Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet

Partiledare Nooshi Dadgostar

Partiledare:

Nooshi Dadgostar

I regeringen:

Nej

Riksdagsmandat:

27/349

Varför ska väljarna rösta på er?

Många pratar, men Vänsterpartiet står för det vi säger och får saker att hända. Hela Sverige ska byggas starkt med trygga jobb och välfärd. För klimatet krävs investeringar i järnväg, elnät och förnybar energi, som också skapar jobb. För att få stopp på vårdkaos och marknadsskola vill vi ta tillbaka kontrollen över välfärden. Vi vill återupprätta samhället som garant för alla människors trygghet.

Våra tre viktigaste politiska lösningar

Likvärdig utbildning

Vi måste få bort vinstintresset och ta tillbaka kontrollen. Dagens marknadsskola har lett till betygsinflation, segregation och att föräldrars utbildningsbakgrund spelar en allt större roll för elevernas möjligheter att klara skolan. De pengar vi betalar i skatt ska gå till skolan, inte läggas i fickan på ägare till stora friskolekoncerner.

Minska koldioxidutsläppen

Vi vill göra ett historiskt omfattande investeringsprogram för klimatet. Det innebär 700 miljarder kronor till klimatinvesteringar i transporter, elnät, elproduktion och bostäder. För att frigöra de pengarna krävs ett tioårigt moratorium på statsskulden. Den ekonomiska politiken måste anpassas till klimatkrisen så att vi pressar ner de stora utsläppen.

God energiförsörjning

Samhället måste ta tillbaka kontrollen över elförsörjningen. Den privatiserade och uppsplittrade elmarknaden har varit ett stort misslyckande som lett till orimliga och oförutsägbara elpriser. Det drabbar både hushållen, industrin och klimatet. Genom att staten tar det nödvändiga ansvaret kan vi göra de stora investeringar som krävs, bland annat att bygga förnybar energi och överföringskapacitet.

Fler politiska lösningar

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha en bred regering så att den kan få igenom sin politik och i dagens läge är det naturliga V, S, Mp och C. Det kräver kompromisser och samarbete, samtidigt som man måste stå för sina ideal så att riktningen inte går förlorad. Bara då kan ett sådant samarbete lösa de stora samhällsproblemen. Därför behövs ett starkt vänsterparti och idag är det bara Vänsterpartiet som är det.

Finns det något parti som ni inte kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Skolan ska ge alla barn samma chans att lyckas i livet, men har idag blivit en marknad där barn ses som kunder. Privata skolbolag tillåts göra obegränsade vinster på skattepengar som borde ha gått till våra barns utbildning. Det blir betygsinflation, ojämlikhet och färre lärare. Samhället behöver ta tillbaka kontrollen. Skolan ska styras utifrån barnens bästa, inte utifrån bolagsägares intressen

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Kärnkraft är inte bara en osäker energikälla, den är också väldigt dyr och tar alldeles för lång tid att bygga. Det finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. Vi vill istället ha en massiv utbyggnad av förnybar energi. Därför måste staten återta kontrollen i energipolitiken, istället för att lita på att marknaden löser allt

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Visitation ska bara ske när det finns konkret brottsmisstanke. Slumpmässiga visitationer av människor bara för att de råkar befinna sig i ett visst område är dåligt. Helt oskyldiga skulle drabbas, risken för rasprofilering ökar och förtroendet för polisen skadas. Ett minskat förtroende för polisen leder till att färre anmäler och vittnar, vilket gör det svårare att bekämpa kriminaliteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi är inte emot hushållsnära tjänster, men de ska inte skattesubventioneras. Höginkomsttagare använder RUT-avdrag mycket mer än låginkomsttagare. I praktiken innebär det att låg- och medelinkomsttagare subventionerar höginkomsttagares städhjälp. Det är orimligt och ett slöseri med skattemedel. Pengarna skulle göra betydligt större nytta om de t.ex. gick till fler anställda inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: På många håll i världen är den humanitära situationen mycket allvarlig och behoven av bistånd stora. Sverige har alla möjligheter att bidra till minskad svält, att fler barn ska få gå i skolan och ökad demokrati och jämställhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet har sedan länge drivit frågan om minskade anslag till kungahuset. Vi vill även förbättra insynen i Hov- och Slottsstatens ekonomi och verksamhet. Pengar som idag går till kungahuset skulle göra större nytta om de exempelvis gick till sjukvården eller skolan istället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill inte ha en permanent sänkning av drivmedelsskatter, men i det extrema prisläge som är resultatet av Rysslands anfall på Ukraina står vi bakom en tillfällig sänkning för att dämpa prischocken. Drivmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort från det fossila men klimatomställningen ska ske ordnat, inte genom plötsliga prischocker som människor inte hinner anpassa sig till.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt, som framförallt ska träffa hus med höga taxeringsvärden. Skatt på fastigheter ska inte heller avgöra om man väljer att hyra eller äga sin bostad. Idag är hyresrätten missgynnad jämfört med ägandeformerna

