En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
SD

Sverigedemokraterna

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

Sverigedemokraterna är det enda parti som på allvar värnar vår nationella suveränitet och står upp för svenska intressen. Samtidigt som vi har en pragmatiskt positiv inställning till den inre marknaden har vi även en plan för hur Sverige ska kunna förhandla bättre och sätta stopp för ständiga maktöverföringar till EU:s institutioner och den ständigt växande budgeten.

Kandidatlista Sverigedemokraterna

Endast kandidater som har svarat på frågorna i valkompassen visas.

 1. 1. Charlie Weimers
 2. 2. Beatrice Timgren
 3. 3. Dick Erixon
 4. 4. Patrik Jönsson
 5. 5. Maria Rosander
 6. 6. Angelica Lundberg
 7. 7. Gabriel Kroon
 8. 8. Andreas Ahlqvist

Vad är er vision för EU om 10 år?

Om 10 år vill vi att EU blivit smalare men vassare. Vi vill att EU då fokuserar på den inre marknaden, de fyra friheterna och skyddet av den yttre gränsen. Vi önskar att EU om 10 år tar betydligt färre beslut på ett mindre antal områden än idag och att väljarna i de olika medlemsstaterna har större frihet att bestämma hur deras länder ska utvecklas.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

Europeiska konservativa och reformister (European Conservatives and Reformists, ECR)

Varför vill ni tillhöra den partigruppen?

Inom ECR finns en samsyn om att EU har en viktig funktion men att unionen samtidigt ska respektera medlemsländernas politiska självständighet. ECR är också en av de få partigrupper som inte bestraffar partier som avviker från grupplinjen och röstar för sitt lands nationella intressen.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Det är ganska många frågor där Sverigedemokraterna avviker från ECR:s grupplinje. Precis som i alla partigrupper är parlamentariker från nettomottagarländer i majoritet i ECR. Sverigedemokraterna röstar konsekvent för att minska EU:s budget och hålla nere den svenska medlemsavgiften. Vi avviker därmed ofta från grupplinjen i exempelvis ekonomiska frågor.

Vilka av de övriga politiska grupperna i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Motivering: Sverigedemokraterna kan samarbeta med vilken partigrupp som helst om det finns en samsyn i en politisk sakfråga. Vilket också har skett under den gångna mandatperioden.

Finns det partigrupper som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Motivering: Egentligen inte när det gäller sakfrågor. Vi menar att de partier som vägrar samarbeta med andra partier eller partigrupper när det finns en samsyn i en sakfråga gör sina väljare en otjänst.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Egentligen skulle vi vilja vara representerade i samtliga utskott. I förhandlingarna kommer vi att fokusera på industri, miljö, ekonomi, budget, handel, jordbruk och konstitutionella frågor.

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle ni placera er själva på en sådan skala?

Varken till vänster eller höger

Svar i valkompassen:

Sverigedemokraterna

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. SD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Målen för EU:s klimatpolitik är så högt satta att de i princip kommer vara omöjliga att nå för de flesta medlemsländer. En anledning är att det kommer vara för dyrt att vidta de åtgärder som skulle krävas för att nå målen. Det kommer därför i realiteten vara omöjligt att straffa länder ekonomiskt för att de inte haft pengar att nå målen.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. SD
  Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Den yttre gränsen måste bevakas mycket hårdare för att förhindra vapen- och narkotikasmuggling och olaglig migration. Det finns redan stängsel längs delar av den yttre gränsen. Men mycket mer gränsbarriärer behöver byggas och tyvärr vägrar EU-kommissionen bistå i detta arbete.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. SD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Samtliga ansökarländer lider av bristande demokrati, svag rättsstat, fattigdom, korruption och organiserad brottslighet. De kommer alla vara nettomottagare om de blir medlemmar och har även i andra avseenden nationella intressen som skiljer sig från våra. Utvidgas unionen minskar även vår andel av rösterna och vårt inflytande. Varje medlemsansökan bör därför ske noggrant och varsamt.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. SD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen. Regleringen av abort är en fråga som är känslig i många länder och som därför bör beslutas i enlighet med varje medlemslands demokratiska process. Om vi inte vill att andra länder ska påverka svensk abortlagstiftning är det en dålig idé att försöka förmå EU att reglera deras lagstiftning enligt våra önskemål.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. SD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: På punkt efter punkt ser vi hur EU försöker tillskansa sig mer makt över medlemsländerna. Det tycker vi är fel. Vi tror inte att byråkrater i Bryssel är bättre på att sköta svensk skog, välfärd eller lantbruk. Sverigedemokraterna vill därför hävda Sveriges nationella självständighet inom unionen. Vi kommer verka för att den maktförskjutning som tillåtits ske de senaste decennierna rullas tillbaka.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. SD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är öppna för att övervaka digital kommunikation för att stävja grov brottslighet. Det bör dock finnas en brottsmisstanke eller misstanke om gängmedlemskap. Vi vill inte se att EU eller andra övervakar all privat digital kommunikation då rätten till privat kommunikation är fundamental och det finns stora risker att detta skulle missbrukas.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. SD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen och motsätter sig alla försök från EU att underminera den. Det innebär att Sverige inte får lämna ifrån sig makten över arbetsmarknadspolitiken. Endast så kan fackliga rättigheter stärkas eller åtminstone bevaras.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. SD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna står bakom den svenska narkotikalagstiftningen. Vi anser inte att EU bör ha makten att liberalisera narkotikalagstiftningen i medlemsländerna utan att detta är en fråga som dessa länder själv ska råda över.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. SD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Skogspolitik är enligt fördragen en nationell kompetens även om EU ständigt finner ursäkter för att använda andra befogenheter för att i praktiken reglera skogen. De flesta länder har ingen skog av relevans och inte samma kunskap, kompetens och engagemang i skogsfrågor som Sverige. Dessa länders intresse är att använda svensk skog som en kolsänka för att minska kraven på deras omställning.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. SD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I sak ser vi gärna en aktiv gruvnäring i Sverige, att tillståndsprocesser förenklas och att fler gruvor tas i drift. Svårigheterna att öppna gruvor beror ofta på den svenska lagstiftningen, vilket behöver åtgärdas, men det underlättas inte om även EU börjar reglera gruvnäringen.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. SD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill inte höja åldersgränsen och vi ser absolut inte att EU ska bedriva överstatlig politik på området. Då EPA-traktorer närmast är unika för Sverige är det inte något som behöver regleras i eller av Bryssel.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. SD
  Mycket bra förslag

Så svarar SD: EU bör inte ha beslutsrätt att reglera svensk jakt. Men givet att EU har denna makt är det bra att vargens skyddsstatus sänks så att det blir lättare att förvalta varg i enlighet med svenska demokratiska beslut. De är dock talande att EU:s syn på vargjakt förändras först sedan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens ponny blev riven av en varg.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. SD
  Mycket bra förslag

