Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Andreas Carlson (fotograf )

Andreas Carlson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige behöver en regering som ser de problem som finns och gör vad som krävs för att lösa dem. En röst på KD och på mig är en röst för en ny regering. Otryggheten har ökat kraftigt de senaste åren och breder ut sig över hela landet. Stad efter stad sätts i skräck i gängkrigets spår. Det här är inte det Sverige jag växte upp i. Och det är inte det Sverige som jag tänker lämna till mina barn.

Presentera dig själv

Småbarnspappa. Engagerad innebandyledare. Intresserad av jakt, matlagning och träning.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot. Gruppledare för KD. Tidigare arbetat som journalist.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En ny regering med KD och M.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Andreas Carlson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Det löser inte skolans verkliga problem – att var fjärde elev går ur nionde klass utan fullständiga betyg eller att var femte elev känner sig otrygg i skolan. Det viktiga för mig är skolans kvalitet. Fristående skolor är en självklar och viktig del av det svenska skolväsendet. Föräldrar och elever ska fritt kunna välja den skola som passar bäst, eller välja bort den som inte fungerar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig Det har blivit dyrt att vara svensk. Regeringens anti-kärnkraftspolitik är av avgörande betydelse för att elpriserna skenat. Vi behöver kärnkraftens planerbarhet och effektstyrka. Modernisera lagstiftningen så att det är möjligt att bygga fler än 10 reaktorer på fler ställen än där dagens finns. Det är viktigt för att kunna minska utsläppen och klara av omställningen till mer eldrivna fordon t.ex.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig Polisen behöver ökade verktyg för att kunna kontrollera personer i områden där det exempelvis skett en skottlossning. Då behövs visitationszoner, något som också Polisen själva efterlyst. Detta finns i Danmark sedan lång tid och är helt okontroversiellt, men i Sverige försöker många piska upp en konflikt mellan polis och medborgare. Jag har förtroende för att polisen skulle använda detta klokt.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: RUT-avdragen ger skattelättnader för dem som exempelvis köper hushållstjänster som städning. Avdragen har minskat svartarbete och skapat nya jobb. Det vore dumt att avskaffa RUT. Vi vill istället bredda RUT att gälla fler saker, exempelvis hundpassning och gravvård.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med ett generöst och effektivt bistånd. När det blir aktuellt att återuppbygga Ukraina ska Sverige vara en mycket aktiv partner. Det tillsammans med ett allt större behov globalt, gör det olämpligt att minska biståndet. Det är viktigt i sig och även ur säkerhetspolitisk synvinkel.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig Det svenska kungahuset tjänar Sverige väl. Kungafamiljen har högt förtroende bland befolkningen och är viktigt för både vårt anseende utomlands och sammanhållningen inom landet. Att ha en opolitisk statschef med djupa historiska rötter är viktigt för Sverige. Pengar som går till kungahuset, apanaget, ska inte bara betala kungafamiljen, utan också fastigheter mm som de förvaltar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig Sverige har bland de högsta bränslepriserna i Europa. För att verksamheter ska kunna fortsätta och privatpersoner få ihop sin privatekonomi behöver priset sänkas drastiskt. Skatten måste sänkas. KD vill även minska den så kallade reduktionsplikten som drivit upp priset på drivmedel. Sammanlagt innebär det ett sänkt dieselpris med över 9 kr och sänkt bensinpris med 5 kr med KD:s politik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig KD var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten. Det finns risk att fastighetsskatten återkommer med en S-ledd regering. KD är garanten för att fastighetsskatten inte återinförs.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Det måste bli bättre och lättare möjligheter för företag och privatpersoner att sponsra kultur. Det behövs en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den politikerstyrda offentliga sektorn även i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig Värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. Många EU-medborgare, primärt romska, från Rumänien och Bulgarien, lever under svåra förhållanden i sina hemländer och söker sig till Sverige för att tigga. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen för dessa grupper i hemländerna förändras. Tiggeri är ingen långsiktig lösning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Varje person har rätt att själv identifiera sig men vi måste samtidigt ta andra aspekter i beaktning. Några sådana är till exempel forskning och statistik. Inte minst forskning kring vård som utgår från kvinnors och mäns kroppar, könsdiskriminering, samt mäns våld mot kvinnor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: All sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Den digitala vården behöver dock en annorlunda reglering än idag. Vi vill se nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att vara en del i en god och nära vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Utgångspunkten är att skydd ska ges till asylsökande under den tid deras säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras. Därför ska tillfälliga uppehållstillstånd vara huvudregel. Det ska kunna övergå till permanent uppehållstillstånd om skyddsbehov kvarstår, eller om personen integreras väl, dvs lär sig svenska språket, förstår våra värderingar, försörjer sig själv och klarlägger sin identitet.