L

Liberalerna

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

Liberalerna är det enda parti som tydligt tar ställning för att fördjupa frihetsprojektet EU. Med ett starkare Europa får vi ett starkare Sverige. I en orolig omvärld behöver Europa hålla ihop och samarbeta mer för att lösa stora samhällsproblem. Ett starkt och enat EU är vårt viktigaste vapen mot Putin, för att klara klimatomställningen och besegra gängen. För vår säkerhet, trygghet och frihet.

Kandidatlista Liberalerna

Endast kandidater som har svarat på frågorna i valkompassen visas.

 1. 1. Karin Karlsbro
 2. 2. Anna Maria Corazza Bildt
 3. 3. Simona Mohamsson
 4. 4. Philip Sandberg
 5. 5. Nina Larsson
 6. 6. Roger Haddad
 7. 7. Eva Edwardsson
 8. 8. Erik Berg

Vad är er vision för EU om 10 år?

I Liberalernas EU 2034 är Sverige medlem fullt ut med euron som valuta. Ukraina har vunnit kriget mot Ryssland och är en del av EU. Utbyggd kärnkraft har hjälpt Europa att ställa om till en ekonomi som når klimatmålen, och gängbrottsligheten har knäckts tack vare insatser av vår europeiska polis. Rättsstaten respekteras och rätten till fri och säker abort är en självklarhet - i hela Europa.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

Renew Europe (RE)

Varför vill ni tillhöra den partigruppen?

I Renew Europe samlas liberala partier som tror på ett starkt och fördjupat Europasamarbete. Vår partigrupp tar tydlig ställning för mer pengar och vapen till Ukraina, för en ambitiös klimatpolitik, för att frihandel och företagande skapar konkurrenskraft - och för att ställa tuffa krav på alla EU-länder att respektera demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Liberalerna driver den mest frihandelsvänliga politiken i Renew Europe och vill jämfört med resten av gruppen se en mer omfattande reform av EU:s budget och minskning av jordbruksstödet. Vi vill även se att Europaparlamentet enbart har ett säte - i Bryssel.

Vilka av de övriga politiska grupperna i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Europeiska folkpartiets grupp (European People’s Party, EPP)

Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D)

De gröna/Europeiska fria alliansen (Greens/European Free Alliance, Verts/ALE)

Motivering: Hållbara kompromisser byggs mellan partigrupper som tror på Europasamarbetet. Här ingår alltid Renew Europe och Liberalerna. De som delar vår positiva syn på EU är EPP, socialdemokrater och gröna.

Finns det partigrupper som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Identitet och demokrati (Identity and Democracy, ID)

Europeiska konservativa och reformister (European Conservatives and Reformists, ECR)

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (European United Left–Nordic Green Left, GUE/NGL)

Motivering: Hållbara kompromisser byggs mellan partigrupper som tror på Europasamarbetet. Här ingår alltid Renew Europe och Liberalerna. Vi ser därför inga skäl att samarbeta med ECR, ID och vänstergruppen.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Miljö- och klimatutskottet, utskottet för internationell handel, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, utskottet för inre marknad, utrikes- och försvarsutskottet.

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle ni placera er själva på en sådan skala?

Något till höger

Svar i valkompassen:

