Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för en vindkraftspark i havet utanför Sandhamn

Om frågan
Det finns planer på ett område med över 200 vindkraftverk cirka 5,5 mil utanför Sandhamn. De är tänkta att vara cirka 330 meter höga och den övre halvan kan synas från land i Sandhamn.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Värmdö

Extra viktig fråga

Vi tycker att vindkraftsprojektet utanför Sandhamn skulle innebära ett allvarligt ingrepp i vår unika natur- och skärgårdsmiljö.

M
Moderaterna Värmdö

Det finns en risk att kabeldragningar och etableringen av vindkraftparken kommer att ha stor påverkan på miljön. Likaså befarar vi att flyttfåglar kan påverkas negativt då några av de föreslagna parkerna finns i viktiga flyttstråk för flyttfåglar. Gestaltningen och landskapsbilden i ytterskärgårdsmiljön kommer också att påverkas negativt.

SD
Sverigedemokraterna Värmdö

Extra viktig fråga

Vindkraftverken för dyr och har för dålig effektivitet. Skadar dessutom fågellivet.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Värmdö

Extra viktig fråga

Partiet har inte lämnat någon motivering

L
Liberalerna Värmdö

Extra viktig fråga

Liberalerna Värmdö ställer sig positiva till en havsbaserad vindkraftspark i skärgården där det är möjligt utifrån förutsättningar med hänsyn till människa och miljö.

MP
Miljöpartiet Värmdö

Extra viktig fråga

All energi behöver vara förnybar. Tekniken för vindkraft utvecklas enormt och kan försörja Sveriges behov samt även bidra till energibehoven i andra länder.

S
Socialdemokraterna Värmdö

För att klara klimatomställningen behöver vi genomföra vår tids elektrifiering av transporter och industri. Då krävs tillgång till stora mängder el till bra pris, redan de närmaste åren. Vi är positiva till havsbaserad vindkraft förutsatt att miljökraven uppfylls. Det kan leda till arbetstillfällen i vår skärgård. Vi är för alla fossilfria kraftslag.

V
Vänsterpartiet Värmdö

Extra viktig fråga

Energiförsörjningen är en ödesfråga när samhället elektrifieras. Värmdö har stor potential för våg- och vindkraft, inte minst utanför skärgården. Vänsterpartiet anser att kommunen bör verka för att fler hållbara energikällor etableras. Ett villkor är dock att det marina livet inte kommer till skada.