KD

Kristdemokraterna

Varför ska väljarna rösta på ert parti i Europaparlamentsvalet?

EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar och hålla sig borta från det som sköts bättre nationellt. KD säger nej till EU-beskattningsrätt samt en överstatlig social- och arbetsmarknadspolitik. Samtidigt bör EU ta ett större ansvar för migration, handel och trygghet samt bli en starkare utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. Det är ett EU som sätter gränser och värnar vår frihet.

Kandidatlista Kristdemokraterna

Endast kandidater som har svarat på frågorna i valkompassen visas.

 1. 1. Alice Teodorescu Måwe
 2. 2. Ella Kardemark
 3. 3. Martin Hallander
 4. 4. Elisabet Lann
 5. 5. Michaela Hollis
 6. 6. Mikael Bäckström
 7. 9. Stefan Sarmes
 8. 10. Ella Bohlin

Vad är er vision för EU om 10 år?

KD vill se ett EU som fokuserar på kärnuppgifterna fred, frihet och frihandel, där grön omställning går hand i hand med social sammanhållning och tillväxt. Ett EU med ökad frihet och trygghet och ett EU som ökat sin konkurrenskraft. Vi vill se ett EU där beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå och ett EU som håller sig borta från klåfingriga pekpinnar i frågor som bäst sköts nationellt.

Vilken partigrupp i Europaparlamentet tillhör ni?

Europeiska folkpartiets grupp (European People’s Party, EPP)

Varför vill ni tillhöra den partigruppen?

EPP är Europas kristdemokratiska parti. Ända sedan slutet av 90-talet är EPP den största partigruppen som finns representerad i Europaparlamentet. KD:s hemhörighet i EPP är naturlig och självklar såväl utifrån partiets ideologi som åsikter, och EPP:s storlek ger därutöver KD stora möjligheter att påverka EU:s politik.

Finns det någon fråga där ni har en annan uppfattning än er politiska grupp i Europaparlamentet?

Delar av EPP har överstatliga ambitioner som går vida utöver KD:s ambitioner. EPP vill också utveckla den sociala pelaren. KD säger istället nej till den sociala pelaren i sin helhet.

Vilka av de övriga politiska grupperna i Europaparlamentet vill ni samarbeta med?

Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet (Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, S&D)

Renew Europe (RE)

De gröna/Europeiska fria alliansen (Greens/European Free Alliance, Verts/ALE)

Identitet och demokrati (Identity and Democracy, ID)

Europeiska konservativa och reformister (European Conservatives and Reformists, ECR)

Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (European United Left–Nordic Green Left, GUE/NGL)

Motivering: KD kan samarbeta med alla partigrupper så länge det finns förutsättningar för bra politik, där majoritet söks fråga för fråga. Ett organiserat samarbete har dock vi bara med EPP.

Finns det partigrupper som ni inte kan tänka er att samarbeta med?

Nej

Motivering: I Europaparlamentet tar KD ställning till yrkanden från samtliga partigrupper. Vi vill att EPP samarbetar med alla partigrupper för att uppnå så bra politik som möjligt.

I vilka utskott i Europaparlamentet vill ni helst vara representerade?

KD går till val på ett EU som sätter gränser och försvarar friheten. Bäst möjlighet att bejaka dessa värden finns i utrikesutskottet, i inrikesutskottet liksom i miljöutskottet och industriutskottet.

Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var någonstans skulle ni placera er själva på en sådan skala?

