En halvcirkelformad färgskala som representerar de politiska grupperna i EU-parlamentet

EU-valet 2024 är avgjort

Se valresultatet
Elisabet Lann

Elisabet Lann (plats 4)

Presentera dig själv

Jag är en trebarnsmor med erfarenhet av politik på kommunal, regional och nationell nivå. Har en bakgrund som ledarskribent och regionchef inom civilsamhället och lång erfarenhet av internationellt arbete med stöd till demokratiska aktörer i diktaturer - som Kuba, Belarus och Kina. Jagar, springer och är med familjen eller ute med hunden på fritiden.

Vilket år är du född?

1977

Vilken är din boendekommun i Sverige?

Göteborgs stad

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och lite skolfranska

Vad har du för yrke?

Kommunalråd i Göteborg

Vad har du för bostad i första hand?

Hyreslägenhet

Vilken är din högsta utbildningsnivå?

Examen från högskola/universitet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU som koncentrerar sig på de frågor som bara EU i kraft av sin storlek och styrka kan hantera - fred, frihet och frihandel. Tid och energi ska inte läggas på politisk klåfingrighet som skapar bekymmer för företag, familjer och enskilda. Ett EU som välkomnat Ukraina och Moldavien in i gemenskapen.

Vem är din politiska förebild?

Kubanske kristdemokraten Oswaldo Paya som vågade mobilisera demokratiska krafter på Castros diktatoriska Kuba för att ställa krav om demokratiska reformer. Hans kamp kostade honom livet.

Finns det någon EU-fråga där du ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Som ung var jag till en början tveksam till svenskt medlemskap i det som då hette EG. Idag anser jag att det vore oerhört olyckligt att stå utanför EU. Samarbetet har varit av enorm betydelse för tillväxt, utveckling och stabilitet i vår del av världen och är en nödvändighet för att kunna minska beroendet av Kina.

Vilket annat parti förutom det du kandiderar för sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Vilken är din favoritartist/band?

Håkan Hellström

Vilken är din favoritbok?

Brott och straff (mest magiska läsupplevelsen från när jag var ung) av Fjodor Dostojevskij

Vilken är din favoritfilm/tv-serie?

The Wire

Vilken är din favorithobby?

Jaga och vara i skogen, springa, dreja och måla.

Hit skulle jag helst åka på semester i EU (förutom Sverige) och varför?

Jag älskar Danmark och återvänder gärna och ofta både till Norra Jylland och till Köpenhamn. Dessutom är ju Rom en alldeles fantastisk stad.

Vilken Eurovisionvinnare är din favorit genom tiderna och varför?

1990 - Italien - "Insieme: 1992" - Toto Cutugno

Motivering: Ett år som fastnade hos mig som ung med fokus på fred och hopp i Europa. Berlinmuren hade just fallit och strax föll järnridån som skiljde det kommuniststyrda Östeuropa från det fria Västeuropa.

Svar i valkompassen:

Elisabet Lann

EU-länder som inte lever upp till klimatmålen ska straffas ekonomiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elisabet Lann
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Naturligtvis måste alla länder bidra och det bör finnas någon form av sanktionsmöjlighet mot länder som inte tar tillräckligt stort ansvar. Men det är viktigt att enskilda länder får möjlighet att hitta de vägar som är mest rimliga för dem utifrån sina förutsättningar och utmaningar. Därför är i första hand dialog och samarbete bättre än bestraffning.

EU ska bygga mur eller stängsel mot sin yttre gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: En av grunderna för EU-samarbetet är den fria rörligheten av människor och varor inom EU. Det förutsätter att vi har kontroll på de yttre gränserna. Utan kontroll över de yttre gränserna tvingas vi hantera konsekvenser av inflöden av vapen, narkotika och kriminella. När länder utanför EU dessutom använder flyktingströmmar för politisk påtryckning riskerar utsatta människor att fara mycket illa.

