En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Henrik Blind

Henrik Blind (plats 6)

Presentera dig själv

Jag är född och uppvuxen i en renskötarfamilj med hemvist i Tuorpon sameby. Min politiska drivkraft är alla människors lika värde, urfolksrättigheter, naturens rättigheter och klimaträttvisa. Bosatt i Jokkmokk, är 45 år och kommunalråd.

Vilket år är du född?

1978

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Jokkmokks kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Nordsamiska, engelska.

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Studier vid högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

21

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Vi måste bygga ett Europa som står för jämlikhet, rättvisa och hållbarhet, ett Europa som inte bara hoppas på en bättre framtid, utan aktivt formar den. För att uppnå detta, är det avgörande att vi kraftigt minskar våra klimatutsläpp. Vi kan inte stå passiva medan vårt klimat förändras; vi måste agera nu för att bevara vår planet för framtida generationer.

Vem är din politiska förebild?

Den tidigare norska sametingspresidenten Aili Keskitalo.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Kent

Vilken är din favoritbok?

Far inte till havet med Elin Anna Labba.

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Makta/Makten (NRK).

Vilken är din favorithobby?

Fotografera och skriva.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Tågluff från Luleå till Helsingfors. För att få uppleva de bästa av två världar med böljande landskap till synintryck till det finska fullkornsrågbrödet på valfritt café i den finska huvudstaden.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2009 - Norge - "Fairytale" - Alexander Rybak

Motivering: Jag blir så glad av Alexander Rybaks fiol och scenglädje.

Svar i valkompassen:

Henrik Blind

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Henrik Blind
  Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Extra viktig Ja, för att bekämpa klimatförändringarna effektivt behöver EU inte bara sätta upp mål utan även se till att de uppnås. Sanktioner kan motivera länder att anstränga sig mer, men det är viktigt att dessa inte orättvist drabbar EU:s ekonomiskt svagare medlemmar.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är viktigt att EU:s resurser används på ett sätt som speglar unionens grundläggande värderingar om solidaritet och mänskliga rättigheter, snarare än att finansiera gränsstängsel eller murar. Sådana åtgärder riskerar att avleda uppmärksamheten från de djupare utmaningar som EU står inför, såsom att hantera migration på ett hållbart och humant sätt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Henrik Blind
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: EU:s utvidgningspolitik spelar en central roll i att främja fred, välstånd och grundläggande rättigheter i Europa. Genom att välkomna nya medlemsländer understryker EU sitt åtagande att utöka och stärka dessa värden på kontinenten. Samtidigt är det viktigt att denna expansionsprocess förblir meritbaserad vilket innebär att inga avsteg görs från de fastställda kriterierna för bland annat demokrati.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Henrik Blind
  Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Extra viktig För att upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter inom EU är det avgörande att rätten till abort ses som en fundamental frihet som måste grundlagsskyddas på EU-nivå. Det är oacceptabelt att kvinnor i vissa medlemsländer står inför restriktioner eller till och med förbud mot abort, vilket starkt begränsar deras möjlighet att göra självständiga beslut om sin egen kropp och hälsa.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Nej, med tanke på de stora utmaningar som Europa står inför, såsom kriget i Ukraina och den eskalerande klimatkrisen, är behovet av ökat samarbete inom EU mer kritiskt än någonsin. Det är avgörande att de 27 medlemsstaterna inte agerar isolerat utan istället drar åt samma håll för att hantera dessa kriser effektivt och koordinerat.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är avgörande att EU respekterar medborgarnas rätt till privatliv och skyddar denna grundläggande rättighet från övertramp i form av massövervakning. Att övervaka privat kommunikation utan specifik brottsmisstanke eller ett domstolsbeslut underminerar inte bara individens integritet, utan kan även skada förtroendet mellan medborgarna och staten.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Henrik Blind
  Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Att stärka respekten för fackliga rättigheter inom EU är centralt för att säkerställa en rättvis och jämlik arbetsmarknad. Ett av de grundläggande målen bör vara att garantera att alla arbetare, oavsett ursprungsland, får samma lön för likvärdigt arbete på samma arbetsplats.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Miljöpartiet vill inte legalisera cannabis, främst utifrån bedömningen att legalisering skulle leda till ökad tillgänglighet och potentiellt ökat bruk av drogen i samhället. Det är istället viktigt med förebyggande sociala insatser att hjälpa människor ut ur missbruk och beroende.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Henrik Blind
  Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Extra viktig EU står inför viktiga beslut när det gäller miljö- och klimatpolitiken, speciellt med tanke på den pågående förlusten av biologisk mångfald och behovet av att stärka ekosystemens förmåga att bidra till klimatmålen. Ett konkret förslag som Miljöpartiet vill är att skydda minst 30 procent av landytan till 2030 som EU-lag.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Miljöpartiet anser att nya gruvor ska bara kunna öppnas efter gedigen kartläggning av miljöpåverkan och där principen om lokalbefolkningens fria och väl underbyggda förhandsgodkännanden efterlevs, samt när full respekt för samers rättigheter gäller. Beslut om gruvdrift ska inte tas lättvindigt utan måste grundas på en solid grund av miljömässig och social hållbarhet.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Åldersgränsen för att ta EPA-körkort bör fortfarande vara 15 år.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Henrik Blind
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är viktigt att vargen och andra vilda arter ska få finnas i långsiktigt livskraftiga stammar men samtidigt måste hänsyn tas till exempelvis enskilda samebyars begäran av skyddsjakt av varg som ställer till problem för renskötseln i ett område.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det finns starka argument mot förslaget om att upprätta asylcenter i tredjeländer. Denna åtgärd bedöms inte bara som inhuman och kostsam, utan också som en ineffektiv lösning på migrationsutmaningar. Det riskerar att skapa system där ansvarsfrågor blir oklara och där mänskliga rättigheter inte kan garanteras på samma sätt som inom unionen. Asylrätten ska värnas.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Henrik Blind
  Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Att öka EU:s biståndsinsatser till minst 1 procent av unionens BNI skulle signalera ett kraftfullt åtagande till global utveckling och solidaritet. Genom att grunda detta bistånd i principer från feministisk utrikespolitik samt viktiga globala överenskommelser som Agenda 2030, Parisavtalet och andra kan EU effektivt bidra till mer jämlik och hållbar global utveckling.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Henrik Blind
  Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för att säkerställa att EU:s näringsliv fortsätter att vara konkurrenskraftigt och att välfärden och samhällsservicen bibehålls på en hög nivå. Med den nuvarande kompetens- och arbetskraftsbristen som påverkar många områden i Sverige och andra delar av EU, blir det allt viktigare att unionen kan attrahera kvalificerad arbetskraft från länder utanför EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är avgörande att EU balanserar behovet av säkerhet med skyddet av individuella friheter och integritet. Användningen av AI inom brottsbekämpning erbjuder betydande möjligheter men för med sig även potentiella risker, speciellt när det gäller frågor om övervakning och privatliv.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Att upprätthålla Systembolagets monopol på försäljning av alkohol är en central del av den svenska alkoholpolitiken, vilken syftar till att minska de skadliga effekterna av alkoholkonsumtion. Forskning visar att tillgängligheten till alkohol är en nyckelfaktor i konsumtionsnivåerna; ju lättare tillgängligt alkohol är, desto högre tenderar konsumtionen att vara.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är viktigt att respektera det svenska folkets beslut i folkomröstningen 2003, där majoriteten röstade emot att ersätta den svenska kronan med euron. Att hålla fast vid detta beslut understryker vikten av att respektera demokratiska processer och folkomröstningens utfall. Sverige tjänar på att kunna bedriva en självständig penningpolitik anpassad efter Sveriges ekonomiska förhållanden.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Henrik Blind
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är avgörande att EU och dess medlemsländer fortsätter att ge omfattande stöd till Ukraina under dess konflikt med Ryssland. Stödet bör omfatta humanitärt, ekonomiskt och militärt bistånd för att säkerställa Ukrainas förmåga att försvara sin suveränitet och stödja dess befolkning under dessa utmanande tider.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Henrik Blind
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det nuvarande säkerhetspolitiska läget i och runt Europa understryker vikten av att EU:s medlemsländer stärker sin försvarskapacitet. Det är avgörande att EU inte bara stöttar denna utveckling utan också aktivt bidrar till att koordinera och förbättra de kollektiva försvarsansträngningarna.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Henrik Blind
  Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Både israeler och palestinier har rätt till frihet, utveckling och trygghet inom säkra och erkända gränser. Vi verkar för en rättvis fred och för ett självständigt och demokratiskt Palestina. Ett Palestina som kan leva sida vid sida med Israel. Vi förordar en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Henrik Blind
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Det är viktigt att EU fortsätter att arbeta proaktivt för att stärka skyddet av personuppgifter och att säkerställa att sociala medier inte bidrar till olagligt eller skadligt beteende och beroendeframkallande material. Vi har inget förslag om förbud, men vi ser med stor oro på farhågorna om hur användares data hanteras.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Beslut om ett land ska bygga ut kärnkraft eller inte är nationell kompetens och inte EU-politik. Miljöpartiet tycker att det är av största vikt att EU inte skapar oförtjänta fördelar för kärnkraft gentemot förnybar energi. Det riskerar snedvrida konkurrensen och försena klimatomställningen. Kärnkraften är dyr, tar decennier att bygga och kan aldrig göras hållbar och cirkulär.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Henrik Blind
  Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Extra viktig För att möta klimatutmaningarna och förbättra miljöförhållandena krävs det att EU:s jordbrukspolitik måste göras om i grunden. Stödet bör omfördelas från storskaliga, industriella jordbruksoperationer till småskaliga och ekologiska lantbrukare. Denna förändring syftar till att främja mer hållbara jordbruksmetoder som är bättre för både miljön och samhället.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Henrik Blind
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Att riva upp denna klubbade EU-lag skulle vara en katastrof för klimatet. Investeringssäkerhet är avgörande för industrin, och att riva upp beslutet skulle därför skada svensk industri som redan tagit steg för att nå målen, skada EUs konkurrenskraft jämte länder som USA och Kina som satsar på elbilar, och omöjliggöra att vi når våra klimatmål.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Henrik Blind
  Mycket bra förslag

