Val 2022 Valkompass
kommun

Kommunen ska verka för vindkraftsparker i havet söder om Karlskrona

Om frågan
Regeringen fastställde i februari en plan för vindkraftsparker utanför Sveriges kust. Flera energibolag vill investera i vindkraft utanför Blekingekusten.
Så svarar partierna

Mycket dåligt förslag

SD
Sverigedemokraterna Karlskrona

Man har inte utrett vad havsbaserade vindkraftsparker har för effekt på havsmiljön och djurliv under och över vattenytan. Vindkraften åtnjuter dessutom stora skattesubventioner som gör den olönsam utan subventioner. Sverige behöver istället en stabil väderoberoende kraftkälla.

Ganska dåligt förslag

KD
Kristdemokraterna Karlskrona

Förslaget kommer att påverka Karlskrona negativt, Marinen är beroende av övningsområde, även F17 får problem. Kustfisket blir drabbat. Den kan påverka den biologiska mångfalden.

Ganska bra förslag

L
Liberalerna Karlskrona

Vi behöver mer el i framtiden. Varje förslag måste noga övervägas.

M
Moderaterna Karlskrona

Vi moderater är för att man bygger ut vindkraft till havs som ett komplement till kärnkraft och andra energikällor. Däremot är det inte möjligt att bygga vindkraft till havs i Karlskrona kommun. Vi måste bevaka försvarsmaktens intressen, och stå bakom deras krav på att inte bygga vindkraft i Karlskronas skärgård. Så vi är positiva till vindkraft men inte i Karlskrona kommun.

Mycket bra förslag

C
Centerpartiet Karlskrona

Partiet har inte lämnat någon motivering

MP
Miljöpartiet Karlskrona

Extra viktig fråga

Det har inte byggts något vindkraftverk i Blekinge sedan 2015. I dagsläget har vi 51 vindkraftverk i hela länet, och det är något av det lägsta i Sverige. Blekinge bara producerar 30% av vår egen energi, medan Norrland är de som expanderar kraftigt på vindkraft, och får stora tillverkare som Northvolt. Skatten från energiproduktion ska dock stanna i kommunen!

S
Socialdemokraterna Karlskrona

Vi behöver alla bidra till den gröna omställningen i samhället. Vindkraft är en bra energikälla och leder till fler och nya jobb i vår kommun.

V
Vänsterpartiet Karlskrona

I Karlskrona produceras bara 17 % av den el vi använder. Vi behöver bli mer självförsörjande av flera skäl: Beredskapsskäl (elöverföringen från norr kan gå ner) Ta höjd för höjt elbehov Vind är lokalproducerad, billig el som dessutom skapar arbetstillfällen här