Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att Brobyskogen blir ett naturreservat

Om frågan
Naturreservat är en stark skyddsform för mark och kan bildas av både kommuner och länsstyrelser. Naturreservaten består ofta av sammanhängande värdefull natur med till exempel naturskog, vattendrag, myrar, marina miljöer och öppna kulturlandskap.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Söderköping

Att bilda ett naturreservat innebär att man stänger dörren för bostadsbebyggelse och skapar olyckliga inlåsningar. Att inrätta ett reservat kan kommuner göra men att upphäva ett reservat kan endast Länsstyrelsen göra. Vi ska värna om den gröna miljön i Söderköping, men utan att låsa in framtida behov.

M
Moderaterna Söderköping

Kommunen behöver ha rådighet över marken även i framtiden, däremot ska all tätortsnära skog skötas med hänsyn till rekreation och miljö.

SD
Sverigedemokraterna Söderköping

Att göra Brobyskogen till naturreservat blockerar möjligheten att använda värdefull mark i tätorten för olika ändamål såsom skola, bostäder mm. Brobyskogen ligger dessutom i närheten av den planerade sträckningen för nya E22 . Det finns andra tätortsnära områden som bättre skulle lämpa sig som naturreservat, exempelvis naturområden i anslutning till Mariehov.

Ganska dåligt förslag

S
Socialdemokraterna Söderköping

Vi anser att det är en ganska dåligt förslag då vi inte vet vilka konsekvenser som skulle uppstå ifall vi skulle göra Brobyskogen till ett naturreservat.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Söderköping

Söderköpings kommun ska föregå med gott exempel och medverka till att bevarandevärd kommunal mark blir naturreservat framför privatägd mark. Dessutom är Brobyskogen en stadsnära skog som enkelt går att tillgängliggöras för många. När Brobyskolan åter blir skola kommer både Waldorfskolan och Brobyskolan att ha ett naturreservat runt hörnet.

L
Liberalerna Söderköping

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Söderköping

Partiet har inte lämnat någon motivering

V
Vänsterpartiet Söderköping

Partiet har inte lämnat någon motivering