En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Charlie Weimers

Charlie Weimers (plats 1)

Presentera dig själv

Make, fyrbarnsfar, konservativ och Sverigedemokrat.

Vilket år är du född?

1982

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Hammarö kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska, tyska, danska, norska

Vad har du för yrke?

Europaparlamentariker

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att Sverige har anammat en strategi i förhandlingar med EU som gynnar våra intressen. EU ska fokusera på kärnuppgifterna som den inre marknaden och skyddet av den yttre gränsen. EU ska ta betydligt färre beslut på ett mindre antal områden än idag och väljarna i de olika medlemsstaterna ska ges större frihet att bestämma hur deras länder utvecklas.

Vem är din politiska förebild?

Edmund Burke

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Lynyrd Skynyrd

Vilken är din favoritbok?

Sagan om ringen av J.R.R Tolkien

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Band of Brothers

Vilken är din favorithobby?

Familjeliv (fru och fyra döttrar). Följer Färjestad slaviskt.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Spanien, för deras goda mat och dryck.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1985 - Norge - "La det swinge" - Bobbysocks!

Svar i valkompassen:

Charlie Weimers

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Målen för EU:s klimatpolitik är så högt satta att de i princip kommer vara omöjliga att nå för de flesta medlemsländer. En anledning är att det kommer vara för dyrt att vidta de åtgärder som skulle krävas för att nå målen. Det kommer därför i realiteten vara omöjligt att straffa länder ekonomiskt för att de inte haft pengar att nå målen. Om det finns sådana straff kommer det leda till fusk.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Charlie Weimers
  Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Extra viktig Den yttre gränsen måste bevakas mycket hårdare för att förhindra vapen- och narkotikasmuggling och olaglig migration. Det finns redan stängsel längs delar av den yttre gränsen och jag har arbetat för att mycket mer gränsbarriärer ska byggas. Tyvärr vägrar EU-kommissionen bistå i detta arbete.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Samtliga ansökarländer lider av bristande demokrati, svag rättsstat, fattigdom, korruption och organiserad brottslighet. De kommer alla vara nettomottagare om de blir medlemmar och har även i andra avseenden nationella intressen som skiljer sig från våra. Utvidgas unionen minskar även vår andel av rösterna och vårt inflytande.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Charlie Weimers
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Sverigedemokraterna står bakom den svenska abortlagstiftningen. Regleringen av abort är en fråga som är känslig i många länder och som därför bör beslutas i enlighet med varje medlemslands demokratiska process. Om vi inte vill att andra länder ska påverka svensk abortlagstiftning är det en dålig idé att försöka förmå EU att reglera deras lagstiftning enligt våra önskemål.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Charlie Weimers
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: På punkt efter punkt ser vi hur EU försöker tillskansa sig mer makt över medlemsländerna. Det är fel. Byråkrater i Bryssel fattar inte bättre beslut om svensk skog, välfärd eller lantbruk. Sverigedemokraterna vill därför hävda Sveriges nationella självständighet inom unionen. Vi kommer verka för att den maktförskjutning som tillåtits ske de senaste decennierna rullas tillbaka.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Charlie Weimers
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: EU ska inte försvåra för svenska brottsbekämpande myndigheter. Digital kommunikation ska kunna övervakas för att stävja grov brottslighet. Det bör dock finnas en brottsmisstanke eller misstanke om gängmedlemskap. Vi vill inte se att EU eller andra övervakar all privat digital kommunikation då rätten till privat kommunikation är fundamental och det finns stora risker att detta skulle missbrukas.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Charlie Weimers
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Frågan är oklar. Sverigedemokraterna värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen och vi motsätter oss alla försök från EU att underminera den. Det innebär att Sverige inte får lämna ifrån sig makten över arbetsmarknadspolitiken. Endast så kan fackliga rättigheter stärkas eller åtminstone bevaras.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Sverigedemokraterna står bakom den svenska narkotikalagstiftningen. Vi anser inte att EU bör ha makten att liberalisera narkotikalagstiftningen i medlemsländerna utan att detta är en fråga som dessa länder själv ska råda över.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Skogspolitik är enligt fördragen en nationell kompetens även om EU ständigt finner ursäkter för att använda andra befogenheter för att i praktiken reglera skogen. De flesta länder har ingen skog av relevans och inte samma kunskap, kompetens och engagemang i skogsfrågor som Sverige. Dessa länders intresse är att använda svensk skog som en kolsänka för att minska kraven på deras gröna omställning.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Charlie Weimers
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Vi förespråkar en aktiv gruvnäring i Sverige, att tillståndsprocesser förenklas och att fler gruvor tas i drift. Vi kommer att motverka försök att genom EU-lagstiftning försvåra öppnande av gruvor.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Vi vill inte höja åldersgränsen och vi ser absolut inte att EU ska bedriva överstatlig politik på området. Då EPA-traktorer närmast är unika för Sverige är det inte något som behöver regleras i eller av Bryssel. Att inleda förhandlingar om EPA-åldern var aldrig fördelaktigt för Sverige eftersom de flesta EU-länder inte använder dessa fordon och saknar förståelse för våra förhållanden.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Charlie Weimers
  Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: EU bör inte ha beslutsrätt att reglera svensk jakt. Men givet att EU har denna makt är det bra att vargens skyddsstatus sänks så att det blir lättare att förvalta varg i enlighet med svenska demokratiska beslut. De är dock talande att EU:s syn på vargjakt förändras först sedan EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens ponny blev riven av en varg.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Charlie Weimers
  Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Extra viktig Förutom att behandla asylansökningar bör även de som får asyl beviljas sitt skydd i det land utanför Europa där ansökan behandlats. När Australien införde detta stoppades människosmugglingen och döden på havet. Att flytta hela asylprocessen - även mottagandet - utanför Europa eliminerar de ekonomiska incitamenteten för ekonomiska migranter att missbruka asylsystemet.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: EU har redan idag en för stor budget och de medel som trots allt kan avvaras bör riktas mot Ukraina. Det är en orimlig tanke att unionen tar på sig ytterligare åtaganden gentemot utvecklingsländer. Allt bistånd till utvecklingsländer ska villkoras med återvändandeavtal för att öka antalet migranter som återvänder.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Charlie Weimers
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Till att börja med är arbetsmarknadspolitik inte en överstatlig angelägenhet. Det finns redan en inre marknad bestående av 27 medlemsländer där arbetsgivare kan söka lämplig arbetskraft. Skulle en arbetsgivare trots allt inte kunna hitta högkvalificerad arbetskraft inom unionen kan man rekrytera globalt, men det är inte ett självändamål att öka arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Charlie Weimers
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Det finns ingen anledning att inte använda ansiktsigenkänning och biometriska verktyg för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Däremot bör medlemsländernas demokratiska institutioner besluta om regleringar och spärrar för att försvara den personliga integriteten.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Charlie Weimers
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Jag har personligen ingenting mot ett avskaffande av alkoholmonopolet, men det ska i så fall vara följden av ett beslut i Sveriges riksdag och inte något som pådyvlas landet från Bryssel.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Sverige har folkomröstat om euron och röstat nej. Vår självständiga räntepolitik och penningpolitik har tjänat oss väl. De ekonomiskt ansvariga länderna i norra Europa som deltar i valutaunion har tvingats betala stora ekonomiska stöd till de misskötta länderna i södra Europa och det finns stora risker i bl.a. det italienska banksystemet.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Sverigedemokraterna vill absolut att både Sverige och EU ger stöd till Ukraina - både militärt och ekonomiskt - men vi föredrar att det sker inom unionens befintliga ekonomiska ramar. Om man inte kan omprioritera i budgeten när det är krig är frågan om man någonsin kan skära korruptionsdrivande stödprogram.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Charlie Weimers