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig KD har länge varit för svenskt medlemskap i NATO och jag är glad för att Sverige till slut ansökte om medlemskap. Vi kan inte på egen hand trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av ett militärt angrepp. Säkerhet byggs tillsammans med andra. Nato är den främsta garanten för fred, säkerhet och militär förmåga i vår del av världen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Kristdemokraterna vill se en återgång av taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före coronapandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Strandskyddet bör göras om i grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära läge blir mer förutsägbart genom en tydligare lagstiftning. Idag är regelverket för stelbent och inte anpassat efter de olika förutsättningar som finns i vårt land. Strandskyddet för små sjöar och vattendrag upp till två meters bredd ska som grundregel tas bort.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig En socialdemokratisk beredskapsskatt är ett dåligt förslag som vittnar om en oförmåga att prioritera. Vi måste kunna finansiera försvaret på annat sätt än att höja skatterna, när vi redan har bland världens högsta skatter. Försvaret är en av statens absoluta kärnuppgifter. KD driver på för en ökning av försvarsanslagen så att vi når Natos 2-procentsmål så snart som möjligt, senast till 2025.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Biltillverkarna är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar ge negativa följder för marknaden. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med, inte tekniken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Viktigast är dock tidiga kunskapskontroller så att stödinsatserna sätts in tidigt. Det är fel att betyg ges från olika åldrar på olika skolor, som det är idag.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet för att se hur det kan bli bättre. Utredningen bör se över förutsättningarna för en mer regional modell och att staten tar ett ökat ansvar för utjämningen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Ta bort böter ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: KD är för marknadshyror i nyproduktion. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så vi kan bygga bort bostadsköerna. Hyran ska regleras i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Det sistnämnda är viktigt för att värna konsumentskyddet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: KD vill avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg eftersom det är ett förslag grundat på extremt stora osäkerheter kring kostnader, finansiering och sammanlagd miljönytta. Projektet riskerar att tränga ut resurser för både underhåll och upprustning av befintlig järnväg samt utbyggnad av nya sträckor. Därför har jag ändrat uppfattning i frågan.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig Vården ska inte vara ett postkodlotteri, där det avgörs vilken kvalitet och i vilken tid man får vård beroende på var man bor. KD anser att staten ska få ansvaret för sjukvården, så att det ges bättre förutsättningar för en jämlik vård. Dagens uppdelning i 21 regioner - ett system från 1800-talet - fungerar dåligt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Avdraget fyller en funktion som självrisk och minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma i situationer där de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Kristdemokraterna vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Det handlar om att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa så att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma in.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andreas Carlson: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar bl a med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare skatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Carlson: Sverige har tagit och tar alltjämt emot oproportionerligt fler asylsökande än våra grannländer. Sverige brottas i dag med enorma integrationsproblem. Vi måste ned på nordiska nivåer för att på sikt lösa ut vår integrationsskuld och ge dem som redan flytt till Sverige en chans att bli en del av samhällsgemenskapen. Samtidigt måste fler som begått brott eller saknar rätt att vara i landet utvisas.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig Detta är ett av de enskilt viktigaste förslagen för att polisen ska kunna få stopp på gängkriget. När svensk polis fick del av information från Encrochatt kunde flera grova brott stoppas och nyckelpersoner lagföras. Svensk polis behöver ha den möjligheten själv och inte förlita sig på info från andra länder. Självklart ska det kontrolleras och granskas så att det används proportionerligt.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Carlson: Värnskatten ska inte tillbaka. Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning få behålla sin egen lön. Vårt mål är att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i högsta marginalskatt. Vi vill höja skiktgränsen i den statliga inkomstskatten, vilket gör att betydligt färre behöver betala mer skatt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andreas Carlson: Äganderätten ska värnas. Det sunda familjeskogsbruket över generationer, där även frivilliga avsättningar ingår, är värt att försvara. Skogen gör störst klimatnytta när den brukas. Först som kolsänka och därefter som substitut till koldioxidintensiva material, exv stål och betong. Den skyddsiver som EU, regeringen och många organisationer står för sätter käppar i hjulen för omställningen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Andreas Carlsons val:

 • Lag och ordning

Så svarar Andreas Carlson: Extra viktig Stad efter stad sätts i skräck. Vi går emot ett nytt dystert rekord i antal mord och skjutningar i gängmiljö. Gatorna ska tillhöra alla laglydiga medborgare i Sverige och tas tillbaka från gängen. Brottsligheten måste bekämpas på bred front, bedrägerier och stöldligor stoppas, de grova sexualbrotten förhindras. Listan kan göras lång. Lag och ordning är ett område som måste prioriteras av staten.