MP

Miljöpartiet

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

EU befinner sig i kris, med en demokrati på tillbakagång, natur som förstörs och klimatförändringar som eskalerar. Miljöpartiet är det enda parti med politik för de utmaningar som Europa står inför. Vi vill se ett EU där naturen sätter ramarna och ekonomin används som ett verktyg för att uppnå ett rättvist samhälle. Tillsammans kan vi rädda demokratin, stärka klimatet och skydda naturen.

Kandidatlista Miljöpartiet

Endast kandidater som har svarat på frågorna i valkompassen visas.

 1. 1. Alice Bah Kuhnke
 2. 2. Pär Holmgren
 3. 3. Isabella Lövin
 4. 4. Magnus P Wåhlin
 5. 5. Emma Nohrén
 6. 6. Henrik Blind
 7. 7. Rebecka Le Moine
 8. 8. Mursal Isa

Vad är er vision för EU om 10 år?

Vi vill se ett Europa som är jämställt, rättvist och hållbart. Ett EU där vi kraftigt minskat våra klimatutsläpp, skyddat mer natur och räddat demokratin. Ett Europa där de fattigaste får mest stöd och hjälp i klimatomställningen och där vi utjämnat inkomstklyftorna - helt enkelt ett Europa där alla människor ges förutsättningar att leva goda liv.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

De gröna/Europeiska fria alliansen (Greens/European Free Alliance, Verts/ALE)

Varför vill ni tillhöra den partigruppen?

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse. Vi söker mandat för att åstadkomma förändring och använder de politiska rum som finns för att arbeta för miljö och solidaritet. Vår partigrupp De Gröna/EFA är en del av den globala gröna rörelsen och det politiska rum där vi kan driva och genomföra grön politik tillsammans med gröna från hela Europa.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Vi känner stor samhörighet och enighet i den gröna gruppen - den grupp som är mest överens internt och röstar gemensamt för miljön, klimatet och social rättvisa. Det finns nyansskillnader i att den gröna gruppen har en något mer federalistisk syn på EU-samarbetet än vad vi svenska miljöpartister har. Det finns också skillnader i synen på vissa sociala frågor, till exempel minimilöner.

Vilka av de övriga politiska grupperna i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Europeiska folkpartiets grupp (European People’s Party, EPP)

Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D)

Renew Europe (RE)

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (European United Left–Nordic Green Left, GUE/NGL)

Motivering: Vi samarbetar med alla prodemokratiska krafter i parlamentet. Våra närmsta samarbetspartners för att skapa progressiva majoriteter i parlamentet är socialdemokrater, liberaler och vänsterpartister.

Finns det partigrupper som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Identitet och demokrati (Identity and Democracy, ID)

Europeiska konservativa och reformister (European Conservatives and Reformists, ECR)

Motivering: Vi samarbetar inte med högerextremister, populister eller antidemokrater. De grupper eller ledamöter som inte delar våra demokratiska värderingar.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Utskotten för: - miljö - medborgerliga fri- och rättigheter - transport och turism - industrifrågor - jordbruk och landsbygd - kvinnors rättigheter och jämställdhet - budget - utrikesfrågor.

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle ni placera er själva på en sådan skala?

Något till vänster

Svar i valkompassen:

Miljöpartiet

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. MP
  Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Ja, och straffen ska verka motiverande för länderna att anstränga sig ytterligare för att nå klimatmålen. Samtidigt får inte de ekonomiska påföljderna slå fel - ofta är det EU:s fattigaste länder som har svårast att ställa om. Varje EU-land som missar klimatmålen är ett misslyckande, och därför måste EU framförallt se till att detta inte sker från första början.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: EU:s pengar ska inte läggas på att bygga gränsstängsel eller murar. Att diskutera om EU ska bygga stängsel och vem som ska finansiera det är dessutom att flytta fokuset från de verkliga utmaningar som EU står inför. Vad som krävs är istället att vi garanterar att alla medlemsländer tar ett gemensamt ansvar för migrationen, och att EU bidrar till en värld där färre tvingas på flykt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. MP
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Utvidgningningspolitiken är ett av EU:s starkaste verktyg för att säkra fred, välstånd och grundläggande rättigheter och värderingar på den europeiska kontinenten. Samtidigt kan vi inte tumma på den meritbaserade processen och kriterierna för bland annat demokrati och rättsstat, som måste uppfyllas i utvidgningsprocessen.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. MP
  Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig Vi måste garantera rätten till abort i hela EU. Idag är aborträtten hotad eller begränsad i flera medlemsländer. Ingen i EU ska nekas valet mellan att fullfölja eller avsluta en graviditet. För oss är aborträtten en grundläggande rättighet som måste grundlagsskyddas på EU-nivå.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Nej, Europa står inför stora utmaningar, inte minst kriget i Ukraina och den eskalerande klimatkrisen. Därför behöver vi samarbeta mer, inte vara 27 stater som drar i 27 olika riktningar. Folkomröstning är ett bra verktyg för den här typen av frågor, dock har Sverige redan haft en sådan.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: EU ska inte ägna sig åt massövervakning av oskyldiga medborgares privata kommunikation. Vi är emot massövervakning av privat kommunikation utan brottsmisstanke och domstolsbeslut i det enskilda fallet. EU-medborgare har rätt till integritet och det vore dessutom ineffektivt att övervaka all kommunikation. Det bidrar inte till att fler brott klaras upp, vilket också är en prioritet för oss.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. MP
  Mycket bra förslag