Liberalerna

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna vill att Europa ska vara världsledande i klimatarbetet. Men då behövs skarpare åtgärder och en hållbar energipolitik där varje bindande mål sätts för fossilfri elproduktion i varje medlemsland. Det får aldrig vara en konkurrensfördel att släppa ut, och därför ska EU-länder som inte lever upp till klimatmålen kunna dömas till böter, precis som vid andra brott mot EU:s lagstiftning.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. L
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna slår vakt om den fria rörligheten i Europa, men det kräver i sin tur att den yttre gränsen till EU stärks. Vi vill att EU tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen, för att säkra att samma effektiva gränsskydd och rättssäkra och humana gränskontroller gäller överallt. EU ska dock inte finansiera byggen av murar och stängsel för att hålla människor borta från Europa.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Ryssland och Kina ökar systematiskt sitt inflytande över EU:s närområde. Därför är det viktigt att fler länder blir medlemmar i EU istället för att hamna i klorna på auktoritära regimer. Liberalerna vill att förhandlingarna med Ukraina snabbas på, och att landet steg för steg bjuds in att bli en del i exempelvis EU:s säkerhetspolitiska samarbete och den inre marknaden.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna vill att rätten till fri abort grundlagsskyddas i hela EU. Så länge som rätten till fri abort respekteras är det dock viktigt att varje EU-land själv ansvarar för sin egen lagstiftning, eftersom vi aldrig kan acceptera att ett medlemsland tvingas införa strängare regler. EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska alltid ha rätt att genomföra abort i ett annat medlemsland.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. L
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna är Sveriges mest Europavänliga parti, och vill att Sverige ska bli fullvärdig medlem och införa euron. Vi vill fördjupa EU-samarbetet på en rad områden för att kunna lösa de samhällsproblem vi har i Sverige. Flera partier vill istället att vårt land minskar sitt engagemang eller till och med lämnar EU. Det vore oerhört farligt för Sverige, för vår ekonomi, trygghet och säkerhet.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. L
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Rätten till integritet ska vara stark - gentemot både staten och privata företag. Samtidigt måste integriteten ibland vägas mot andra viktiga intressen, som arbetet mot terrorism eller att bekämpa grova brott mot barn. Integritetsfrågorna måste alltid analyseras noggrant när lagförslag tas fram som kan påverka exempelvis kommunikation i krypterade chattar.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. L
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Den modell vi har i Sverige där parterna på arbetsmarknaden svarar för lönebildningen fungerar väl. Liberalerna säger därför nej till att införa EU-lagstiftning som riskerar att skada den svenska partsmodellen. EU ska kunna påverka medlemsländerna att genomföra reformer som bidrar till tillväxt och konkurrenskraft, men regler kring lönebildning och kollektivavtal ska varje EU-land själv hantera.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. L
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna vill inte legalisera cannabis i Sverige, och frågan bör heller inte hanteras på EU-nivå.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. L
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar, och så ska det fortsätta att vara. Liberalerna står upp för äganderätten - men olika intressen måste vägas mot varandra eftersom skog också ska kunna användas för att binda koldioxid och bevara biologisk mångfald. I den mån skogsbruk måste begränsas för att användas skogen som kolsänka så ska det främst ske inom den statliga skogen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Sverige har en unik tillgång till sällsynta metaller och råvaror som krävs för att klara hela Europas gröna omställning. Liberalerna vill att det blir enklare att öppna nya gruvor i Sverige, där brytning kan ske med strikt miljöhänsyn och goda arbetsvillkor. När Europa ställer om är det inte rimligt att vi ska förlita oss på gruvbrytning i länder med bristande demokrati och miljölagstiftning.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. L
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Vi är angelägna om att intressena värnas för EPA-traktorer och mopedbilar då det för många ungdomar, särskilt i mindre orter, är ett stort fritidsintresse och ger social gemenskap. Med tanke på trafiksäkerheten ser vi dock positivt på att åldersgränsen höjs till 16 år och hastigheten till 45 km/h, liksom att kraven på körkortsprov höjs.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. L
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Djur och natur bryr sig inte om gränser och därför är det viktigt med gemensamma regler i Europa om artskydd. EU:s regler måste garantera att svenska förhållanden ska vara vägledande vid förvaltning av rovdjur och övrigt vilt. Vi vill att Sverige har en livskraftig vargstam som förvaltas klokt. Licensjakt och effektiv skyddsjakt är viktigt, inte minst för att främja hållbar samexistens.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. L
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Att flytta asylprocessen till center i andra länder bedömer Liberalerna inte som ett alternativ, men en väg som bör utredas är att låta flyktingar i UNHCR:s flyktingläger i vissa fall söka asyl och få sin sak prövad utan att ta den farliga rutten till Europa - förutsatt att rätten att söka asyl inte undergrävs. Det skulle även kunna bidra till en mer jämställd och feministisk migrationspolitik.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. L
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Som världens största biståndsgivare kan EU göra verklig skillnad genom att stödja demokratirörelser världen över. EU-biståndet ska ha som överordnat mål att bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. Vi vill även att EU ökar klimatbiståndet för att stödja de fattigaste länderna med att bygga upp en hållbar, grön industri som blir en viktig del i världshandeln.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Bristen på arbetskraft är stor i hela Europa och vi behöver attrahera både högkvalificerad arbetskraft och andra som det europeiska näringslivet behöver. Vi vill utveckla EUs "blåkort" och underlätta för den som fått arbetstillstånd i ett land att jobba i hela EU utan ytterligare krångel. Samtidigt behövs insatser för att arbetstagare inte ska fara illa eller utnyttjas av organiserad brottslighet.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. L
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Massövervakning av människor kan aldrig accepteras i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt behöver polisen skarpa verktyg för att bekämpa gängbrottsligheten. Ansiktsigenkänning kan bidra till att identifiera misstänkta gärningsmän, men tekniken är samtidigt mycket integritetskänslig. För Liberalerna är det avgörande att människors fri- och rättigheter, däribland rätten till privatliv, respekteras.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. L
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna vill behålla Systembolagets monopol. Vi vill dock att Systembolaget ska kunna ha öppet till klockan 20 alla dagar i veckan, för att göra livspusslet enklare att få ihop.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna vill att Sverige inför euron och blir EU-medlem fullt ut tillsammans med de länder som vill stärka och utveckla EU. En stabil valuta som euron bidrar till att säkra framtidens jobb och en växande ekonomi, genom att minska osäkerheten för företag och förenkla för konsumenterna. Att byta till euron skulle ge oss mer inflytande i EU över frågor som påverkar ekonomi och välfärd i Sverige.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Europas viktigaste uppgift just nu är att ge militärt och ekonomiskt stöd så att Ukraina vinner kriget och Ryssland förlorar. Liberalerna vill att ryska statstillgångar i Europa beslagtas och används för återuppbyggnaden av Ukraina, men EU kommer också att behöva bidra under lång tid framåt. Att ta gemensamma lån är inte aktuellt i dagsläget, men kan komma att bli ett alternativ framöver.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Nato ansvarar för det kollektiva försvaret av Europa, men EU behöver under de kommande åren som komplement bygga upp en trovärdig, gemensam försvarspolitik. Europa behöver kraftigt växla upp produktionen av försvarsmateriel och göra gemensamma upphandlingar, både för att kunna förse Ukraina med vapen och ammunition, och för att kunna stärka den egna försvarskapaciteten.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. L
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: För EU ska målet vara en tvåstatslösning, men i ett läge där terrorgruppen Hamas styr i Gaza och regeringen på Västbanken saknar kontroll över territoriet är Palestina ingen fungerande stat. Liberalerna motsatte sig att Sverige erkände Palestina som stat och anser att ett framtida erkännande från EU bör vara en del av en framförhandlad fred.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. L
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Kinaägda appen Tiktok utgör en spridningskälla för desinformation och påverkanskampanjer, och kan missbrukas för att sprida falska nyheter. Risken finns att användarnas data läcks direkt till den kinesiska regimen. Sociala medier ska inte ha diktaturer som ägare - därför måste EU liksom USA kräva att den europeiska delen av Tiktok säljs till en ny ägare i ett demokratiskt land.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Extra viktig Liberalerna vill att Europa blir världsledande på forskning och innovation kring grön teknik och klimatomställning. Vi vill se satsningar på kärnkraft och annan fossilfri energi i hela Europa, med bindande mål för varje EU-land. Mer av EU-budgeten bör användas till att skapa excellenscentra och gemensamma anläggningar för spjutspetsforskning inom bland annat modern kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. L
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna ser gärna ekologiskt jordbruk, men vi vill att konsumenternas efterfrågan ska styra, inte produktionsmål på EU-nivå. Konventionellt jordbruk och modern GMO-teknik kommer fortsatt att vara viktigt för att producera den mat som krävs för att mätta världens befolkning. I det konventionella jordbruket behövs grödor och metoder som skonar biologisk mångfald men bibehåller effektiviteten.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. L
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar L: Liberalerna har länge krävt ett säljstopp för fossildrivna bilar redan år 2030, och därför hade vi alltså gärna sett en ännu mer ambitiös tidtabell. Samtidigt med utfasningen av bensin- och dieselbilar behövs en tydlig EU-strategi för utbyggnaden av klimatsmart infrastruktur längs viktiga europeiska vägar och säker tillgång till hållbara batterier.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. L
  Mycket bra förslag

