OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Kärnkraften ska byggas ut

Om frågan
Sverige har sex kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk. Kärnkraften stod för cirka 31 procent av den totala elproduktionen i Sverige 2021. I en energiöverenskommelse 2016 mellan fem av åtta riksdagspartier beslutades att staten inte ska investera i ny kärnkraft, istället är det marknaden som ska stå för kostnaden. Inga nya kärnkraftverk har startats i Sverige på drygt 30 år.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

MP
Miljöpartiet

Kärnkraften är extremt dyr och tar väldigt lång tid att bygga, men innebär också enorma säkerhetsrisker. Svenska hushåll, företag och industrier behöver billig el snabbt - inte dyr el om 20 år. Miljöpartiet vill därför hellre satsa på utökad produktion av förnybar energi samt energieffektivisering. Det är billigare, säkrare och går mycket, mycket snabbare.

V
Vänsterpartiet

Kärnkraft är inte bara en osäker energikälla, den är också väldigt dyr och tar alldeles för lång tid att bygga. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Vi vill istället ha en massiv utbyggnad av förnybar energi. Därför måste staten återta kontrollen i energipolitiken, istället för att lita på att marknaden löser allt

Ganska dåligt förslag

C
Centerpartiet

Kärnkraften står i dag för en betydande del av Sveriges energiproduktion och kommer sannolikt att göra det ett antal år framåt. Vi vill varken se statliga subventioner till kärnkraften eller att den stängs ner i förtid av politiska beslut.

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag. Efter valet vill vi se en ny energiöverenskommelse för Sveriges bästa, och vill därför föra energipolitiska samtal med andra partier om allt från vindkraft till kärnkraft.

Mycket bra förslag

KD
Kristdemokraterna

Extra viktig fråga

Vi behöver kärnkraftens planerbarhet och effektstyrka. Modernisera lagstiftningen så att det är möjligt att bygga fler än 10 reaktorer på fler ställen än där dagens finns.

L
Liberalerna

Extra viktig fråga

Klimatomställningen kräver en omfattande elektrifiering. Produktionen, distributionen och användningen av el behöver minst fördubblas inom 20 år. För att det tekniskt ska vara möjligt att klara av det och samtidigt upprätthålla leveranssäkerheten behövs mer planerbar elproduktion. Kärnkraften är det enda fossilfria planerbara kraftslaget som går att bygga ut i stor skala.

M
Moderaterna

Moderaterna kommer se till att ny kärnkraft byggs i Sverige. Klimatomställningen ökar Sveriges elbehov, dubbelt så mycket el kommer att behövas år 2045. För att vi ska klara det behövs en elproduktion där alla fossilfria energikällor är med och bidrar, inklusive kärnkraften. Det är avgörande både för energiförsörjningen och klimatet.

SD
Sverigedemokraterna

Extra viktig fråga

Skenande elpriser och brist på energi slår hårt mot vanliga människor och svensk industri. Det är en direkt effekt av en politik som gått ut på att avveckla fungerande infrastruktur. Kärnkraft är en planerbar, robust, fossilfri och pålitlig kraftkälla som vi bör bevara och bygga ut.