Så svarar MP: Respekten för fackliga rättigheter ska skärpas i EU. Arbetare på samma arbetsplats ska ha rätt till lika lön oavsett vilket EU-land arbetarna kommer ifrån och det ska gälla jämlika villkor för svenska och utländska företag på den inre marknaden.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet vill inte legalisera cannabis, då vi bedömer att det skulle öka tillgängligheten till cannabis i samhället. För att minska missbruket och beroendet av cannabis och andra droger så är det viktigt med förebyggande sociala insatser liksom att hjälpa människor ut ur missbruk.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. MP
  Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig EU måste arbeta gemensamt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och öka naturens klimatnytta. Vi vill göra det globalt antagna målet att skydda minst 30 procent av landytan till 2030 till EU-lag. Varje EU-land ska utifrån nationella förutsättningar välja vilka områden som skyddas och hur stödsystemen utformas. Politiken måste göra det mer lönsamt för skogsägare att bidra med klimatnytta.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet anser att öppnandet av nya gruvor endast bör ske efter gedigen undersökning av miljöpåverkan, med full respekt för principen om lokalbefolkningens fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden och med full respekt för samers rättigheter. Gruvor behövs, men den potentiella nyttan av en ny gruva måste vägas noga mot påverkan på natur och människor och beslut ska inte tas lättvindigt.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Miljöpartiet tycker att åldersgränsen för att ta EPA-körkort fortsatt bör vara 15 år.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill att vargen och andra vilda arter ska få finnas i långsiktigt livskraftiga stammar. Den svenska vargstammen lider av inavel, den är isolerad, och med några hundra individer är den långt ifrån långsiktigt livskraftig. Vi vill därför inte att EU ska ändra skyddet av vargen och öppna upp för ökad jakt.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Asylcenter i tredjeland är inhumant, dyrt och ineffektivt. Vi förespråkar inte ett system som inte kommer att fungera och som dessutom syftar till att EU-länderna ska ta så lite ansvar som möjligt för människor på flykt. Förslag om asylcenter i tredjeland är oförenliga med både flyktingkonventionen och EU-rätten. Asylrätten ska värnas.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. MP
  Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi vill att minst 1 procent av EU:s BNI går till globalt bistånd, som utgår ifrån feministisk utrikespolitik och grundas i Agenda 2030, Parisavtalet och internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Biståndet ska utgå från behovet hos mottagarna, inte baseras på egna intressen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. MP
  Mycket bra förslag

Så svarar MP: Kompetensförsörjningen är avgörande för vår näringslivsutveckling, konkurrenskraft och för att upprätthålla en god välfärd och samhällsservice. Idag råder kompetensbrist och arbetskraftsbrist i delar av Sverige och EU. Att EU kan attrahera arbetskraft från länder utanför EU är avgörande för en stark samhällsutveckling.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi ska självklart ha verktyg för att bekämpa allvarlig brottslighet, men att tillåta att AI används för massövervakning är inte vägen att gå. Vi är positiva till att EU nu har en AI-lag som innehåller ett generellt förbud mot ansiktsigenkänning i realtid, med ett fåtal begränsade undantag.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: De skadliga effekterna av alkohol och samhällskostnaden ökar med ökad tillgänglighet. Systembolaget är det kanske enskilt viktigaste verktyget för den restriktiva svenska alkoholpolitiken. Vi vill därför ha kvar Systembolagets alkoholmonopol.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Sverige bör inte införa euron som valuta. Miljöpartiet respekterar folkomröstningsresultatet. Sverige tjänar på att kunna bedriva en självständig penningpolitik anpassad efter Sveriges ekonomiska förhållanden.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. MP
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Så länge det behövs ska EU och medlemsländerna stötta Ukraina humanitärt, ekonomiskt och militärt i kampen mot Ryssland. I första hand ska befintliga medel och det som medlemsstaterna bidrar med finansiera stödet men om det krävs kommer vi överväga lån. En annan viktig del för det fortsatta stödet är att stoppa flödet av resurser till Putins krigsmaskineri genom importen av energi från Ryssland.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. MP
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: EU:s medlemsländer behöver stärka sin försvarskapacitet på grund av det säkerhetspolitiska läget och detta bör EU bidra till. Det finns goda möjligheter att fortsätta utveckla det militära samarbetet på mellanstatlig nivå med andra medlemsstater inom EU. Vi står bakom den nuvarande gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, inklusive EU:s fredsinsatser och internationell krishantering.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. MP
  Mycket bra förslag

