OBS! Detta gäller ett val som är redan avgjort: Senaste valkompassen från SVT

Val 2022 Valkompass
riksdag

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar partierna

1. Mycket mindre

M
Moderaterna

Mer än en fjärdedel av skogsmarken brukas inte i dag. Ska vi minska användningen av fossilbaserade produkter måste skogen få brukas hållbart. Moderaterna vill öka tillväxten och produktionen från skogen. Den totala arealen skog som är undantagen från skogsbruk ska därför minska.

2. Lite mindre

KD
Kristdemokraterna

Sverige har valt att redovisa skyddade områden, bl.a. skog, på helt annat sätt än övriga EU. Därför framstår det som om vi skyddar mindre, när det i verkligheten är tvärt om. Genom att skydda mindre arealer kan skötsel och ersättningar för de verkligt skyddsvärda skogarna förbättras.

3. Samma som i dag

C
Centerpartiet

Sverige är ett av de länder som skyddar mest skog och har ett skogsbruk i världsklass. Svenska skogsbrukare har länge tagit ansvar för att bruka skogen och är bäst på att göra det.

SD
Sverigedemokraterna

Nära 30 % av arealen skog i Sverige är redan undantagen från skogsbruk. Den andelen behöver inte öka. När eventuella nya områden behöver undantas för att exempelvis skydda allvarligt hotade arter, bör därför andra skogsområden åter tas i bruk i deras ställe.

4. Lite mer

L
Liberalerna

De återstående gammelskogar som aldrig har avverkats ska skyddas. Klimatförändringarna går snabbt, vilket gör många arter mer sårbara än tidigare. De behöver också ges möjlighet att sprida sig över stora områden. Detta gör att sammanhängande skogsområden behöver skyddas.

S
Socialdemokraterna

Vi vill att frivillighet ska vara grunden för att skydda skog. Det har vi slagit fast i regeringens skogsproposition. De skogsbrukare som väljer att skydda sin skog ska kompenseras ekonomiskt.

5. Mycket mer

MP
Miljöpartiet

Extra viktig fråga

Ökat skydd krävs för att vända krisen för våra skogar. Det råder stor brist på riktig gammelskog, och artfattiga skogsplantager breder ut sig. Skog med höga naturvärden hotas av avverkning, som de stora sammanhängande fjällskogarna, ett världsunikt arv att förvalta. Sverige bör följa uppmaningen från FN om att skydda minst 30 procent av land och hav, ett mål som också EU tagit.

V
Vänsterpartiet

Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologisk mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.