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: EU:s medlemsländer behöver stärka sina militära förmågor för att stärka Nato, inte genom att skapa parallella strukturer till Nato. Däremot ser vi gärna att medlemsländernas försvarsindustrier utvecklar ett bättre samarbete för att öka sin produktion.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Så som situationen ser ut skulle en palestinsk stat troligen styras som en islamistisk stat vilket skulle trappa upp konflikten, öka terrorism och stärka iranska intressen i regionen.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Charlie Weimers
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Det är sannolikt att Tiktok används för kinesiskt spioneri och andra påverkansoperationer och det är därför bra om arbetsgivare, myndigheter och skolor begränsar hur denna app används om de prioriterar cybersäkerhet. Men vi anser inte att situationen motiverar ett överstatligt förbud då EU inte har rätt att begränsa yttrandefriheten på detta sätt. Men vi är beredda att utreda frågan nationellt.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Charlie Weimers
  Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Energipolitiken bör vara en nationell kompetens. Men givet att EU idag driver på för långtgående klimatmål och samtidigt försöker öka andelen väderberoende elproduktion så ser vi gärna att kärnkraften får samma villkor som andra fossilfria alternativ och att EU:s regelverk främjar användningen av små modulära reaktorer. Att kärnkraft får samma EU-finansiering som sol och vind är ett krav från oss.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Charlie Weimers
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Sverigedemokraterna ser gärna ekologisk produktion men det måste vara konsumenter som styr efterfrågan för miljöcertifierade produkter, inte diktat från Bryssel. Vår linje är att miljöcertifierad produktion i första hand är en marknads- och konsumentfråga och inte en överordnad politisk prioritering.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Charlie Weimers
  Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Det kommer med stor sannolikt bli helt nödvändigt att ompröva förbudet mot bensin- och dieselbilar då det inte rent tekniskt finns förutsättningar att elektrifiera transportsektorn så snabbt. De flesta, inklusive Sverigedemokraterna, är överens om att andelen elfordon kommer att öka och att det är en önskvärd utveckling. Men det är oklokt att besluta om omöjliga mål och allt för snäva tidsramar.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Charlie Weimers
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Charlie Weimers: Detta är inte en EU-fråga och dessutom är det mycket svårt att reglera lönesättning på detta sätt från Bryssel utan att underminera den svenska modellen.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Charlie Weimers
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charlie Weimers: Extra viktig Under dagens tolkning av internationella konventioner ska hundratals miljoner migranter potentiellt erbjudas skydd. Om de tar sig till Europa. Asylrätten missbrukas av rent ekonomiska skäl. EU måste vidta åtgärder för att komma tillrätta med illegal migration och ett led i detta är att nytolka, omförhandla eller helt bortse från internationella flykting- och asylkonventioner.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. Charlie Weimers
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charlie Weimers: EU ska ha en ambitiös klimatpolitik, men fokus måste flyttas bort från stelbenta siffermål till teknikutveckling, forskning, och export av miljövänliga produkter och miljövänlig teknik. Att avindustrialisera Europa är kontraproduktivt.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Charlie Weimers
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charlie Weimers: Extra viktig Omfördelning av resurser från rika till fattiga länder ökar inte välståndet. Däremot späs korruptionen på och oligarknätverk befäster sin ställning. Sverigedemokraterna vill se en mycket mer begränsad EU-budget. De så kallade regionalstöden måste skalas ned, slösaktigt pengar-söker-projekt tänkande fasas ut och stödprogram reformeras.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. Charlie Weimers
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Charlie Weimers: Extra viktig Överstatlighet ska begränsas och spärrar mot centralistiska tendenser behövs för att stoppa maktöverföringen. Sverigedemokraternas uppfattning är allt för många politikområden idag omfattas av överstatliga regleringar och beslut, vilket är problematiskt inte minst ur demokratisk synvinkel.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Charlie Weimerss val:

 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar Charlie Weimers: Utan säkra gränser kan vi inte ha säkra gator. Att säkra den yttre gränsen och minska migrationen är högsta prioritet. Migrationspakten måste implementeras restriktivt. Brottslighet som är gränsöverskridande ska minskas med ökad gränskontroll. Om det hade funnits som alternativ hade vi gärna lagt till en fungerande inre marknad som en politisk prioritering.