssamarbete till exempel när det gäller att öka den europeiska produktionen av försvarsmateriel, det är inte samma sak som att vi vill se ett gemensamt EU-försvar.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

Så svarar S: För att underlätta fredssamtal och nå en uppgörelse krävs mer jämlika parter. Att EU och fler stater erkänner Palestina bidrar till det och stärker de palestinska krafter som vill jobba för en fredlig lösning med Israel. Målet är en tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fredlig samexistens.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. S
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: När vi nu ser hur USA bedömt Tiktok som en säkerhetsrisk och vidtar åtgärder finns det alla anledning för oss att också undersöka frågan närmare. Här måste givetvis en bedömning göras utifrån sakkunskap och underrättelse, snarare än tyckande, men vi utesluter inte något.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. S
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Europa behöver mycket ny fossilfri elproduktion. Även om energimixen är en nationell fråga är det viktigt att EU:s regler, stöd och olika beslut underlättar investeringar i all fossilfri elproduktion.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. S
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill inte binda upp oss i ett långsiktigt fossilberoende. Begagnade fossildrivna bilar kommer fortsatt finnas kvar efter 2035.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. S
  Mycket bra förslag

Så svarar S: Ökad jämställdhet är ett viktigt mål och det är bra att också EU tar steg i den riktningen, men i Sverige ska det även fortsatt vara arbetsmarknadens parter som ansvarar för lönebildningen.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. S
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: EU har precis beslutat om en ny migrationspakt. Sverige har redan tagit ett stort ansvar vilket flera andra länder inte har gjort och nu behöver göra. Det kommer i praktiken innebära lägre invandring till Sverige.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. S
  5

Så svarar S: Extra viktig Vi socialdemokrater vill se till att fler länder ska göra mer för att få ner klimatutsläppen och stoppa miljöförstöringen, för oss, våra barn och våra barnbarns framtid. Europa ska gå före och driva utvecklingen mot det hållbara samhället.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. S
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. S
  4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill inte se att mer makt flyttas från Sverige till EU, men det är viktigt att EU får ett ökat inflytande i världen.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Socialdemokraternas val:

 • Demokrati
 • Försvar
 • Klimat