Klart till höger

Svar i valkompassen:

Kristdemokraterna

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. KD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Om ett land bryter mot gemensamma mål ska det finnas sanktionsmöjligheter. Klimatomställningen klarar vi dock bäst genom dialog och överenskommelser. Samtidigt måste EU underlätta en samhällsekonomisk omställning. Det är problematiskt att EU:s egna regelverk gör det svårare att nå målen. Ex tydligare incitament för kärnkraft, ett aktivt skogsbruk och förutsägbara tillståndsprocesser för industrin.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. KD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna kräver bättre kontroll över EU:s yttre gränser. Det är nödvändigt för att komma åt illegal migration, människosmuggling och inflöde av narkotika och illegala vapen. Vi vill kraftigt bygga ut Frontex till 30 000 gränsvakter. EU har redan idag byggt stängsel där migrationstrycket varit högt, det står KD bakom och behöver fortsätta där nödvändigt.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. KD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: KD är i grunden positiva till utvidgning och stödjer bland annat Ukrainas väg mot medlemskap. Samtidigt kan en fortsatt utvidgning inte ske till vilket pris som helst, och en aspirerande medlem som inte uppfyller anslutningskriterierna ska inte bli medlem. Europa som en värdegemenskap, och respekt för den, ska ligga till grund för utvidgningen.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. KD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Alla kvinnor ska ha möjlighet till en laglig och säker abort i Sverige, och i resten av EU. Vi har röstat för att inkludera rätten till abort i EU:s rättighetsstadga, en icke-bindande resolution. I stadgan ingår bland annat rätten till frihet, liv och säkerhet. Svensk abortlag ska likväl bestämmas av Sverige, då sociala frågor hör hemma i medlemsländerna.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. KD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: EU är viktigt för fred, säkerhet och tillväxt i Europa. Att lämna samarbetet skulle försvaga Sveriges och Europas möjligheter framåt. KD vill dock se ett smalare men vassare EU det är bland annat viktigt för fortsatt legitimitet hos svenska medborgare. Folkomröstningar bör enbart tillämpas i extraordinära fall.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Mycket dåligt förslag
 2. KD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: All övervakning kräver en avvägning mellan personlig integritet och effektiv brottsbekämpning. Det kan finnas goda skäl att övervaka viss digital kommunikation i brottsförebyggande syfte, särskilt grova brott som sker online, såsom sexualbrott mot barn. Men det måste också finnas tydliga begränsningar.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. KD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: KD står bakom den svenska modellen, där kollektivavtal verkar tillsammans med lagstiftningen. Modellen ska värnas, särskilt mot EU:s klåfingrighet i arbetsmarknadspolitiken. Problemet är att EU-lagstiftning inte tar hänsyn till överenskommelser mellan parterna i tillräcklig mån. Det måste ändras, så att partsmodellen värnas. I Sverige ser vi inte behov att stärka rätten till kollektivavtal.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. KD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill ha ett narkotikafritt samhälle. Vi säger nej till drogliberalism och legalisering av cannabis och annan narkotika. Sverige, och de flesta andra länder, har anslutit sig till FN:s allmänna narkotikakonvention, som begränsar narkotikaanvändningen till medicinsk och vetenskaplig användning. Vi värnar också det nationella ansvaret att utveckla straffrätten och definitionen av narkotikabrott.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. KD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Skogspolitiken ska beslutas på nationell nivå. Vi ser det som självklart att skyddsvärd skog ska skyddas men de besluten fattar vi i Sverige. Problemet är att kontinentaleuropéer inte förstår sig på svenskt skogsbruk - det måste ändras - eftersom skogen är en tillgång i den gröna omställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. KD
  Mycket bra förslag

Så svarar KD: Tillgången på metaller och mineral är avgörande när vi bygger ett grönare, säkrare och mer digitalt samhälle. Vi måste också minska vårt beroende av metaller från länder som Kina. EU ska göra det enklare att öppna gruvor genom att uppdatera gammal lagstiftning som idag riskerar att stoppa gruvbrytning. Att göra det lättare innebär inte att EU går in och bestämmer vilka länder som ska ha gruvor.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. KD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: A-traktorn är viktig för frihet och flexibilitet för många ungdomar, inte minst på landsbygden. En höjd åldersgräns skulle försämra många svenska ungdomars mobilitet och försämra förutsättningarna att leva i hela landet.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. KD
  Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna har länge jobbat för att Sverige ska ha rådighet över vår egen vargstam. Tillväxten av t ex varg i Europa har nått en gynnsam bevarandestatus. EU:s så kallade art- och habitatdirektivet bör revideras för att spegla detta.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. KD
  Mycket bra förslag

Så svarar KD: KD arbetar för att prövning av människors skyddsskäl i högre grad ska ske vid mottagningscenter utanför EU:s gränser. En sådan ordning skulle innebära färre splittrade familjer och en effektivare hantering av mottagarländernas resurser. Den urvalsprocess som ska ligga till grund ska ta hänsyn till integration och ge möjligheter att hjälpa de med störst skyddsbehov.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. KD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: KD vill att EU, precis som Sverige, ska ha ett generöst och effektivt bistånd. Det är EU:s moraliska skyldighet att bistå människor i nöd, oavsett var i världen de befinner sig. KD vill inte öka EU:s biståndsbudget, däremot vill vi se en satsning i biståndet på flickor och kvinnors rättigheter i världen.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. KD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Med en hög arbetslöshet finns det redan arbetskraft i landet för lågtröskeljobb. Vi måste prioritera de som är arbetssökande i Sverige och samtidigt hitta vägar för att säkerställa personalförsörjningen inom de bristyrken som finns. Däremot är det nödvändigt att fortsätta välkomna högkvalificerad arbetskraftsinvandring för att säkra kompetensen och tillväxten i svenska företag.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. KD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Brottsutvecklingen är brutal och måste bekämpas med full kraft. Ny teknik och AI bör användas i högre utsträckning för att bekämpa grova brott. Men det måste ske på ett välavvägt sätt mellan integritet, risker och effektiv brottsbekämpning. Vi ska inte ha en generell massövervakning - men kunna använda ansiktsigenkänning för att lösa grova brott och akuta situationer - exempelvis terrorhot.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. KD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi värnar det svenska alkoholmonopolet samt en aktiv prispolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker, för att på så sätt främja måttfulla alkoholvanor. Samtidigt är vi positiva till att införa gårdsförsäljning av lokalproducerad alkohol i mindre volymer så länge det inte äventyrar Systembolagets detaljhandelsmonopol.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. KD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: En förlängning av den gemensamma marknaden är den gemensamma valutan. Kristdemokraterna är dock av uppfattningen att folkomröstningsutfallet från 2003 fortsatt ska respekteras och att det för närvarande inte är aktuellt för Sverige att ansluta sig till eurosamarbetet.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. KD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig KD har i grunden en budgetrestriktiv hållning. Vi motsätter oss gemensam upplåning och vill att EU:s budget ska finansieras med medlemsavgifterna. KD vill dock agera för ett fortsatt och långsiktigt politiskt, ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina. Vi utesluter därför inte att sådana åtgärder kan behöva vidtas för att bidra till lösningar på akuta kriser på vår kontinent.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. KD
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig KD säger nej till en EU-armé, men ja till EU som en stark säkerhetspolitisk aktör. Unionen ska i synnerhet stärka och effektivisera strukturerna kring gemensamma försvarsmateriels- och ammunitionsanskaffningar som pressar ner priser och leveranstider. Detta är även en avgörande del i EU:s utökade förmåga att stötta Ukraina. Försvarsmobiliteten behöver också öka och fler byråkratiska hinder rivas.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. KD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: KD förespråkar en tvåstatslösning på Israel-Palestina-konflikten. Det var fel och förhastat av Sverige att erkänna Palestina 2014. Palestina uppfyller inte de folkrättsliga kriterierna för att utgöra en stat samt det faktum att ett eventuellt erkännande bör föregås av ett slutgiltigt fredsavtal med Israel. Att vi hade rätt visar inte minst Hamas fruktansvärda attack på Israel den 7 oktober 2023.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. KD
  Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det finns definitivt anledning att vara orolig för att Tiktok används av kinesiska myndigheter för att både samla in information och för att styra vilken information eller vilka ämnen som användarna tar del av - eller inte får ta del av. Tiktok bör därför förbjudas eller säljas vidare till en acceptabel aktör, utanför den kinesiska statens kontroll.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. KD
  Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Tack vare Kristdemokraterna har kärnkraften nu kommit att bli en EU-fråga, något den inte sågs som tidigare. Vi har bl a fått på plats att kärnkraften kan räknas som hållbar investering inom taxonomin och att elmarknadsdesignen öppnar för stödmodeller som inkluderar kärnkraft. Vi jobbar nu för att EU ska ha en gemensam reaktortypsprövning för att sänka kostnader och korta ledtider.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. KD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Forskning visar att ekologisk odling kan vara sämre ur klimatsynpunkt och den har dessutom sämre avkastning vilket riskerar att vi inte skulle kunna producera tillräckligt med livsmedel. Däremot ska det självklart vara högt ställda miljö- och livsmedelskrav på maten men ekologiskt är inte det enda spåret. KD vill ha färre särkrav i jordbruksstödet och mer av generellt stöd till jordbruket.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. KD
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi står bakom Fit for 55, därmed även detta mål. Däremot om det finns nollutsläppsbränslen som kan användas i förbränningsmotorn är vi positiva till att de får fortsätta säljas. Vi är emot fossila utsläpp men förbränningsmotorn är i sig inte ett problem. Vi måste vara öppna för teknisk innovation och måste skriva lagar som är så teknikneutrala som möjligt.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. KD
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Jämställda löner är självklart viktigt. Men det är inte en fråga för EU att besluta om. Jämställdhetspolitiken ska bedrivas med subsidiaritet som ledord och den ska vara nationell kompetens.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. KD
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: EU har problem relaterade till invandring. Det finns en gemensam vilja att komma tillrätta med dessa problem genom att kontrollera och minska migrationen. Samtidigt har vi ett gemensamt ansvar för människor på flykt. KD vill se en migrationspakt 2.0 där huvudprincipen är att man söker asyl och får sin sak prövad utanför EU och därefter får komma till det land man antas till.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. KD
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Vi står bakom Fit for 55 och att EU ska bli klimatneutralt till 2050. EU har redan högt ställda klimatmål. Kristdemokraterna kommer dock inte använda valrörelsen för att delta i ett budgivningskrig, med landsbygd och konkurrenskraft som insats. Vi vill arbeta för ett samhälle där hållbarheten har tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social. Alla tre delarna behöver vara med.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. KD
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Det finns fortfarande regioner i Europa som släpar efter utvecklingsmässigt. Därför behövs särskilda åtgärder för dessa regioner och för unionens sammanhållning. Fortsatt stöd till de fattigaste regionerna kommer att behövas för att hålla samman unionen. EU:s regionalpolitik behöver reformeras i takt med att EU:s regioner uppnått ökad levnadsstandard och inte längre behöver särskilda stödinsatser.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. KD
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Extra viktig KD vill att EU:s makt ska utgå från det som hanteras bäst gemensamt, och sådant som hör hemma nationellt bör unionen hålla sig borta ifrån. EU bör härvid ta stora kliv tillbaka inom bland annat social-, skogs- och arbetsmarknadspolitik samtidigt som EU:s kompetens bör stärkas inom utrikes-, säkerhets-, migrations- och handelsfrågor. Sammantaget innebär detta ett något smalare, men vassare, EU.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Kristdemokraternas val:

 • Klimat
 • Lag och ordning
 • Migration

Så svarar KD: Brottslighet, klimat och migration är gränsöverskridande och viktiga frågor för vår tid. Det behövs gemensamma krafttag för att säkra ett robust och fossilfritt energisystem, för att komma till bukt med brottsligheten samt för att möjliggöra ett sammanhållet och tryggt EU.