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Den centrala frågan för Vänsterpartiet är hur vi ska kunna skapa ett kulturliv för alla och inte bara för några få. Vi har inget emot att fler privata finansiärer stöttar kulturen, men det ska inte ersätta de offentliga satsningarna. De är garanten både för att resurserna fördelas till kulturen över hela landet och för alla invånares tillgång till kulturverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Sverige behöver en större elproduktion. Därför vill vi underlätta för ny vindkraft, utan att sänka kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde. Samtidigt vill vi införa en produktionsbaserad ekonomisk ersättning till de platser där vindkraft byggs

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är omöjligt att kriminalisera fattigdom. De människor som tigger har ofta mycket små möjligheter att försörja sig på annat sätt än att tigga och kan också befinna sig i mycket utsatta situationer. I stället behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Att välja mellan de två kategorierna man och kvinna passar inte för alla. Vi vill därför att det ska införas ett tredje juridiskt kön, så att det till exempel kan stå i passet. Detta finns redan i dag i flera andra länder.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Idag är uttaget av föräldraledighet väldigt ojämnt vilket får många negativa effekter. Ett jämställt uttag skulle öka kvinnors inkomster, pension och förbättra deras hälsa samt leder till att män tar större ansvar för hem och barn. Det är också bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är inte acceptabelt att stora resurser, som behövs till människor med stort behov av vård, i stället går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor. Dessutom vill vi ha kontinuitet och att vårdcentralerna ska erbjuda digital vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Permanenta uppehållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs efter att ha flytt krig och förtryck. Det gör att man kan börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället. All kunskap och forskning visar på att det är bättre för integrationen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Sverige bör bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Sverige ska ha starka löntagare och då krävs en fungerande A-kassa. A-kassan har urholkats i flera decennier och ger inte längre inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Under pandemin gjordes tillfälliga förstärkningarna som är bra men inte tillräckliga. För att återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring krävs ytterligare förbättringar.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Strandskyddet är viktigt för att vi alla ska ha tillgång till stränderna. Den värnar både den svenska allemansrätten och vår biologiska mångfald. Vi är för att man i vissa strandnära områden på landsbygden lättare ska kunna få dispens för att bygga i viss utsträckning, detta för att bidra till landsbygdsutveckling.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Sverige behöver göra stora satsningar på försvaret, men det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet vill ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är viktigt för demokratin. Den ska ha ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet har länge drivit på för att ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen ska införas 2025. Begagnade bilar påverkas inte. Vi vill även göra massiva satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ingenting talar för att betyg i tidiga åldrar gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning. För en tioåring är det bättre med en tydlig uppföljning på andra sätt. Vi vill att betyg ska sättas från och med årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Boende i Dorotea eller Årjäng ska inte behöva betala mycket mer i kommunalskatt än de som bor i rika kommuner som Danderyd eller Vellinge. Det är orimligt att tillgången till omsorg, kollektivtrafik, sjukvård och annan samhällsservice utarmas i stora delar av Sverige, när den istället behöver stärkas. Därför behöver skatteutjämningssystemet ses över.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär att böter tas bort ur straffskalan och att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott. Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett allvarligt brott. Förslaget är ny svensk lag från och med den 1 augusti 2022.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Marknadshyror leder enbart till höjda hyror. Det skulle bli en ännu mer ojämlik bostadsmarknad än den vi har idag, med ytterligare segregation och utslagning som följd. Vänsterpartiet stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer fortsätta se till att inga sådana förslag blir verklighet

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. När vi gör det bör vi använda den senaste tekniken. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige. De behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Sjukvården måste vara jämlik, jämställd och tillgänglig, oavsett var i landet du bor och oavsett vem du är. Lösningen är inte att förstatliga sjukvården, men för att få en jämlik vård i Sverige måste staten ta ett större ansvar för att skapa lika förutsättningar.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: När man är för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma. Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken. Sverige är i dag det enda landet i Norden som har karensavdrag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den. Det finns redan stora möjligheter för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om. De försämringarna var Vänsterpartiet som enda parti emot eftersom vi vill ha trygga jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi tycker att det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen. De ska inte kunna smita om det blir skador på omgivningen. Under förutsättning att högt ställda miljökrav ställs och inflytande garanteras för lokalbefolkning och urfolk ser vi därutöver inga nackdelar med att administrativa förenklingar sker där så är möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Människor på flykt behöver få skydd, därför vill vi försvara asylrätten. Det innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Sverige ska inte vara ett land som splittrar familjer. Vi vill bygga ett starkt samhälle med robust välfärd och politik för full sysselsättning. Det är så man löser samhällsproblemen, inte genom att urholka asylrätten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi anser att användningen av hemliga tvångsmedel som huvudregel ska kräva att det finns brottsmisstanke. De möjligheter som finns att använda hemliga tvångsmedel då förundersökning om brott inte har inletts, s.k. preventiva tvångsmedel, bör vara inriktade på de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: De senaste 30 åren har den ekonomiska ojämlikheten ökat kraftigt. De stora klyftorna sliter isär samhället. Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Efter flera decennier av skattesänkningar behöver skattepolitiken ändras. Vi föreslår bl.a. höjda skatter och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologisk mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Vänsterpartiets val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning