Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Nedzad Deumic (fotograf )

Nedzad Deumic

Varför ska väljarna rösta på dig?

Viktiga frågor för mig: god sjukvård & integration genom arbete. Jag har arbetslivserfarenhet i ledande befattning inom Vård- och omsorg samt arbetsmarknad. Jag har gått igenom en integrationsprocess som flykting och steg för steg lärt mig språket, utbildat mig och blivit offentlig tjänsteperson. En av de mest motiverande faktorerna har varit att ge tillbaka till mitt Sverige, världens bästa land.

Presentera dig själv

Jag är 33 år och bor i Stenungsund. Jag kom till Sverige 1993 som flykting från Bosnien och Hercegovina. Till vardags arbetar jag som chef inom kommunal Vård- och omsorg, något som jag har gjort under tio års tid. På fritiden umgås jag gärna med familjen, den viktigaste gemenskapen, ser på fotboll eller tränar. Jag har förtroendet att leda Kristdemokraterna i Stenungsund, som partiets gruppledare.

Vad har du för yrke?

Enhetschef

I vilket land är du född?

Bosnien och Hercegovina

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Fredrik Reinfeldt

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Väljarna styr förutsättningarna för regeringsbildning. En ny regering som prioriterar tryggheten, sjukvården och integrationen är nödvändig för att vända den negativa utvecklingen som Sverige har tvingats att gå igenom, under de senaste åtta åren av socialdemokratiskt ledda regeringar. Kristdemokraterna är ett parti som har rätt principer för att vända utvecklingen. Rösta därför för en förändring.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Nedzad Deumic

