OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Om frågan
Ett permanent uppehållstillstånd innebär att en person får stanna i Sverige under obegränsad tid. Det var tidigare den vanligaste formen, huvudregeln. Sedan 2021 har Sverige en ny migrationslagstiftning som gör tillfälliga, dvs tidsbegränsade uppehållstillstånd till huvudregel för bland annat asylsökande. Permanent uppehållstillstånd beviljas numera efter tidigast tre år och bara om personen kan försörja sig och leva ett skötsamt liv. (Uppgifterna i texten är uppdaterade)
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna

Skydd ska ges till asylsökande under tiden säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras. Om en person med tillfälligt uppehållstillstånd integreras, dvs. lär sig det svenska språket, samhällskunskap/värderingar och försörjer sig själv kan personen få ett permanent uppehållstillstånd. Om en person inte har integrerats och skyddsbehovet inte kvarstår är utgångspunkten att personen ska återvända.

M
Moderaterna

För att asylmottagandet ska motsvara Sveriges integrationsförmåga krävs en migrationspolitik utifrån EU:s miniminivå och internationella konventionsåtaganden samt minskade incitament för migranter att ta sig just till Sverige. Därför ska tidsbegränsade uppehållstillstånd fortsatt vara huvudregel. För permanent uppehållstillstånd ska krävas bland annat kunskaper i svenska och egen försörjning.

S
Socialdemokraterna

Extra viktig fråga

Tidsbegränsade uppehållstillstånd beviljas som huvudregel skyddsbehövande. Permanenta uppehållstillstånd kan beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls.

SD
Sverigedemokraterna

Extra viktig fråga

Sverigedemokraterna anser att om man vill ha rätt att uppehålla sig permanent i Sverige så kan detta ske genom ett medborgarskap. Vi motsätter oss därför idén om permanenta uppehållstillstånd och anser att de alltid bör vara tidsbegränsade och tydligt kopplade till den grund de beviljats på.

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet

Sverige bör ha en migrationspolitik som är i linje med andra EU-länder och det innebär tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.

L
Liberalerna

Sverige har stora integrationsutmaningar. Flyktingkrisen 2015 visar att hela Europa måste ta ansvar och att Sveriges migrationspolitik måste bli mer lik andra EU-länders. Därför har Liberalerna i migrationsöverenskommelsen godkänt tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel. Även om permanenta uppehållstillstånd har fördelar bör detta kvarstå tills politiken förändras väsentligt på EU-nivå.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet

Permanenta uppehållstillstånd är bättre både för individen som får en trygghet och stabilitet och för samhället eftersom möjligheterna till etablering förbättras. Det är särskilt viktigt att inget barn som har flytt ska behöva oroa sig för att få stanna. Att leva med tillfälliga uppehållstillstånd i flera år leder till att barn förlorar stora delar av sin barndom genom att leva i ovisshet.

V
Vänsterpartiet

Permanenta uppehållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs efter att ha flytt krig och förtryck. Det gör att man kan börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället. All kunskap och forskning visar på att det är bättre för integrationen.