EU ska utvidgas med fler länder

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Jag vill se ett enat Europa eftersom det gör oss, freden och friheten starkare. Samtidigt är det viktigt att inte sänka kraven för medlemskap eftersom det riskerar att försvaga samarbetet. Därför måste stora ansträngningar göras för att stödja länder som Ukraina och Moldavien i arbetet med att leva upp till kriterierna så att vi slår vakt om den värdegemenskap som gör EU starkt.

EU ska säkra kvinnors rätt till abort i alla medlemsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa är en grundläggande rättighet. Därför bör alla medlemsländer säkra att kvinnor har tillgång till säkra och lagliga aborter. Däremot anser jag inte att sjukvård ska bli en EU-kompetens som beslutas om i Bryssel. Detaljer om hur vården utförs i de olika länderna bör därför även fortsatt vara upp till varje land att besluta och lagstifta om.

Sverige bör folkomrösta om att lämna EU

 1. Elisabet Lann
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Att öppna för att lämna EU i historiskt oroliga tider vore oerhört dumt. EU har visat sig vara världens mest framgångsrika fredsprojekt. Det ligger i Sveriges intresse att vara en del av samarbetet för fred, frihet och frihandel. Istället för att öppna för att lämna samarbetet måste vi driva på för ett tydligare fokus på de frågor som bara EU i kraft av sin storlek och styrka kan lösa.

All privat digital kommunikation ska kunna övervakas i brottsförebyggande syfte

 1. Elisabet Lann
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Bekämpningen av den grova brottsligheten kan ibland kräva åtgärder som riskerar att inkräkta även på vanliga, hederliga människors frihet och integritet. Men det måste ske med stor försiktighet och en grundläggande respekt för den enskildes integritet. Det finns aldrig garantier för att regimer och rättsväsenden är goda och därför måste man beakta balansen mellan integritet och brottsbekämpning.

Fackets rätt att kräva kollektivavtal ska stärkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Den svenska modellen på arbetsmarknaden har fungerat väl i Sverige. Därför anser jag att EU bör låta bli lagstiftning på områden som rör arbetsmarknaden. Direktiv om arbetstider och annat tar inte hänsyn till de överenskommelser som träffats mellan parterna i Sverige och det skapar problem för både arbetsgivare och anställda.

Cannabis ska vara lagligt i hela EU

 1. Elisabet Lann
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Att legalisera narkotika kan inte vara den bästa vägen till att minska narkotikans skadeverkan på människor och samhälle. Det behöver göras mycket för att människor ska kunna få rätt hjälp, vård och behandling. Men en legalisering riskerar inte bara att öka bruket och skadorna hos den som brukar narkotika utan också drabba människor, inte minst barn, i dennes närhet.

EU ska kunna skydda svensk skog från avverkning

 1. Elisabet Lann
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Självklart ska skyddsvärd skog kunna skyddas, men det måste beslutas om i Sverige. Förutsättningarna för skogsbruk skiljer sig åt mellan olika delar av Europa. Därför är det inte en fråga som ska beslutas om i Bryssel. För skogsrika länder som Sverige och Finland kan skogsbruket bidra till den gröna omställningen.

EU ska göra det enklare att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Elisabet Lann
  Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Att kunna utvinna metaller och mineraler i Sverige och inom EU är avgörande för att vi inte ska vara helt beroende av exempelvis Kina i den utveckling som krävs för grön omställning och digitalisering. Därför är det oerhört viktigt att gammal lagstiftning inte står i vägen för nödvändig utveckling.

EU ska höja åldersgränsen för att ta EPA-körkort

 1. Elisabet Lann
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det har skett en del mycket svåra olyckor kopplade till A-traktorer. Det är viktigt att försöka öka säkerheten och förhindra att ungdomar skadas och dör i trafiken. Men det är inte en fråga för EU att besluta om åldersgränser för när svenska ungdomar får köra A-traktor. I viss glesbygd kan möjligheten att köra A-traktor vara helt avgörande för ett socialt och aktivt liv.

EU ska tillåta att fler vargar får skjutas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Elisabet Lann
  Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Framförallt ska det vara en fråga för Sverige att besluta om. Även på detta område skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika länder och därför måste varje land få ta ansvar för att säkra en gynnsam bevarandestatus.

Migranter som kommer till EU ska skickas till asylcenter utanför unionens gräns

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Ännu mer önskvärt vore att människor inte ger sig ut på farliga resor över Medelhavet utan kan få sina skyddsskäl prövade utanför EUs gränser från början. Det är viktigt att kunna få till snabba och säkra processer som ger dem med störst skyddsbehov hjälp och att alla EUs länder är med och tar ansvar.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elisabet Lann
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: En ökad biståndsbudget ger inte nödvändigtvis bättre effekt. Biståndet kan vara ett mycket kraftfullt redskap för att sätta press på regimer att respektera grundläggande rättigheter och för att minska flyktingströmmar och fattigdom. Därför är det först och främst viktigt att biståndet utformas och används på rätt sätt.

Arbetskraftsinvandringen från länder utanför EU ska öka

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elisabet Lann
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: För att möta arbetsmarknadens behov av kompetens behöver i första hand insatser göras för att hjälpa människor som saknar arbete att komma ut i arbetslivet. Men för att möta behovet av spetskompetens och högkvalificerad arbetskraft är det viktigt att det är lätt för människor med sådan efterfrågad kompetens från länder utanför EU att komma hit och arbeta.

Massövervakning genom ansiktsigenkänning (AI) ska vara tillåtet för att bekämpa grova brott

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Detta är ett exempel på åtgärd som inte är önskvärd men som kan vara nödvändigt givet utbredningen av den grova brottsligheten. Samtidigt är det oerhört viktigt att använda denna typ av övervakning med försiktighet och säkra att den data som samlas in hanteras på ett mycket säkert sätt.

Systembolagets alkoholmonopol ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elisabet Lann
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det svenska alkoholmonopolet fyller en funktion för att minska alkoholens skadeverkningar. Samtidigt är det önskvärt att gårdsförsäljning kan bli tillåtet hos producenter för att främja lokalt företagande och produktion.

Sverige bör införa euro som valuta

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Just nu är det inte ett bra läge för Sverige att införa euron eftersom den svenska kronan står så lågt i kurs. Dessutom bör folkomröstningen respekteras. Däremot visar den svaga kronan att det har missgynnat Sverige och svenskarna att inte ha infört euro som valuta och det vore önskvärt att öppna upp för att på sikt ompröva beslutet att stå utanför.

EU ska ta gemensamma lån för att öka stödet till Ukraina

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Generellt bör EUs budget inte svälla mer. Däremot är frågan om stöd till Ukraina av existentiell karaktär. Det ligger i hela EUs intresse att Ukraina ges det stöd som krävs för att vinna det krig som nu härjar på tröskeln till EU. Därför kan det inte uteslutas att det kan bli nödvändigt att ta gemensamma lån för att kunna ge det stöd som behövs.

EU ska vid sidan av Nato utveckla sitt eget försvarssamarbete

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Jag vill inte se en EU-armé, men EU bör vara en stark säkerhetspolitisk aktör. Framförallt bör EU samverka kring gemensam försvarsmateriel och ammunition som kan säkra tillgången till det vi behöver till så bra pris som möjligt. Detta är även en avgörande del i EU:s utökade förmåga att stötta Ukraina.

EU ska verka för att erkänna Palestina som självständig stat

 1. Elisabet Lann
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Sverige borde inte ha erkänt Palestina som självständig stat. En varaktig fred i området kräver en tvåstatslösning där båda parter erkänner den andres rätt till erkända och säkra gränser. Så länge som Israels existens hotas kan inte ett självständigt Palestina erkännas.

EU bör förbjuda Tiktok

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Elisabet Lann
  Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det finns goda skäl för oro när det handlar om den kinesiska regimens kontroll över data och användandet av Tiktok. Om inte Tiktok säljs till en mer pålitlig aktör bör den förbjudas.

EU ska underlätta att kärnkraften byggs ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Elisabet Lann
  Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig Energiförsörjningen är en ödesfråga för att klara elektrifieringen och den gröna omställning som alla ser behövs. Det är därför rimligt att vissa regelverk förändras så att inte prövning för nya reaktorer behöver göras om i varje land och försena utbyggnaden med många år.

Mer av EU:s jordbruk ska vara ekologiskt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elisabet Lann
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Ekologisk odling är inte alltid bättre ur klimatsynpunkt. Dessutom kan krav på ekologisk odling försämra livsmedelsförsörjningen. Däremot ska det självklart vara högt ställda miljö- och livsmedelskrav på maten. KD vill ha färre särkrav i jordbruksstödet och mer av generellt stöd till jordbruket.

EU ska riva upp beslutet om förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar efter 2035

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Elisabet Lann
  Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Om det går att utveckla bränslen som inte ger fossila utsläpp bör bilar med förbränningsmotor fortsatt kunna säljas. Vi får inte stänga dörren för sådan utveckling men vi vill förhindra fossila utsläpp. För att inte hämma utvecklingen bör lagarna vara teknikneutrala.

EU ska ställa mycket hårdare krav på att löneskillnaderna mellan könen ska minska

 1. Elisabet Lann
  Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elisabet Lann: Det är viktigt att lönerna blir mer jämställda men det är inte en fråga som ska beslutas om på EU-nivå.

Hur öppet ska EU vara för att ta emot asylsökande?

 1. Elisabet Lann
  1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabet Lann: EU har idag stora utmaningar orsakade av asylinvandringen och otillräcklig integration. Samtidigt lever alltför många människor på flykt. EU behöver därför lägga mer kraft på att motverka orsakerna till att människor flyr eftersom flykten i sig ofta innebär stora risker och lidande.

Hur ambitiös klimatpolitik ska EU ha?

 1. 1
 2. 2
 3. Elisabet Lann
  3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabet Lann: EU ska bli klimatneutralt till 2050. Det är en god ambition och EU har redan högt ställda klimatmål. Hållbarhetsarbetet måste ske med hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Klimatfrågan är global och vinner inte på att EU driver frågan så att europeisk landsbygd och produktion försvagas i relation till länder med lägre krav.

Hur mycket ekonomiska resurser ska omfördelas från rika till fattiga länder inom EU?

 1. 1
 2. Elisabet Lann
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabet Lann: Stöd till de fattigaste regionerna kommer fortsatt behövas för unionens sammanhållning, men i takt med att regionerna utvecklas och når en högre levnadsstandard behöver stödet minska. Annars riskerar vi en fortsatt svällande EU budget med tung administration och bidragssystem som snedvrider konkurrens och utveckling.

Hur mycket politiskt inflytande ska EU ha?

 1. 1
 2. Elisabet Lann
  2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elisabet Lann: Extra viktig EU behöver bli lite smalare men vassare. Det finns områden där EU behöver bli starkare för att kunna trygga freden och friheten i vår del av världen. Men för att kunna behålla sin legitimitet och styrka behöver frågor som rör bland annat arbetsmarknad, socialpolitik fortsatt vara nationella angelägenheter. Subsidiaritetsprincipen innebär att beslut ska fattas på lägsta mest ändamålsenliga nivå.

Vilka av följande områden tycker du är EU:s viktigaste?

Elisabet Lanns val:

 • Klimat
 • Migration
 • Utrikesfrågor

Så svarar Elisabet Lann: Klimatet och migrationen är gränsöverskridande och exempel på frågor som vi måste hantera tillsammans inom unionen. Med en orolig omvärld är det otroligt viktigt att EU kan stå starkt och enat mot länder som Kina, Ryssland och Iran som utgör allvarliga hot mot fred och frihet.