Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nisse Sandqvist

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill skapa ett samhälle med större jämlikhet och bättre infrastruktur i vår del av landet.

Presentera dig själv

Jag bor i Torvalla och representerar Vänsterpartiet i Östersunds kommunfullmäktige.

Vad har du för yrke?

Timanställd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jag har inga förebilder.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att det ska vara ett politiskt styre som är överens om att minska ojämlikheten i samhället.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Nisse Sandqvist

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Skolor ska inte drivas som vinstdrivande verksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Befintliga kärnkraftverk ska fortsätta rustas för ökad produktion när det är möjligt. Jag tror inte så mycket på någon kraftfull kärnkraftsutbyggnad här och nu, men på sikt och framför allt på global nivå kommer mer kärnkraft att vara en viktig del av elproduktionen.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Polisen ska i så liten utsträckning som möjligt ha befogenhet att genomföra godtycklig myndighetsutövning, som "visitationszoner" är ett exempel på. Polisen ska i stället ha ett tydligt förtroendeskapande uppdrag, framför allt i de områden som föreslås vara aktuella för "visitationszoner" där tilliten till samhället inklusive polisen ofta är låg.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Det finns inga bra anledningar att staten ska uppmuntra en låglönesektor på det sätt som rutavdraget är exempel på. Hushållsnära tjänster kan människor använda sig av även utan den statliga skatterabatten. Samhället borde i stället använda de gemensamma resurserna till att ge hjälp i hemmet åt den som objektivt sett har ett behov av hjälpen, genom utökad hemtjänst.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Allt i Sveriges biståndsbudget är inte bra, men den generella linjen bör vara ett högt givande till internationella biståndsinsatser, både akuta och långsiktiga.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Det finns i dag ett slöseri i denna samhälleliga kvarleva som inte bör skattefinansieras. Underhåll av de kungliga fastigheterna bör vara ett statligt ansvar, men kungafamiljen bör kunna försörja sig som andra medborgare på i huvudsak egna inkomster.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: När det blir tillfälliga prischocker är det bra att staten tillfälligt sänker priset vid pump. Generellt bör dock bensin och diesel vara relativt dyrt, för att minska konsumtionen. Vi behöver en bättre hushållning med fossila bränslen än vad som är fallet i dag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Vi behöver en progressiv fastighetsskatt, så att den som har de dyraste fastigheterna och de högsta inkomsterna betalar mest och den som har en billigare fastighet eller låg inkomst/liten förmögenhet betalar mindre.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: I Jämtlands län finns knappt någon marknad att tala om för privatfinansierad kultur. Länet kan inte befinna sig i kulturskymning för det. Det behövs ordentlig offentlig finansiering för både kulturskapare och kulturutövare, även utanför Östersund.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Vindkraften har blivit en politisk stridsfråga för lokalpolitiker på ett sätt den inte borde vara. Rimlig hänsyn ska tas till närboende och störningar som vindkraften ger upphov till. Samtidigt behöver Sverige liksom resten av världen bygga ut ny elproduktion i snabb takt. Många kustkommuner kommer att behöva peka ut områden där det är lämpligt att bygga vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Tiggeri kan vara ett extremt exempel på fattigdom men också en del av organiserat utnyttjande av människor från företrädesvis Rumänien och Bulgarien. Tiggeriet i sig ska inte vara förbjudet. Det bör finnas en vaksamhet från rättsvårdande och sociala myndigheter kring brottslig exploatering av de tiggande. Organiserat tiggeri bör alltid utredas för förekomst av olaglig exploatering.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Det bör avdramatiseras och vara enklare att byta både en och flera gånger.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Inget hindrar den som vill att ta ut ytterligare ledighet utöver den som finansieras genom föräldraförsäkringen, eller låta bli att ta ut ledighet. Men föräldraförsäkringen bör vara individuell och uppmuntra till lika lång föräldraledighet oavsett kön.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Skattefinansierad vård ska fördelas efter behov, inte förvandlas till vinstdrivande verksamhet för välbeställda människor med lindriga åkommor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: I princip ska du få stanna i Sverige så länge du själv vill när myndigheterna har gett dig rätt att vara här. Undantagsvis kan det finnas skäl att ompröva uppehållsrätten, exempelvis om det kan antas att skyddsbehovet är helt tillfälligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Världen behöver färre militärallianser, fler humanitära allianser. Med Nato följer upprustning och upptrappning av spänningar mellan alltmer antagonistiska geopolitiska block. Det är olyckligt att land efter land delas in i lag "vi" eller lag "dom".