Så svarar SD: Förutom att behandla asylansökningar bör även de som får asyl beviljas sitt skydd i det land utanför Europa där ansökan behandlats. När Australien införde detta stoppades människosmugglingen och döden på havet. Att flytta hela asylprocessen - även mottagandet - utanför Europa eliminerar de ekonomiska incitamenteten för ekonomiska migranter att missbruka asylsystemet.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. SD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: EU har redan idag en för stor budget och de medel som trots allt kan avvaras bör riktas mot Ukraina. Det är en orimlig tanke att unionen tar på sig ytterligare åtaganden gentemot utvecklingsländer. Allt bistånd till utvecklingsländer ska villkoras med återvändandeavtal för att öka antalet migranter som återvänder.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. SD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Till att börja med är arbetsmarknadspolitik inte en överstatlig angelägenhet. Det finns redan en inre marknad bestående av 27 medlemsländer där arbetsgivare kan söka lämplig arbetskraft. Skulle en arbetsgivare trots allt inte kunna hitta högkvalificerad arbetskraft inom unionen kan man rekrytera globalt, men det är inte ett självändamål att öka arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. SD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns ingen anledning att inte använda ansiktsigenkänning och biometriska verktyg för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Däremot bör medlemsländernas demokratiska institutioner besluta om regleringar och spärrar för att försvara den personliga integriteten.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. SD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna har inga planer på att avskaffa Systembolaget, som är en relativt väl fungerande institution. Däremot är vi positiva till gårdsförsäljning.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. SD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverige har folkomröstat om euron och röstat nej. Vår självständiga räntepolitik och penningpolitik har tjänat oss väl. De ekonomiskt ansvariga länderna i norra Europa som deltar i valutaunion har tvingats betala stora ekonomiska stöd till de misskötta länderna i södra Europa och det finns stora risker i bl.a. det italienska banksystemet.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. SD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna vill absolut att både Sverige och EU ger stöd till Ukraina - både militärt och ekonomiskt - men det bör ske inom unionens befintliga ekonomiska ramar. Om man inte kan omprioritera i budgeten när det är krig är frågan om man någonsin kan omprioritera överhuvudtaget.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. SD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: EU:s medlemsländer behöver stärka sina militära förmågor för att stärka Nato, inte genom att skapa parallella strukturer till Nato. Däremot ser vi gärna att medlemsländernas försvarsindustrier utvecklar ett bättre samarbete för att öka sin produktion.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. SD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Så som situationen ser ut skulle en palestinsk stat troligen styras som en islamistisk stat vilket skulle trappa upp konflikten, öka terrorism och stärka iranska intressen i regionen.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. SD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är sannolikt att Tiktok används för kinesiskt spioneri och andra påverkansoperationer och det är därför bra om arbetsgivare, myndigheter och skolor begränsar hur denna app används om de prioriterar cybersäkerhet. Men vi anser inte att situationen motiverar ett överstatligt förbud då EU inte har rätt att begränsa yttrandefriheten på detta sätt. Vi är dock öppna för att utreda frågan nationellt.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. SD
  Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Energipolitiken bör vara en nationell kompetens. Men givet att EU idag driver på för långtgående klimatmål och samtidigt försöker öka andelen väderberoende elproduktion så ser vi gärna att kärnkraften får samma villkor som andra fossilfria alternativ och att EU:s regelverk främjar användningen av små modulära reaktorer.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. SD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna ser gärna ekologisk produktion men det måste vara konsumenter som styr efterfrågan för miljöcertifierade produkter, inte diktat från Bryssel. Vår linje är att miljöcertifierad produktion i första hand är en marknads- och konsumentfråga och inte en överordnad politisk prioritering.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. SD
  Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kommer med stor sannolikt bli helt nödvändigt att ompröva förbudet mot bensin- och dieselbilar då det inte rent tekniskt finns förutsättningar att elektrifiera transportsektorn så snabbt. De flesta, inklusive Sverigedemokraterna, är överens om att andelen elfordon kommer att öka och att det är en önskvärd utveckling. Men det är oklokt att besluta om omöjliga mål och allt för snäva tidsramar.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. SD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta är inte en EU-fråga och dessutom är det mycket svårt att reglera lönesättning på detta sätt från Bryssel utan att underminera den svenska modellen.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. SD
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Det finns internationella konventioner att förhålla sig till, som innebär att den som behöver skydd ska erbjudas detta. Tyvärr har vi sett tendenser till omfattande missbruk av asylrätten av rent ekonomiska skäl. Därför är det helt naturligt att EU vidtar åtgärder för att komma tillrätta med illegal migration.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. SD
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: EU ska ha en ambitiös klimatpolitik, men fokus borde flyttas bort från väldigt stelbenta siffermål till att satsa mer på kunskap, forskning, utveckling och export av miljövänliga produkter och miljövänlig teknik.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. SD
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Omfördelning av resurser från rika till fattiga länder ökar inte välståndet. Däremot späs korruptionen på och oligarknätverk befäster sin ställning. Sverigedemokraterna vill se en mycket mer begränsad EU-budget. De så kallade regionalstöden måste skalas ned och stödprogram reformeras.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. SD
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Överstatlighet ska begränsas och spärrar mot centralistiska tendenser behövs för att stoppa maktöverföringen. Sverigedemokraternas uppfattning är allt för många politikområden idag omfattas av överstatliga regleringar och beslut, vilket är problematiskt inte minst ur demokratisk synvinkel.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Sverigedemokraternas val:

 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar SD: Att säkra den yttre gränsen blir automatiskt en EU-fråga i och med att den yttre gränsen är gemensam. Brottslighet är ofta gränsöverskridande och då måste brottsbekämpningen också vara det.