Så svarar Henrik Blind: Lönegapet mellan kvinnor och män i EU har legat på ungefär samma nivå under de senaste tio åren. Utvecklingen måste börja gå åt rätt håll och vi anser att EU kan göra mer för att uppnå en jämställd arbetsmarknad. EU bör anta tydliga mål för hur lönegapet ska minska under de kommande fem åren.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Henrik Blind
  5

Så svarar Henrik Blind: Miljöpartiet betonar vikten av en reglerad och rättvis invandringspolitik, där människor som behöver skydd från krig och förföljelse erbjuds trygghet och skydd. En gemensam ansats från alla EU-länder är avgörande för att kunna erbjuda skydd åt fler människor som befinner sig på flykt. Inget medlemsland ska ensamt behöva ta ett oproportionerligt ansvar.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Henrik Blind
  5

Så svarar Henrik Blind: Extra viktig Klimatpolitik handlar om att skydda människor, natur och samhällen från farliga extremväder. EU:s klimatpolitik måste skärpas för att vara i linje med Parisavtalet och vetenskapen. EU har tack vare gröna politiker tagit viktiga steg framåt, men vi måste öka takten. Miljöpartiet vill se att EU har ett netto-positivt mål till 2040, där vi släpper ut mindre koldioxid än vi binder i skog och mark

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. Henrik Blind
  5

Så svarar Henrik Blind: Befintliga medel ska justeras för att i ökad utsträckning stötta resurssvaga EU-länder, De gemensamma EU-fonderna ska vara redskap för att minska skillnader och ojämlikheter inom EU med hänsyn till regionala förutsättningar samt främja en levande landsbygd och klimatomställningen.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Henrik Blind
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Henrik Blind: Miljö- och klimatfrågan, demokrati och mänskliga rättigheter är gemensamma angelägenheter som kräver gemensamma ansvar.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Henrik Blinds val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Miljö och natur