Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska säga ja till kustnära vindkraft

Om frågan
Vindkraft är en förnybar energikälla, som inte släpper ut växthusgaser. Vindkraftverken kan placeras både på land och till havs. Regeringen fastställde i februari en plan för vindkraftsparker utanför Sveriges kust.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

L
Liberalerna Söderhamn

Vindkraft ja, MEN bygg där och när det behövs!!!

M
Moderaterna Söderhamn

Extra viktig fråga

Vi säger Nej till vindkraft i Söderhamns territorialvatten ur ett lokalt samhällsperspektiv. Vi värnar om unika värden i skärgården, kommunens attraktionskraft, våra viktigaste tillgångar för näringsliv, turism, rekreation och folkhälsa. Söderhamns arbetsmarknad behöver enkla jobb, vkv bidrar ej till behovet av arbetstillfällen som matchar kommunens arbetskraftsreserv.

SD
Sverigedemokraterna Söderhamn

Extra viktig fråga

Söderhamn behöver trygg energi som alltid kan levereras och som ej är väderberoende. Vindkraftsindustrin, med sina enorma verk, påverkar dessutom närboende, fritidsliv, företag och närmiljö på ett högst negativt vis. Istället för subventionerad kostsam vindkraftsindustri ska en kraftfull utbyggnad av kärnkraften ske, för att möta morgondagens fossilfria energibeh

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Söderhamn

Vi är generellt positiva till vindkraft men vi ska vara noga med var verken placeras. De förslag som nu är aktuella är inte bra platser, inte bra ur ett näringslivsperspektiv, det har alltför stor påverkan på framförallt fisket och på upplevd orörd natur. Gärna vindkraft men längre ut till havs

Ganska bra förslag

S
Socialdemokraterna Söderhamn

Partiet har inte lämnat någon motivering

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Söderhamn

Extra viktig fråga

Att vi vill öka andel förnyelsebar energi i energisystemet.   Att grön energi stärker såväl Söderhamn som Regionens attraktivitet för nuvarande näringsliv som t.ex. etablering av nya företag.   Att vi är övertygad att detta kommer leda till fler företag och arbetstillfällen i Söderhamn. Att bygdemedel från vindkraften kommer stärka föreningslivet.

V
Vänsterpartiet Söderhamn

Vi vill att Söderhamn ska vara med i omställningen till ett grönt samhälle. Vi är positiva till mer grön energiproduktion i vår kommun. En förutsättning är att satsningarna också innebär ekonomisk kompensation till kommunen och att det leder till arbetstillfällen för kommunen. Helst skulle vi vilja att vi tillsammans äger viktig samhällsviktig infrastruktur.