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Vi behöver kärnkraftens planerbarhet och effektstyrka. Modernisera lagstiftningen så att det är möjligt att bygga fler än 10 reaktorer på fler ställen än där dagens reaktorer finns.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Polisen behöver fler verktyg för att kunna kontrollera personer i områden där det exempelvis skett en skottlossning. Då behövs visitationszoner, något som också Polisen själva efterlyst. I andra länder finns liknande system som helt okontroversiella. Helt i onödan enligt oss, vi har förtroende för att Polisen skulle använda metoden med måtta.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: RUT-avdraget ger skattelättnader för den som exempelvis köper hushållstjänster som städning. Avdraget har minskat svartarbete och skapat nya arbetstillfällen, därför vill vi inte avskaffa reformen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Kristdemokraterna är en garant för enprocentsmålet. Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med ett generöst och effektivt bistånd. I en värld med nästintill oändliga behov krävs gemensamma ansträngningar. Då är det rimligt att biståndsnivån sätts utifrån ett principbeslut och inte behovsprövas löpande.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Kungahuset tjänar Sverige väl. Kungafamiljen har högt förtroende bland befolkningen och är viktigt för vårt anseende utomlands och för sammanhållningen inom landet. Att ha en opolitisk statschef med djupa historiska rötter anser vi är viktigt för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Extra viktig Sverige har bland de högsta bränslepriserna i Europa. För att verksamheter ska kunna överleva och privatpersoner få ihop sin privatekonomi behöver priset sänkas drastiskt, vilket kan göras genom en skattesänkning.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Extra viktig Kristdemokraterna var starkt pådrivande för att avskaffa den orättvisa och oförutsägbara fastighetsskatten på boende. Skatten gjorde att människor som arbetat och sparat ett helt liv för att bo i sina egna hem på ålderns höst istället tvingades att sälja på grund av skatten. För att undanröja hotet om framtida ny statlig fastighetsskatt vill vi även avskaffa fastighetstaxeringen av boende.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Det behövs en balans mellan det civila samhället, den privata sektorn och den politiskt styrda offentliga sektorn - även för kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Värna den lokala demokratin med bibehållet kommunalt veto. Ge både kommuner liksom enskilda fastighetsägare incitament att bejaka vindkraft.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. Många EU-medborgare lever under svåra förhållanden i sina hemländer och söker sig till Sverige för att tigga. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen för dessa grupper i hemländerna förändras. Tiggeri är ingen långsiktigt hållbar lösning för dessa utsatta människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Vi måste som politiker vara ödmjuka inför att detta inte är en alldeles enkel fråga. Varje person har rätt att själv identifiera sig men vi måste samtidigt ta andra aspekter i beaktning. Mer forskning och statistik behövs, t.ex. kring vård utifrån kvinnors och mäns kroppar eller kring könsdiskriminering.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Extra viktig Det är föräldrarna – inte politikerna – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen. Vi vill istället göra föräldraförsäkringen mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningsdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor- och farföräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: All sjukvård som uppfyller gällande lagar ska kunna vara offentligt finansierad. Den digitala vården behöver dock en annorlunda reglering än idag. Vi vill se nationella beslut om ersättningssystem och avgifter som bygger på behovsprincipen och möjliggör för digitala aktörer att vara en del i en god och nära vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Extra viktig Kristdemokraterna förespråkar ett svenskt NATO-medlemskap. Vi kan inte på egen hand trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas. Säkerhet byggs bäst tillsammans med andra. NATO är den främsta garanten för fred och säkerhet för Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Kristdemokraterna vill se en återgång till nivåerna i A-kassan som gällde före pandemin.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Strandskyddet bör göras om i grunden så att möjligheterna till etablering av boende och verksamheter i strandnära läge blir mer förutsägbart genom en tydligare lagstiftning. Nu är regelverket för stelbent och inte anpassat efter de olika förutsättningar som finns i Sverige.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Kristdemokraterna driver på för en ökning av försvarsanslagen så att vi når NATO's 2-procentsmål så snart som möjligt, senast 2025. En socialdemokratisk beredskapsskatt är ett dåligt förslag som vittnar om en oförmåga att prioritera. Vi måste kunna finansiera försvaret på annat sätt än genom en skattehöjning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Kristdemokraterna ska verka för att värna public service. För att stärka legitimiteten för public service över tid behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation samt oberoende och saklig nyhetsförmedling.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Det pågår ett snabbt teknikskifte. Biltillverkarna är globala och att ensidigt förbjuda bensin- och dieselbilar i Sverige riskerar att ge negativa följder för marknaden. Förbränningsmotorn har sannolikt en framtid, det är det fossila drivmedlet vi måste bli av med, inte tekniken.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Viktigast är dock tidiga kunskapskontroller så att stödinsatserna sätts in tidigt. Det är fel att betyg ges från olika åldrar på olika skolor. Vi utesluter därför inte att det kan finnas skäl att införa betyg från årskurs 4 på alla skolor.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Sveriges kommuner har olika förutsättningar när det gäller skattekraft och demografi. Därför behövs ett utjämningssystem som ger alla Sveriges kommuner ekonomiska förutsättningar för att leverera trygg vård och omsorg, en välfungerande skola och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Dagens utjämningssystem bör ses över. Det är också viktigt att systemet tar hänsyn till tillväxtfaktorer.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Kristdemokraterna är för marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Det behövs för att stimulera ökat byggande av hyresrätter så vi kan bygga bort bostadsköerna. Hyran ska regleras i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid. Det sistnämnda är viktigt för att värna konsumentskyddet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Planerna på nya stambanor för höghastighetståg är ett förslag grundat på extremt stora osäkerheter kring kostnader, finansiering och sammanlagd miljönytta. Planerna riskerar att tränga ut resurser för både underhåll och upprustning av befintlig järnväg samt utbyggnad av nya sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Kristdemokraterna anser att staten ska få huvudansvaret för hälso- och sjukvården för förutsättningarna ska bli bättre för en jämlik vård med hög kvalitet. Dagens uppdelning av vården i 21 regioner fungerar dåligt. Vid sidan av ett statligt huvudansvar måste reformen för en god nära vård genomföras.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Vi tycker att karensavdraget i grunden är bra och att det fyller en viktig funktion som en typ av självrisk. Det minskar förekomsten av att arbetstagare stannar hemma då de inte borde göra det.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Vi vill utöka möjligheten att göra undantag från turordningsreglerna i LAS (lagen om anställningsskydd) för att öka rörligheten på arbetsmarknaden och få fler att våga anställa, men också för att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få en större chans till arbete.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Nedzad Deumic: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen, intäkter till statskassan och bidrar bland annat med jordartsmetaller som är nödvändiga för elektrifieringen av vårt samhälle. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Nedzad Deumic: Inkomstskatterna ska utformas så att arbete, utbildning och ansvarstagande lönar sig. Den som arbetar ska i största möjliga utsträckning få behålla sin lön.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Nedzad Deumics val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Sysselsättning