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Den räcker dock inte på långa vägar. A-kassan ska vara en verklig ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och det är dessvärre långt kvar dit.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Dispensmöjligheterna i exempelvis Jämtlands län bör öka, medan det i storstadsnära lägen snarare bör skärpas till ytterligare. I de flesta fall kan byggen accepteras genom kompromisser som tillgängliggör naturmiljöerna nära vattnet för allmänheten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Den så kallade värnskatten är ett utmärkt sätt att hantera ett plötsligt uppkommet finansieringsbehov. Vi ska inte skära i vård, skola och omsorg för att ha råd med fler militära resurser.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Public service bör ha ett väldigt brett uppdrag och ett relativt fritt mandat att manövrera självständigt inom uppdraget. Det ska inte vara stats-teve i regeringens tjänst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Jag tror inte att det är hanterbart att på bara ett par år helt fasa ut bensin- och dieseldrift. Med fortsatta styrmedel av andra slag än förbud är det bättre att verka för prispress på fordon som drivs med förnyelsebart bränsle/energi. Det ska inte vara en klassfråga vem som kör vilken bil.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Det finns knappast några vettiga argument för betyg. Barn ska dock ges bättre förutsättningar att klara av kunskaps- och utvecklingsmål i förskola och skola. Det görs bäst på andra sätt än genom betyg.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Det är viktigt att utjämna de stora skillnaderna i kommunalskatt. Ännu viktigare än omfördelning mellan kommuner är att staten skjuter till mer pengar i grundfinansiering för de många uppdrag som staten har ålagt kommunerna.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Sexköpsbrotten skulle sannolikt bli färre om straffet var hårdare än böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Hyresrätter ska hyressättas efter bruksvärde.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Höghastighetståg behövs på överfulla järnvägar i södra Sverige, men investeringen får inte gå ut över resten av landet. Järnvägsinvesteringarna måste öka kraftigt på totalen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Staten ska ta ett större ansvar för finansieringen, men inte ta över vården i sig. Staten är, till skillnad från vad som ofta sägs, inte bättre än regionerna på att styra saker.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Den som är sjuk ska stanna hemma utan att förlora alltför mycket på det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Anställningstryggheten är redan för dålig i Sverige. Den behöver stärkas, inte försvagas ytterligare.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nisse Sandqvist: Det går att göra vissa administrativa förenklingar och snabba upp processen, men det stora problemet i dag är snarare att många gruvbolag är för små och inte har resurser för att ta hand om avfallet sedan gruvverksamheten är avvecklad.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nisse Sandqvist: Asyl bör sökas i hemlandet eller tredje land i så stor utsträckning som möjligt. Den illegala verksamhet som är grunden för att människor tar sig till Sverige för att söka asyl måste motarbetas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nisse Sandqvist: Brottsmisstanke måste utgöra grunden för polisens intrång i den enskildes personliga sfär. Det finns dock många brott där en ökad avlyssning och övervakning skulle kunna bidra till fler fällande domar.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nisse Sandqvist: Kapitalbeskattningen måste öka, liksom delvis inkomstskatten för höginkomsttagare. Jag vill ha ett samhälle med små klasskillnader.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nisse Sandqvist: Skogen är viktig ur produktionssynpunkt för landets välstånd men har också stora värden i sig. I dag kalhuggs alltför stora områden, som egentligen borde skyddas eller åtminstone beläggas med restriktioner för avverkningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nisse Sandqvists val:

 • Energipolitik
 • Pensioner
 • Sysselsättning

Så svarar Nisse Sandqvist: Många viktiga frågor hanteras med fördel av kommunerna eller regionerna. Dessa tre har dock staten ett särskilt ansvar för.