Så svarar L: Jämställdheten på arbetsmarknaden måste ta ett stort kliv framåt i hela Europa, så att fler kvinnor yrkesarbetar och löneskillnaderna mellan könen minskar. Det löser vi dock inte genom lagstiftning, utan genom att EU-länderna avskaffar sambeskattningen och säkerställer tillgång till en barn- och äldreomsorg värd namnet. Svensk ekonomi vinner på att fler arbetar och ekonomin växer i övriga Europa.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. L
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna vill se en värdig migrationspolitik i EU, där alla länder tar ansvar, som slår vakt om asylrätten och gör det möjligt att upprätthålla den i praktiken. Samarbetet i frågor om gränsskydd och återvändande vid avslag behöver stärkas. EU:s nya migrationspakt blir viktig för att fördela ansvaret och säkra att asylsökandes rättigheter garanteras och ogrundade ansökningar hanteras snabbare.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. L
  5

Så svarar L: Extra viktig För att nå målet om ett koldioxidneutralt EU till 2050 måste industrins klimatomställning accelerera. Liberalerna vill utveckla utsläppshandeln, satsa på koldioxidinfångning, klimatsmart handel och skrota alla klimatskadliga EU-subventioner. Vi vill se satsningar på både kärnkraft och sol, vind och vatten i hela Europa, och bindande mål för fossilfri elproduktion för varje EU-land.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. L
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar L: Liberalerna vill att EU:s jordbruksstöd och regionalpolitik minskas kraftigt. Varje land ansvarar själv för att ha ordning och reda i sina statsfinanser. Vi vill att regionalstöden i betydligt högre utsträckning inriktas på de fattigaste länderna i EU, samt att fonderna används till investeringar som gynnar hela EU. Länder som kränker rättsstat och demokrati ska inte få del av stöd och förmåner.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. L
  5

Så svarar L: Liberalerna vill se ett starkt EU i de frågor där samarbete behövs, och lämnar andra frågor åt medlemsländerna och medborgarna själva. Men för att lösa gemensamma samhällsproblem behöver vi samarbeta tätare i Europa. Det handlar om att fortsätta stötta Ukraina och säkra ställningen till en fossilfri ekonomi, öka säkerheten i vårt närområde och stärka kampen mot den organiserade brottsligheten.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Liberalernas val:

 • Demokrati
 • Klimat
 • Lag och ordning

Så svarar L: Det är bara tillsammans vi kan lösa de utmaningar som Europa står inför. Att klara klimatomställningen och säkra framtidens gröna jobb. Att på allvar ta upp kampen mot den organiserade brottsligheten som har förgreningar långt utanför vårt eget land, och att på alla sätt hjälpa Ukraina att vinna kriget mot Putins diktatur.