Val 2022 Valkompass
KD

Kristdemokraterna

Partiledare Ebba Busch

Partiledare:

Ebba Busch

I regeringen:

Nej

Riksdagsmandat:

22/349

Varför ska väljarna rösta på er?

Kristdemokraterna är ett parti sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att bygga ett samhälle som håller ihop. Vården, tryggheten och att det ska gå att leva i hela landet är våra prioriterade frågor.

Våra tre viktigaste politiska lösningar

Kortare vårdköer

Sverige behöver först och främst ett nationellt ansvar för vården. Ett nationellt ansvar istället för tjugoen regionansvar som det är i dagsläget. Sedan behövs det fler vårdplatser i hela landet och ska det lyckas måste arbetsmiljön och arbetsvillkoren förbättras. Vidare behöver vi använda den lediga kapacitet som finns och därför behövs en nationell vårdförmedling.

Minska gängvåldet

Ingen enskild fråga löser gängvåldet. Men det krävs omfattande straffskärpningar så att gängkriminella inte är ute på gatan snabbt efter dom. Poliserna behöver bli fler och synligare. Det förebyggande arbetet behöver bli vassare, socialtjänsten få mer resurser, både i kollegor och i en förändrad socialtjänstlag. Föräldrastödsprogram för den med utåtagerande barn måste finnas i varje kommun.

God energiförsörjning

Samtliga fossilfria energislag är fortsatt välkomna. Inför ett leveranssäkerhetsmål. Modernisera kärnkraftslagen och gör det möjligt att bygga fler än 10 reaktorer på fler än dagens platser. Värna vattenkraften och använd undantagen i Vattendirektivet vid miljöprövning. Inför ett system som ger ersättning till kommuner resp fastighetsägare om vindkraft etableras. Bibehåll det kommunala vetot.

Fler politiska lösningar

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val på att bilda regering tillsammans med Moderaterna.

Svar i valkompassen

:

Kristdemokraterna

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Att privata aktörer får göra en vinst i välfärden är i sig inget problem. Det centrala är att elever erbjuds hög kvalitet av utföraren. När riksdagen röstade om Reepalu-utredningen röstade KD nej. Varje aktör som levererar låg kvalitet eller beter sig oetiskt ska läggas ner, oavsett om det är en offentlig utförare, ett aktiebolag eller en idéburen utförare.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Vi behöver kärnkraftens planerbarhet och effektstyrka. Modernisera lagstiftningen så att det är möjligt att bygga fler än 10 reaktorer på fler ställen än där dagens finns.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Polisen behöver verktyg för att kunna kontrollera personer i områden där det exempelvis skett en skottlossning. I andra länder finns liknande system som helt okontroversiella, men i Sverige försöker många piska upp konflikten mellan polis och medborgare. Vi har förtroende för att Polisen skulle använda metoden med måtta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: RUT-avdragen ger skattelättnader för dem som exempelvis köper hushållstjänster som städning. Avdragen har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen, därför vill vi inte avskaffa reformen. Vi vill däremot bredda RUT att gälla exempelvis hundpassning och gravvård.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna är en garant för enprocentsmålet. Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med ett generöst och effektivt bistånd. I en värld med nästintill oändliga behov krävs gemensamma ansträngningar. Då är det rimligt att biståndsnivån sätts utifrån ett principbeslut och inte behovsprövas löpande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kungahuset tjänar Sverige väl. Kungafamiljen har högt förtroende bland befolkningen och är viktigt för vårt anseende utomlands och sammanhållningen inom landet. En opolitisk statschef med djupa historiska rötter är viktigt för Sverige. Pengar som går till kungahuset, apanaget ska inte bara betala kungafamiljen, utan också fastigheter mm som de förvaltar.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Sverige har för höga bränslepriser. För att verksamheter ska kunna fortsätta och privatpersoner få ihop sin privatekonomi behöver priset sänkas. Vi har därför tidigare fått igenom en sänkning av skatt på drivmedel i vår budgetreservation 2021, drivit på för att drivmedelsskatten tillfället ska tas bort helt under 3 månader, samt presenterat förslag för att minska reduktionsplikten.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig KD var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten. Flera som arbetat och sparat för att bo i sina egna hem tvingades att sälja på grund av skatten. I den kommunala avgiften finns istället förutsägbarhet för boende i egna hem/flerfamiljshus. För att undanröja hotet om framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Det behövs en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den politikerstyrda offentliga sektorn även i kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto. Ge både kommuner liksom enskilda fastighetsägare incitament att bejaka vindkraft. Titta gärna på erfarenheter från Danmark och Finland.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser om det innebär ordningsproblem.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi måste som politiker vara ödmjuka inför att detta inte är en alldeles enkel fråga. Varje person har rätt att själv identifiera sig men vi måste samtidigt ta andra aspekter i beaktning. Några sådana är till exempel forskning och statistik. Inte minst forskning kring vård som utgår från kvinnors och mäns kroppar, könsdiskriminering, samt mäns våld mot kvinnor.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningsdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Digital vård behöver dock en annorlunda reglering än idag. Vi vill se nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att vara en del i en god och nära vård. Hälso- och sjukvården ska bygga på behovsprincipen men styrningen är svag och måste stärkas.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Skydd ska ges till asylsökande under tiden säkerhet i ursprungslandet inte kan garanteras. Om en person med tillfälligt uppehållstillstånd integreras, dvs. lär sig det svenska språket, samhällskunskap/värderingar och försörjer sig själv kan personen få ett permanent uppehållstillstånd. Om en person inte har integrerats och skyddsbehovet inte kvarstår är utgångspunkten att personen ska återvända.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Säkerhet byggs tillsammans med andra. Nato är den främsta garanten för fred, säkerhet och militär förmåga i vår del av världen. Ett svenskt medlemskap medför att vi fullt ut kan planera, synkronisera och öva tillsammans med våra grannar. Bara ett fullvärdigt medlemskap ger Sverige de säkerhetsgarantier som krävs för att kunna försvara vårt land mot en potentiell angripare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna vill se en återgång av taknivåerna i a-kassan till de nivåer som gällde före coronapandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Strandskyddet bör göras om i grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära läge blir mer förutsägbart. Idag är regelverket för stelbent och inte anpassat efter de olika förutsättningar som finns i vårt land. Finns en orättvisa i att det ofta är okej att bygga nära vatten i storstäder men inte på landsbygden. Vi vill också se ett stärkt lokalt inflytande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna driver på för en ökning av försvarsanslagen så att vi når Natos 2-procentsmål så snart som möjligt, senast till 2025. En socialdemokratisk beredskapsskatt är ett dåligt förslag som vittnar om en oförmåga att prioritera. Vi måste kunna finansiera försvaret på annat sätt än att höja skatterna.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna ska verka för att värna public service, som ska finnas tillgängligt brett i de kanaler som människor använder. För att stärka public service legitimitet över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi är inne i ett snabbt teknikskifte. Biltillverkarna är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar ge negativa följder för marknaden. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med, inte tekniken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Betyg är ett viktigt verktyg för att ge information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Viktigast är dock tidiga kunskapskontroller så att stödinsatserna sätts in tidigt. Det är fel att betyg ges från olika åldrar på olika skolor. Vi utesluter därför inte att det kan finnas skäl att införa betyg från åk 4 på alla skolor, men först borde försöksverksamheten med betyg från årskurs fyra utvärderas.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Dagens utjämningssystem bör ses över i sin helhet för att se hur det kan bli bättre. Utredningen bör se över förutsättningarna för en mer regional modell och att staten tar ett ökat ansvar för utjämningen. Det är också viktigt att systemet tar hänsyn till tillväxtfaktorer och alltså inte motverka tillväxt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi vill att böter ska tas bort ur straffskalan för sexköp.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så vi kan bygga bort bostadsköerna. Hyran ska regleras i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Det sistnämnda är viktigt för att värna konsumentskyddet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna vill avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg eftersom det är ett förslag grundat på extremt stora osäkerheter kring kostnader, finansiering och sammanlagd miljönytta. Projektet riskerar att tränga ut resurser för både underhåll och upprustning av befintlig järnväg samt utbyggnad av nya sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Extra viktig Kristdemokraterna anser att staten ska få huvudansvaret för hälso- och sjukvården så att det ges bättre förutsättningar för en jämlik vård. Dagens uppdelning i 21 regioner fungerar dåligt. Vid sidan av ett statligt huvudansvar måste reformen för en god nära vård genomföras sammanhållet och långsiktigt.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Vi tycker att karensavdraget i grunden är bra, och att det behövs när sjuklönen i övrigt är betald. Avdraget fyller en funktion som självrisk och minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma i situationer där de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Kristdemokraterna vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i LAS. Det handlar om att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa så att de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden kan komma in.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar KD: Gruvnäringen skapar tillväxt och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Sverige har historiskt tagit och tar alltjämt emot oproportionerligt fler asylsökande än våra grannländer. Vi brottas i dag med enorma integrationsproblem. Sverige måste ned på nordiska nivåer för att på sikt lösa vår integrationsskuld, då får dem som redan flytt hit en chans att bli en del av samhällsgemenskapen. Vi måste samtidigt bli bättre på att utvisa dem som inte har laglig rätt att vara i

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Idag behöver polisen ha en konkret brottsmisstanke för att kunna avlyssna en person. Men i gängkriminell miljö planeras hela tiden nya brott. Därför anser vi att Polisen ska kunna avlyssna gängkriminella i förebyggande syfte. Det var det som hände när fransk polis knäckte Encrochat, vilket resulterade i stoppade mord och många långa fängelsedomar. Svensk polis behöver samma möjlighet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Drygt en miljon betalar statlig inkomstskatt idag och majoritet av svenskarna förväntas göra det någon gång i livet. Dessutom avtrappas jobbskatteavdraget för inkomster över 54 000 kr i månaden. Det minskar incitamentet att utbilda sig och jobba hårt. Därför vill vi höja skiktgränsen i den statliga inkomstskatten, så att färre behöver betala mer skatt, och vi vill inte återinföra värnskatten.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar KD: Sverige har valt att redovisa skyddade områden, bl.a. skog, på helt annat sätt än övriga EU. Därför framstår det som om vi skyddar mindre, när det i verkligheten är tvärt om. Genom att skydda mindre arealer kan skötsel och ersättningar för de verkligt skyddsvärda skogarna förbättras.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Kristdemokraternas val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården