Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för att hela Ryssbergen görs till ett naturreservat

Om frågan
Förslaget innebär att den detaljplan som möjliggör 600 bostäder och verksamhetslokaler i Ryssbergen rivs upp. Naturreservat är en stark skyddsform för mark och kan bildas av både kommuner och länsstyrelser. Naturreservaten består ofta av sammanhängande värdefull natur med till exempel naturskog, vattendrag, myrar, marina miljöer och öppna kulturlandskap.
Så svarar partierna

Ganska dåligt förslag

L
Liberalerna Nacka

Större delen av Ryssbergen är redan beslutat som naturreservat. Men då Nacka inte äger marken behövde en överenskommelse träffas med markägaren om viss bebyggelse.

Ganska bra förslag

C
Centerpartiet Nacka

Centerpartiet vill att alla delar av Ryssbergen som inte omfattas av den antagna detaljplanen görs till naturreservat.

KD
Kristdemokraterna Nacka

Extra viktig fråga

Ett ekologiskt viktigt område nära storstaden. Vi gör en bra kompromiss, skyddar merparten och släcker exploateringsmöjligheter för lång tid.

M
Moderaterna Nacka

Extra viktig fråga

Ett bra förslag, men eftersom kommunen inte äger marken måste man kompromissa om vad som är möjligt. Vi tycker att det är bättre skydda och bevara 83% av området än inget alls. Vi tycker att halva Nacka ska vara grönt och vi har inrättat naturreservat som är lika stora som halva Södermalm under denna mandatperiod.

S
Socialdemokraterna Nacka

Detta är en svår fråga. Att en del av Ryssbergen byggs med ny verksamhetsyta och nya bostäder är en kompromiss för att få loss annan mark för b.la. utbyggnaden av tunnelbanan och, inte minst, att kunna få igenom att andra delar av Ryssbergen ska kunna bli naturreservat. Vi har vägt för och emot och vi har landat i att denna kompromiss är den bästa som möjliggör ett naturreservat över huvud taget.

Mycket bra förslag

MP
Miljöpartiet Nacka

Extra viktig fråga

Forskningen visar tydligt att vi behöver skydda mer natur för att stoppa den snabba förlusten av biologisk mångfald. Ryssbergen är en unik skog med höga naturvärden och är dessutom en viktig plats för lek och skolutflykter. Att skövla denna gamla skog är att prioritera kortsiktiga enskilda intressen över oersättliga naturvärden.

NL
Nackalistan Nacka

Extra viktig fråga

Ryssbergen är en värdefull och rik skogsmiljö nära havet. Den ingår som en del i de gröna sambanden från Stockholm över Nacka och mot Värmdö där växter och djur kan spridas sig. Det går aldrig att ersätta den skada som även en begränsad exploatering här innebär. Nacka ska bygga på redan ianspråktagen mark istället för i värdefull naturmiljö.

SD
Sverigedemokraterna Nacka

Extra viktig fråga

För en Nackabo ska närheten till naturen vara en självklarhet, och detta är ett värdefullt arv som vi även vill ge till framtida generationer. Ryssbergen är ett unikt grönområde, i och med sin biologiska mångfald och närhet till stad och folk. Därför bör Ryssbergen göras till naturreservat och byggnation i Nacka bör ske i lugnare takt.

V
Vänsterpartiet Nacka

Extra viktig fråga

Området har stora naturvärden med månghundraåriga träd och är viktigt för artskyddet och som spridningskorridor. Området är redan väldigt litet så det finns inte längre utrymme att nagga det i kanten ens lite.