En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök (plats 7)

Presentera dig själv

Långdistanslöpande 2-barnsmor från Skellefteå som jobbar inom gruvindustrin.

Vilket år är du född?

1987

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Skellefteå kommun

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Franska och engelska

Vad har du för yrke?

Public affairs manager Boliden

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/radhus

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

18

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU är mer fokuserat på de utmaningar som endast en union kan hantera, dvs trygghet, handel och samarbete. Om 10 år är EU-byråkratin mer begränsad och regelkrånglet för företag och enskilda mindre. EU har en starkare konkurrenskraft mot omvärlden än vad den har idag och den gränsöverskridande brottsligheten har minskat och migrationen är mer välordnad.

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Vilken är din favoritartist/band?

Rammstein

Vilken är din favoritbok?

Jag for ner till bror av Karin Smirnoff

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

Master and commander

Vilken är din favorithobby?

Att springa

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Franska rivieran. Miljö, maten, stilen och människorna: allt faller mig i smaken.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

2022 - Ukraina - "Stefania" - Kalush Orchestra

Svar i valkompassen:

Micaela Löwenhöök

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Vi tror inte att den här typen av sanktioner är nödvändiga. Bryter länder mot EU-lagstiftning kommer EU-kommissionen och EU-domstolen att agera, det är tillräckligt.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Micaela Löwenhöök
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: En stark kontroll vid yttre gräns är avgörande för mer ordning och reda, för EU:s inre säkerhet och för en lägre invandring till Sverige och Europa. Därför tycker vi att satsningar på fysisk gränsinfrastruktur är en viktig del i att öka kapaciteten i EU:s gränskontroll. Det betyder inte att vi vill bygga en mur runt hela Europa.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Micaela Löwenhöök
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Om inte EU har relevans i närområdet kommer andra aktörer, såsom Ryssland och Kina, flytta fram sina positioner. Därför är EU:s utvidgningspolitik betydelsefull för att säkra fred och välstånd på vår kontinent. Samtidigt är det viktigt att EU utvidgas i en takt som unionen klarar av och kraven ska vara lika höga för alla kandidatländer. På sikt har Ukraina en självklar plats i Europasamarbetet.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Micaela Löwenhöök
  Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: För Moderaterna är skyddet av rätten till abort självklar. Kvinnans självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför menar vi att rätten till abort hör hemma i EU:s motsvarighet till grundlag. Det betyder inte att vi kommer förhandla om vår svenska abortlagstiftning med andra medlemsländer. Vi kommer kämpa för att rätten till abort ska skyddas i hela EU.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Micaela Löwenhöök
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: EU-medlemskapet gör Sverige till ett starkare, friare och säkrare land. EU:s inre marknad utgör grunden för svenskt ekonomiskt välstånd och våra företags konkurrenskraft. Att lämna EU vore förödande för vår ekonomi samt för svenska jobb och företag. På ett mer grundläggande plan är EU en avgörande faktor för fred, stabilitet och välstånd i vår del av världen.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: De brottsbekämpande myndigheterna ska med kraft kunna bekämpa allvarlig brottslighet. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet och privatliv. Hederliga människor ska ha möjlighet att ha privata konversationer online och kommunicera via krypterade tjänster.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Vi värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen med självständiga parter och tycker inte det här är en fråga för Europasamarbetet.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Micaela Löwenhöök
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Vi står bakom den svenska lagstiftningen och är emot att legalisera cannabis. Varje medlemsland väljer om man vill straffbelägga eget bruk av cannabis eller inte.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Micaela Löwenhöök
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Extra viktig Jag står på svenska skogsägares sida! Europeiska kommissionen kan inte mer om skogsbruk än svenska skogsägare, som utan tvekan är bäst i världen på att bruka och vårda skog. Den svenska skogen är ett av våra främsta verktyg i klimatarbetet. Det gäller även det aktiva skogsbrukets roll i att binda koldioxid och ersätta fossila produkter med biobaserade.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Micaela Löwenhöök
  Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Extra viktig Sverige har en stark historia av gruvbrytning och flera av världens främsta gruvbolag finns här. EU:s vansinniga schabloniserade miljölagstiftningar gör det svårare och svårare att bedriva gruvverksamhet i Sverige. Detta måste få ett stopp så vi kan säkra tillgång till hållbart producerad metall och klara av den gröna omställningen.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Micaela Löwenhöök
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Moderaterna vill värna ungas möjlighet att köra epatraktor, då det är en fråga om både frihet och framkomlighet. Vi har därför från början arbetat hårt för att stoppa höjningen och bevara nuvarande åldersgräns.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Micaela Löwenhöök
  Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Extra viktig Moderaterna har varit med och lyckats få till stånd en ny linje där Europaparlamentet nu efterfrågar en ändring av vargens skyddsstatus till förmån för hållbar jakt- och viltförvaltning. Det arbetet kommer vi fortsätta, för att se till att vi nu går från ord till handling. Artskyddet ska bygga på vetenskaplig grund och vara uppdaterat. När ett bestånd ökar, behöver skyddsstatusen omvärderas.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Micaela Löwenhöök
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Extra viktig Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Till stor del drivs också migrationen till EU av hänsynslösa smugglare. Detta måste förändras. Vi vill därför utöka samarbetena med länder i EU:s närområde. Center utanför Europa kan vara en del i en sådan politik, även om flera detaljer måste klargöras.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: EU och dess medlemsländer är världens största biståndsgivare. Det är bra och EU ska fortsatt vara ambitiös. Samtidigt måste fler aktörer bidra. Moderaterna vill därför att EU ska verka för en breddad givarbas och se till att involvera den privata sektorn mer i det internationella biståndsarbetet.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Kompetensbrist är ett hinder för tillväxt och växande företag. Därför behöver det finnas goda möjligheter att rekrytera experter och högkvalificerad arbetskraft till Europa. Samtidigt måste det vara upp till varje medlemsland att själv avgöra storleken på eventuell arbetskraftsinvandring.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Micaela Löwenhöök
  Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Brottsbekämpande myndigheter behöver rätt verktyg för att bekämpa den systemhotande kriminaliteten. Därför är det viktigt att säkerställa att polisen, tullen och gränsbevakningen har möjlighet att dra nytta av ny teknik. Samtidigt ska vår lagstiftning alltid leva upp till högt ställda krav på rättssäkerhet och skydd för enskildas integritet, det handlar inte om massövervakning.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Micaela Löwenhöök
  Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Kan de övriga européerna kan väl vi? Vi vill se en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken, med ett särskilt fokus bland annat på monopolets roll. På kort sikt vill vi se flera förändringar, bland annat utökade öppettider och att gårdsförsäljning blir tillåtet.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Micaela Löwenhöök
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Medlemskap i euron är för närvarande inte aktuellt. Eurosamarbetet måste bli mer stabilt och länderna som redan är medlemmar måste följa regelverket samt bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi är beredda att ompröva vår hållning om euron på allvar skulle stärka svensk ekonomi och inte riskera att belasta svenska skattebetalare, samt om det finns ett brett folkligt stöd för det.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Micaela Löwenhöök
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: EU ska stödja Ukraina på alla tänkbara sätt, så länge som det krävs. Inte minst med omfattande ekonomiskt stöd. Däremot bör det inte ske främst med belåning, då det riskerar att EU utvecklas till en skuldunion. Det är varken bra för Europasamarbetet eller Ukrainas framtid.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Micaela Löwenhöök
  Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: EU är inte och bör inte bli en militär allians. Däremot kan EU utgöra ett viktigt komplement till Nato genom att fördjupa sitt säkerhets- och försvarssamarbete för att bättra stödja medlemsländernas motståndskraft i allt från hybridkrigföring, cyberförsvar och militär rörlighet.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: EU:s arbete ska inriktas mot att få till stånd en trovärdig process för en förhandlad tvåstatslösning, där Israel och Palestina kan samexistera sida vid sida, i samverkan med bland annat FN och regionala aktörer.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Ska företag stängas ner måste det ske på en rättslig grund och på ett rättssäkert sätt. Däremot är det viktigt att alla tar sin egen informationssäkerhet på allvar. Det finns också en lag på plats som heter Digital Services Act (DSA), som ställer hårda krav på sociala mediebolag att ta ned olagligt innehåll och Tiktok är under granskning av EU-kommissionen, det är bra.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Micaela Löwenhöök
  Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Varje land bestämmer sin energimix. Samtidigt är kärnkraft tillsammans med det förnybara avgörande för att fasa ut smutsig kolkraft, klara klimatomställningen, elektrifieringen och konkurrenskraften. På sikt kan mer kärnkraft leda till lägre elpriser. Vi har arbetat hårt för att kärnkraften ska klassas som hållbar och strategiskt viktig i EU. Det möjliggör och uppmuntrar investeringar i kärnkraft.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Konsumenter som vill välja ekologiskt och jordbrukare som vill odla ekologiskt ska naturligtvis ha goda förutsättningar att göra det. Däremot ska EU inte påtvinga jordbrukare ekologisk odling. Det viktigaste är att Europa har ett levande lantbruk och stabil livsmedelsförsörjning.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Vi ser utfasningen av fordon med förbränningsmotorer som en viktig del i omställningen av fordonsflottan, där många svenska företag ligger i framkant, och står bakom beslutet. Däremot finns det alltid anledning att utvärdera all lagstiftning längs vägen, för att se att den är effektiv och ändamålsenlig.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Micaela Löwenhöök
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Micaela Löwenhöök: Minskade löneskillnader mellan könen är en mycket viktig målsättning. Däremot tycker vi inte frågor om svenska löner ska beslutas av EU.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Micaela Löwenhöök
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Micaela Löwenhöök: Extra viktig Majoriteten av dem som söker asyl i EU är ekonomiska migranter, utan rätt till skydd. Moderaterna har därför arbetat hårt för att EU ska få kontroll på invandringen. Framåt behöver EU bli bättre på att förebygga migration och samarbeta mer med länderna i EU:s närområde för en lägre invandring till Sverige och Europa.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Micaela Löwenhöök
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Micaela Löwenhöök: Med den europeiska klimatlagen har vi tagit det historiska beslutet att bli världens första klimatneutrala kontinent till 2050 och EU har redan i dag världens mest ambitiösa klimatpolitik. Det står Moderaterna bakom. Det viktiga nu är att diskutera hur klimatmålen ska uppnås. I det arbetet måste vi säkerställa svenska intressen och villkor kring kärnkraften, vår skog och industri.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. Micaela Löwenhöök
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Micaela Löwenhöök: Europasamarbetet är alldeles för viktigt för att bara bli en stor omfördelare av bidrag. Vi vill styra om de stora ekonomiska transfereringarna i EU-budgeten, de så kallade regionalstöden, till områden som trygghet och säkerhet, forskning och konkurrenskraft.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Micaela Löwenhöök
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Micaela Löwenhöök: EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma frågor som Sverige och övriga medlemsländerna inte kan hantera på egen hand, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet. EU ska däremot inte detaljstyra sådant som vi i Sverige sköter bättre själva. Närhetsprincipen, att beslut ska fattas på lägsta möjliga nivå, är vägledande för Moderaterna.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Micaela Löwenhööks val:

 • Energi
 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar Micaela Löwenhöök: Jag vill att EU verkar mer för att minska kriminalitet och stärka vår konkurrenskraft. Gränsöverskridande trygghetsskapande aktiviteter är viktiga för alla medlemsländers trygghet. Likaså en mer ambitiös energipolitik för att få till mer kärnkraft i Europa så vi är trygga och konkurrenskraftiga.