Så svarar MP: Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser. Vi verkar för en rättvis fred och för ett självständigt och demokratiskt Palestina. Ett Palestina som kan leva sida vid sida med Israel. Vi förordar en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, där både Israel och Palestina delar Jerusalem som huvudstad.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. MP
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Vi miljöpartister har inget förslag på ett förbud mot Tiktok, men vi ser med stor oro på farhågorna om hur användares data hanteras. EU bör verka för att skydda människor, i synnerhet barn och unga från olagligt, skadligt och beroendeframkallande material och design. Samtidigt vet vi att många har glädje av och använder Tiktok och vill inte begränsa tillgången till sociala medier.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Beslut om ett land ska bygga ut kärnkraft eller inte är nationell kompetens och inte EU-politik. Miljöpartiet tycker att det är av största vikt att EU inte skapar oförtjänta fördelar för kärnkraft gentemot förnybar energi. Det riskerar snedvrida konkurrensen och försena klimatomställningen. Kärnkraften är dyr, tar decennier att bygga och kan aldrig göras hållbar och cirkulär.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. MP
  Mycket bra förslag

Så svarar MP: Extra viktig EU:s jordbrukspolitik måste göras om i grunden. Småskaligt och ekologiskt jordbruk ska gynnas, inte storskaligt och industriellt. EU:s pengar ska riktas mot de lantbrukare som ligger i framkant på miljöområdet och bidrar till klimatmål, biologisk mångfald och hög djurvälfärd. För att uppnå våra klimat- och miljömål måste EU:s bönder få det stöd som är nödvändigt för den gröna omställningen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. MP
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar MP: Att riva upp denna klubbade EU-lag skulle vara en katastrof för klimatet. Investeringssäkerhet är avgörande för industrin, och att riva upp beslutet skulle därför skada svensk industri som redan tagit steg för att nå målen, skada EUs konkurrenskraft jämte länder som USA och Kina som satsar på elbilar, och omöjliggöra att vi når våra klimatmål.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. MP
  Mycket bra förslag

Så svarar MP: Det krävs insatser både från medlemsländerna nationellt och från EU för att minska löneskillnaderna. Lönegapet mellan kvinnor och män i EU har legat på ungefär samma nivå under de senaste tio åren. Utvecklingen måste börja gå åt rätt håll och vi anser att EU kan göra mer för att uppnå en jämställd arbetsmarknad. EU bör anta tydliga mål för hur lönegapet ska minska under de kommande fem åren.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. MP
  5

Så svarar MP: Vi står för en reglerad invandring, där människor som kommer till EU och är i behov av skydd från krig och förföljelse också får det. Om alla EU-länder tog ett gemensamt ansvar för migrationen skulle vi klara av att erbjuda skydd åt fler människor som befinner sig på flykt. Inget medlemsland ska ensamt behöva ta ett oproportionerligt ansvar.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. MP
  5

Så svarar MP: Extra viktig Klimatpolitik handlar om att skydda människor, natur och samhällen från farliga extremväder. EU:s klimatpolitik måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet och vetenskapen. EU har tack vare gröna politiker tagit viktiga steg framåt, men vi måste öka takten. Miljöpartiet vill se att EU har ett netto-positivt mål till 2040, där vi släpper ut mindre koldioxid än vi binder i skog och mark.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. MP
  4
 5. 5

Så svarar MP: Befintliga medel ska justeras för att i ökad utsträckning stötta resurssvaga EU-länder, men det ska i första hand inte ske genom att ekonomiskt starka länder betalar en högre avgift. Vi anser istället att de gemensamma (EU-)fonderna ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. MP
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar MP: Miljö- och klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter är gemensamma angelägenheter som kräver gemensamma svar.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Miljöpartiets val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Miljö och natur

Så svarar MP: EU står inför flera stora utmaningar, inte minst Rysslands invasionskrig mot Ukraina och klimatomställningen, som hela tiden blir mer och mer brådskande. Därför bör EU prioritera frågor som hjälper oss att gemensamt lösa de här två utmaningarna.