C

Centerpartiet

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

EU hotas. Utifrån av Ryssland. Inifrån av klimatförnekare, nationalister och populister. Gränser förskjuts och röda linjer överskrids. I Sverige. I Europa. I världen. För freden, friheten och klimatet behöver vi hålla gränsen. Rösta på Centerpartiet i EU-valet för ett grönare, friare och tryggare Europa.

Kandidatlista Centerpartiet

Endast kandidater som har svarat på frågorna i valkompassen visas.

 1. 1. Emma Wiesner
 2. 2. Abir Al-sahlani
 3. 3. Svante Linusson
 4. 4. Sven Tornberg
 5. 5. Emma Blomdahl Wahlberg
 6. 6. Effie Kourlos
 7. 7. Niels Paarup-Petersen
 8. 8. Elsie Gisslegård

Vad är er vision för EU om 10 år?

EU måste bli en verklig värderingsunion som tydligt försvarar den liberala demokratin och alla människors lika värde både på hemmaplan och globalt. Om 10 år är vi en kunskapsunion i framkant som har lyckats få ner utsläppen, ställt om till förnybart i hela unionen, och frigjort oss från beroendet av fossila skurkstater.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

Renew Europe (RE)

Varför vill ni tillhöra den partigruppen?

Det är den grupp som bäst överensstämmer med vår ideologiska hållning, och där de flesta av våra europeiska systerpartier också ingår. Gruppen är tydligt pro-europeisk, med försvar av den liberala demokratin och marknadsekonomin som viktiga principer. Med de flesta av de partierna har vi sedan många år ett utvecklat samarbete både i Europaparlamentet men också mellan våra partier i allmänhet.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Ja. Framförallt finns det inom vår grupp olika syn på hur många och vilka politikområden som ska beslutas på EU-nivån, men också i frågor om den ekonomiska politiken och klimatpolitiken har våra europeiska kollegor ibland olika åsikter.

Vilka av de övriga politiska grupperna i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Europeiska folkpartiets grupp (European People’s Party, EPP)

Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D)

Motivering: Under denna mandatperiod har vi oftast skapat majoriteter mellan de tre största grupperna: kristdemokratiska gruppen, socialdemokratiska gruppen och den liberala gruppen. Det har fungerat bra.

Finns det partigrupper som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Identitet och demokrati (Identity and Democracy, ID)

Motivering: I EP är sakpolitik och möjliga majoriteter utgångspunkten. Renew Europé har dock beslutat att inte förhandla med, eller stödja förslag från den högerextrema partigruppen Identitet och Demokrati.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Vi prioriterar utskott som arbetar med frågor som rör klimat, jordbruk, miljö, fiske, demokrati och mänskliga rättigheter.

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle ni placera er själva på en sådan skala?

Något till höger

Svar i valkompassen:

Centerpartiet

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. C
  Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det ska kosta att släppa ut. Vi vill ha ett klimatlås på EU:s budget, så att de länder som släpper ut för mycket och inte når sina klimatmål straffas ekonomiskt och inte får ta del av EU-pengar. Det måste få konsekvenser att montera ner klimatpolitiken och inte ta klimatfrågan på allvar.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. C
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi tycker fortsatt att EU ska ha rätt att kontrollera sina yttre gränser och vilka som reser in och ut ur unionen. En fysisk mur eller ett stängsel är dock inte önskvärt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. C
  Mycket bra förslag

Så svarar C: Uppfyller man kriterier för demokrati och god ekonomisk ordning så är det enbart positivt att fler länder vill vara med och samarbeta inom EU. Det stärker vår ekonomi, demokratin i världen samt ökar klimatarbetet. Lämnar man länder som Ukraina, Bosnien och Georgien utanför blir de lätta byten för rysk påverkan och maktövertagande.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. C
  Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Kvinnors möjlighet till fria och säkra aborter är en fråga om mänskliga rättigheter. Vi vill därför att aborträtten ska skrivas in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna så att alla kvinnor inom EU får tillgång till lagliga och säkra aborter.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. C
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig EU är viktigt för freden, friheten och klimatet - men behövs även för ekonomin, jobben och handeln. Sverige tjänar otroligt mycket på EU-samarbetet och unionen ger många fördelar. Dessutom är EU vårat viktigaste klimatverktyg, enbart genom samarbete kan vi sänka utsläppen globalt.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. C
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. C
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Regler för arbetsmarknaden bör skötas av arbetsmarknadens parter och inte genom EU-lagstiftning. Organisationsfrihet på arbetsmarknaden och frivilligheten att ansluta sig till en fackförening är viktiga principer, precis som företagens rätt att välja om man vill teckna kollektivavtal eller inte och bör fortsatt värnas både i Sverige och i EU.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. C
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi i Centerpartiet vill att varje land själva ska besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad. Centerpartiet stödjer inte legalisering av cannabis i Sverige.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. C
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi i Centerpartiet vill att frågor om skogen fortsatt ska beslutas på nationell nivå och inte i EU. Vi värnar äganderätten i skogen och kämpar för det hållbara svenska skogsbruket som tar hänsyn till den biologiska mångfalden och är en viktig del i klimatomställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. C
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Metaller och mineraler behövs i klimatomställningen i hela EU. Idag är vi importberoende av länder såsom Kina, Ryssland och Kongo. Därför behövs fler gruvor med god miljöhänsyn och schyssta arbetsvillkor i Sverige och Europa. Gruvpolitiken är i första hand ett svenskt ansvar och vi behöver förbättra våra tillståndsprocesser.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. C
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Åldersgräns om 15 år bör fortsatt gälla.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. C
  Mycket bra förslag

