M

Moderaterna

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

Vi har fått ordning på invandringen genom tuffa förhandlingar. Vi har drivit igenom att våld mot kvinnor bekämpas hårdare. Vi har sett till att det kan bli mer kärnkraft. Nu vill vi inrätta en europeisk specialpolis som bekämpar gängkriminaliteten. Vi ska fortsätta stödja Ukraina. Vi ska minska regelkrånglet för företag, för fler jobb. Och vi vill att rätten till abort grundlagsskyddas i hela EU.

Kandidatlista Moderaterna

Endast kandidater som har svarat på frågorna i valkompassen visas.

 1. 1. Tomas Tobé
 2. 2. Jessica Polfjärd
 3. 3. Jörgen Warborn
 4. 4. Arba Kokalari
 5. 5. Boriana Åberg
 6. 6. Gustaf Göthberg
 7. 7. Micaela Löwenhöök
 8. 8. Mats Green

Vad är er vision för EU om 10 år?

Vi vill se ett fritt och säkert Europa. Globalt är läget mer stabilt och Ukrainas frihet är försvarad. Sverige och Europa har blivit tryggare, då vi med gemensamma krafter lyckats trycka tillbaka brottsligheten. EU har slutit flera nya frihandelsavtal, som gynnar svenska företag och fler har ett jobb att gå till. Och det satsas på kärnkraften, för sänkta utsläpp och en trygg energiförsörjning.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

Europeiska folkpartiets grupp (European People’s Party, EPP)

Varför vill ni tillhöra den partigruppen?

För att det är en borgerlig, mitten-höger, präglad partigrupp som står upp för Ukraina, värnar rättsstaten och tror på styrkan med Europasamarbetet. I gruppen ingår också exempelvis tyska CDU och finska Samlingspartiet.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Synen på EU:s budget och vissa arbetsmarknadspolitiska initiativ är två exempel.

Vilka av de övriga politiska grupperna i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Motivering: I förhandlingar i Europaparlamentet sitter alla partigrupper med vid förhandlingsbordet. Eventuella samarbeten handlar om vad som ger oss bäst förutsättningar att få igenom vår politik.

Finns det partigrupper som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Identitet och demokrati (Identity and Democracy, ID)

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (European United Left–Nordic Green Left, GUE/NGL)

Motivering: Vi står väldigt långt från partigrupperna på respektive ytterkanter i Europaparlamentet, vänstergruppen och ID.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

Som parti, i de utskott som jobbar med lagstiftning.

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle ni placera er själva på en sådan skala?

Klart till höger

Svar i valkompassen:

Moderaterna

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. M
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi tror inte att den här typen av sanktioner är nödvändiga. Bryter länder mot EU-lagstiftning kommer EU-kommissionen och EU-domstolen att agera, det är tillräckligt.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. M
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: En stark kontroll vid yttre gräns är avgörande för mer ordning och reda, för EU:s inre säkerhet och för en lägre invandring till Sverige och Europa. Därför tycker vi att satsningar på fysisk gränsinfrastruktur är en viktig del i att öka kapaciteten i EU:s gränskontroll. Det betyder inte att vi vill bygga en mur runt hela Europa.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. M
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Om inte EU har relevans i närområdet kommer andra aktörer, såsom Ryssland och Kina, flytta fram sina positioner. Därför är EU:s utvidgningspolitik betydelsefull för att säkra fred och välstånd på vår kontinent. Samtidigt är det viktigt att EU utvidgas i en takt som unionen klarar av och kraven ska vara lika höga för alla kandidatländer. På sikt har Ukraina en självklar plats i europasamarbetet.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. M
  Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig För moderaterna är skyddet av rätten till abort självklar. Kvinnans självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför menar vi att rätten till abort hör hemma i EU:s motsvarighet till grundlag. Det betyder inte att vi kommer förhandla om vår svenska abortlagstiftning med andra medlemsländer. Vi kommer kämpa för att rätten till abort ska skyddas i hela EU.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. M
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: EU-medlemskapet gör Sverige till ett starkare, friare och säkrare land. EU:s inre marknad utgör grunden för svenskt ekonomiskt välstånd och våra företags konkurrenskraft. Att lämna EU vore förödande för vår ekonomi samt för svenska jobb och företag. På ett mer grundläggande plan är EU en avgörande faktor för fred, stabilitet och välstånd i vår del av världen.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. M
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: De brottsbekämpande myndigheterna ska med kraft kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet och privatliv. Hederliga människor ska ha möjlighet att ha privata konversationer online och kommunicera via krypterade tjänster.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. M
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen med självständiga parter och tycker inte det här är en fråga för europasamarbetet.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. M
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi står bakom den svenska lagstiftningen och är emot att legalisera cannabis. Varje medlemsland väljer om man vill straffbelägga eget bruk av cannabis eller inte.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. M
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Den svenska skogen är ett av våra främsta verktyg i klimatarbetet. Det gäller även det aktiva skogsbrukets roll i att binda koldioxid och ersätta fossila produkter med biobaserade. Att dramatiskt öka kraven på kolsänkan i skog och mark riskerar att hämma skogsbrukets viktiga roll i klimatarbetet och oproportionerligt drabba Sverige som skogsnation.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. M
  Mycket bra förslag

Så svarar M: Sverige har en stark historia av gruvbrytning och flera av världens främsta gruvbolag finns här. Därtill vittnar upptäckten av betydande mängder sällsynta jordartsmetaller i Kiruna om att det finns goda möjligheter att utveckla utvinningen av de metaller som klimatomställningen och elektrifieringen kräver.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. M
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna vill värna ungas möjlighet att köra EPA-traktor, då det är en fråga om både frihet och framkomlighet. Vi har därför från början arbetat hårt för att stoppa höjningen och bevara nuvarande åldersgräns.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. M
  Mycket bra förslag

Så svarar M: Moderaterna har varit med och lyckats få till stånd en ny linje där Europaparlamentet nu efterfrågar en ändring av vargens skyddsstatus till förmån för hållbar jakt- och viltförvaltning. Det arbetet kommer vi fortsätta, för att se till att vi nu går från ord till handling. Artskyddet ska bygga på vetenskaplig grund och vara uppdaterat. När ett bestånd ökar, behöver skyddsstatusen omvärderas.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. M
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Till stor del drivs också migrationen till EU av hänsynslösa smugglare. Detta måste förändras. Vi vill därför utöka samarbetena med länder i EU:s närområde. Center utanför Europa kan vara en del i en sådan politik, även om flera detaljer måste klargöras.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. M
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare. Det är bra och EU ska fortsatt vara ambitiöst. Samtidigt måste fler aktörer bidra. Moderaterna vill därför att EU ska verka för en breddad givarbas och se till att involvera den privata sektorn mer i det internationella biståndsarbetet.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. M
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Kompetensbrist är ett hinder för tillväxt och växande företag. Därför behöver det finnas goda möjligheter att rekrytera experter och högkvalificerad arbetskraft till Europa. Samtidigt måste det vara upp till varje medlemsland att själv avgöra storleken på eventuell arbetskraftsinvandring.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. M
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Brottsbekämpande myndigheter behöver rätt verktyg för att bekämpa den systemhotande kriminaliteten. Därför är det viktigt att säkerställa att polisen, tullen och gränsbevakningen har möjlighet att dra nytta av ny teknik. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet, det handlar inte om massövervakning.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. M
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi vill se en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken, med ett särskilt fokus bland annat på monopolets roll. På kort sikt vill vi se flera förändringar, bland annat utökade öppettider och att gårdsförsäljning blir tillåtet.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. M
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Medlemskap i euron är för närvarande inte aktuellt. Eurosamarbetet måste bli mer stabilt och länderna som redan är medlemmar måste följa regelverket samt bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi är beredda att ompröva vår hållning om euron på allvar skulle stärka svensk ekonomi och inte riskera att belasta svenska skattebetalare, samt om det finns ett brett folkligt stöd för det.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. M
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: EU ska stödja Ukraina på alla tänkbara sätt, så länge som det krävs. Inte minst med omfattande ekonomiskt stöd. Däremot bör det inte ske främst med belåning, då det riskerar att EU utvecklas till en skuldunion. Det är varken bra för europasamarbetet eller Ukrainas framtid.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. M
  Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig EU är och bör inte bli en militär allians. Däremot kan EU utgöra ett viktigt komplement till Nato genom att fördjupa sitt säkerhets- och försvarssamarbete för att bättra stödja medlemsländernas motståndskraft i allt från hybridkrigföring, cyberförsvar och militär rörlighet.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. M
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: EU:s arbete ska inriktas mot att få till stånd en trovärdig process för en förhandlad tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan samexistera sida vid sida, i samverkan med bland annat FN och regionala aktörer.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. M
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Ska företag stängas ner måste det ske på en rättslig grund och på ett rättssäkert sätt. Däremot är det viktigt att alla tar sin egen informationssäkerhet på allvar. Det finns också en lag på plats som heter Digital Services Act (DSA), som ställer hårda krav på sociala mediebolag att ta ned olagligt innehåll och Tiktok är under granskning av EU-kommissionen, det är bra.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. M
  Mycket bra förslag

Så svarar M: Extra viktig Varje land bestämmer sin energimix. Samtidigt är kärnkraft tillsammans med det förnybara avgörande för att fasa ut smutsig kolkraft, klara klimatomställningen, elektrifieringen och konkurrenskraften. På sikt kan mer kärnkraft leda till lägre elpriser. Vi har arbetat hårt för att kärnkraften ska klassas som hållbar och strategiskt viktig i EU. Det möjliggör och uppmuntrar investeringar i kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. M
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Konsumenter som vill välja ekologiskt och jordbrukare som vill odla ekologiskt ska naturligtvis ha goda förutsättningar att göra det. Däremot ska EU inte påtvinga jordbrukare ekologisk odling. Det viktigaste är att Europa har ett levande lantbruk och stabil livsmedelsförsörjning.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. M
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Vi ser utfasningen av fordon med förbränningsmotorer som en viktig del i omställningen av fordonsflottan, där många svenska företag ligger i framkant, och står bakom beslutet. Däremot finns det alltid anledning att utvärdera all lagstiftning längs vägen, för att se att den är effektiv och ändamålsenlig.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. M
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar M: Minskade löneskillnader mellan könen är en mycket viktig målsättning. Däremot tycker vi inte frågor om svenska löner ska beslutas av EU.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. M
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Moderaterna har därför arbetat hårt för att EU ska få kontroll på invandringen. Framåt behöver EU bli bättre på att förebygga migration och samarbeta mer med länderna i EU:s närområde för en lägre invandring till Sverige och Europa.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. M
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Med den europeiska klimatlagen har vi tagit det historiska beslutet att bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050 och EU har redan i dag världens mest ambitiösa klimatpolitik. Det står moderaterna bakom. Det viktiga nu är att diskutera hur klimatmålen ska uppnås. I det arbetet måste vi säkerställa svenska intressen och villkor kring kärnkraften, vår skog och industri.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. M
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: Europasamarbetet är alldeles för viktigt för att bara bli en stor omfördelare av bidrag. Vi vill styra om de stora ekonomiska transfereringarna i EU-budgeten, de så kallade regionalstöden, till områden som trygghet och säkerhet, forskning och konkurrenskraft.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. M
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar M: EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma frågor som Sverige och övriga medlemsländerna inte kan hantera på egen hand, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet. EU ska däremot inte detaljstyra sådant som vi i Sverige sköter bättre själva. Närhetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, är vägledande för Moderaterna.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Moderaternas val:

 • Klimat
 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar M: För Moderaterna är naturligtvis fler frågor viktiga. Europa är värt att försvaras, vi står upp för värden som demokrati och jämställdhet och vi vill se en trygg energiförsörjning genom att stärka förutsättningarna för kärnkraften. Stabila ekonomier och ett levande jordbruk är också centralt för ett starkare Europa.