Så svarar C: EU måste ha betydligt flexiblare regler för licensjakt och skyddsjakt på varg och andra vilda djur som har varit hotade, men som inte längre är i behov av skydd såsom vitkindad gås och skarv.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. C
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Alla som söker asyl ska få en rättssäker prövning. Detta kan vi bara fullt ta ansvar för om den sker under kontrollerade former i EU. Det är inte heller rätt att, trots att en person tagit sig till Sverige för att söka skydd, flytta ansvaret för den asylsökande från Sverige till ett land utanför EU. Det är dessutom mycket tveksamt huruvida en sådan ordning är förenlig med FN:s flyktingkonvention.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. C
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Allt fler i världen är i behov av hjälp och bistånd, samtidigt som stora globala biståndsgivare backar undan. EU har en viktig roll att spela för att minska svält, fattigdom och konflikter i världen. Vi bör samarbeta inom EU för mer, bättre och effektivare bistånd med större fokus på de fattigaste människorna och de fattigaste länderna.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. C
  Mycket bra förslag

Så svarar C: Europa står inför en enorm kompetensbrist. Det blir allt svårare för fler och fler branscher att hitta arbetskraft. År 2050 beräknas ett underskott på 30 miljoner arbetstagare i EU. Ska vi klara av att försörja välfärden och skapa den gröna omställningen måste vi samarbeta inom EU för att göra Europa till en attraktiv arbetsregion som kan konkurrera på en global marknad.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. C
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: All brottsbekämpning måste ske på ett rättssäkert sätt med respekt för den personliga integriteten. Det är en hörnsten i demokratin. Ansiktsigenkänning kan vara ett verktyg vid bekämpning av riktigt grova brott, men bör användas med försiktighet.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. C
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Socialpolitik såsom alkoholpolitiken bör fortsatt lagstiftas om på nationell nivå och inte inom EU. Centerpartiet anser att alkoholmonopolet bör behållas av folkhälsoskäl, men reformeras och utvecklas i liberal riktning.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. C
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Centerpartiet utesluter inte att Sverige kan behöva införa euron i framtiden. Vi vill dock att en utredning tillsätts först som tydligt belyser för- och nackdelar.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. C
  Mycket bra förslag

Så svarar C: Extra viktig Det kommer att behövas mer ekonomiska resurser och militärt stöd för att Ukraina ska vinna kriget. Det är viktigt att EU gemensamt tar till alla de verktyg vi har för att fortsätta att stötta Ukraina.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. C
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: EU ska kunna hantera många olika hot och risker, inklusive militära. EU behöver fördjupa sitt försvarspolitiska samarbete men det ska komplettera det arbete som sker i Nato.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. C
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är inte EU utan medlemsstaterna som har makten att erkänna andra stater. EU ska verka för en tvåstatslösning, och där ingår frågan om erkännande av Palestina.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. C
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det är bra att vara restriktiv mot plattformar som ägs och kontrolleras av auktoritära stater. EU har tagit viktiga steg för att tydliggöra plattformarnas ansvar, sätta regler och motverka desinformation. Denna typ av åtgärder är mer effektiva och demokratiska än införandet av förbud och censur.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. C
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: EU har begränsat inflytande över varje lands val av energi- och kraftslag. Att arbeta med standarder och harmoniseringar som kan möjliggöra ny fossilfri teknik är dock alltid positivt, men vare sig EU eller Sverige ska subventionera ny kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. C
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Vi i Centerpartiet tycker att allt lantbruk ska bli mer lönsamt och hållbart. Vi välkomnar ett ökat ekologiskt jordbruk inom EU men det får inte ske på ett sätt där det övriga jordbruket missgynnas eller att det hotar livsmedelsförsörjningen.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. C
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: EU:s klimatpaket ska ligga fast för att vi ska nå målen i Parisavtalet och ge långsiktiga spelregler till näringslivet.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. C
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar C: Det finns fortfarande mycket att göra i hela EU när det kommer till att öka kvinnors representation och deltagande på arbetsmarknaden. Men varje land måste själva besluta om sociala frågor, så som vård, skola, hälsa och arbetsmarknad.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. C
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Asylrätten är en viktig princip och en grundsten i internationell rätt som måste respekteras och skyddas.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. C
  5

Så svarar C: Extra viktig EU är vårt viktigaste klimatverktyg. Utsläppen känner inga nationsgränser. Centerpartiet vill ta ansvar för klimatpolitiken och se nya ambitiösa klimatmål på global nivå. Vi vill bland annat se ett nytt klimatmål till år 2040 samt införa nya klimatmål för negativa utsläpp.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. 2
 3. C
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: Det finns redan idag en viss omfördelning från resursstarka till resurssvaga EU-länder. Om den ska öka ska det vara för att bidra till gemensamma, viktiga målsättningar, som EU:s klimatambitioner som behöver öka.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. C
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar C: EU-samarbetet är otroligt viktigt för freden, friheten och klimatet. För att behålla förtroendet och legitimitet i politiken är det dock viktigt att rätt beslut fattas på rätt plats. Centerpartiet för en decentralistisk politik och vill att fler beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi vill värna det lokala- & nationella självbestämmandet, i individens friheter och äganderätten.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Centerpartiets val:

 • Demokrati
 • Försvar
 • Klimat

Så svarar C: EU ska vara demokratins ledstjärna i världen och behövs för att säkerställa freden och friheten i Europa. EU är vårt viktigaste klimatverktyg. Det behövs mer samarbete för att sänka utsläppen, fasa ut fossil energi och skapa grön omställning.