Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Andrea Andersson Tay (fotograf Leo Ahmed)

Andrea Andersson Tay

Varför ska väljarna rösta på dig?

Klimatkrisen är det största hotet samhället står inför och det krävs kraftfulla åtgärder de närmaste åren för att sänka utsläppen. Jobb i vissa branscher kommer att försvinna samtidigt som andra tillkommer. För att göra klimatomställningen möjlig krävs ett starkt välfärdssamhälle som ger människor trygghet när arbetsmarknaden förändras. Jag och mitt parti kommer att prioritera dessa frågor.

Presentera dig själv

Jag har en lång bakgrund inom miljörörelsen och har bland annat tidigare varit ordförande i miljö- och solidaritetsorganisationen Jordens Vänner. Jag jobbar idag som politisk sekreterare för Vänsterpartiet i Region Stockholm med ansvar för regional utveckling, miljö och klimat. Har tidigare arbetat med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Greta Thunberg

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Andrea Andersson Tay

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Pengarna ska gå till barnens undervisning, inte till vinster.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Vi måste minska växthusgasutsläppen kraftigt de närmaste åren. Kärnkraft tar lång tid att bygga och är således ingen lösning. Vi måste satsa på förnybar energi istället.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Det finns stor risk att oskyldiga drabbas, vilket bara kommer att minska förtroendet för Polisen och försvåra deras arbete.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: RUT-avdraget kostar stora summor som skulle kunna användas bättre på annat håll, exempelvis i vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Internationellt bistånd hjälper människor i akut nöd. Det är också en nyckel till att skapa trovärdighet i de internationella klimatförhandlingarna. Vi i den rika delen av världen måste bidra till utvecklingsländers klimatomställning, annars kommer vi inte att kunna lösa klimatkrisen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Extra viktig Vi måste komma bort från användning av fossila bränslen och dessa skatter är ett medel för att nå dit. Skatterna är ett sätt att se till att samhället kompenseras för den klimatpåverkan som användning av fossila bränslen orsakar. Att sänka drivmedelsskatter är liktydigt med att subventionera fossila bränslen och alla sådana subventioner måste avskaffas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Vi vill införa en statlig fastighetsskatt som framförallt riktas mot hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Privata pengar kan inte ersätta offentlig finansiering. Offentlig finansiering bidrar till ett levande kulturliv i hela landet som är tillgängligt för alla.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Extra viktig Vindkraftsutbyggnad ska fortfarande vara föremål för gedigen rättslig prövning med hänsyn till hälsa och miljö, men kommuner ska vara tvungna att ta ställning till vindkraft i ett visst område på begäran.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Att förbjuda tiggeri skulle inte lösa det grundläggande problemet, nämligen att människor är fattiga. Istället behövs insatser som minskar fattigdomen och stöd till de människor som lever i akut nöd.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Självklart ska det finnas en kategori även för dem som inte identifierar sig som kvinna eller man.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Att dela lika på föräldraledigheten är en viktig jämställdhetsfråga. Dagens ojämna uttag gör att kvinnor får lägre lön och pension.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Pengarna behövs bättre inom den offentliga sjukvården, som ger vård till verkligt sjuka patienter, än hos privata nätläkare som mest behandlar milda åkommor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: För att kunna komma in i samhället - lära sig språket, studera, osv. - krävs trygghet. Det går inte att uppnå utan permanenta uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Medlemskap skulle bara öka risken att vi dras in i krig.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Den tillfälliga höjningen är bra, men inte tillräcklig, eftersom A-kassan har försämrats under lång tid. Vi vill återigen göra A-kassan till en riktig inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Att avskaffa strandskyddet skulle ge allmänheten mindre tillgång till stränder och hota den biologiska mångfalden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Satsningar på försvaret får inte leda till nedskärningar i välfärden. Då är det bättre att höja skatter.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Det är viktigt att public service har ett såpass brett utbud att människor inte anser sig tvungna att teckna dyra abonnemang på betaltjänster. Att begränsa public service hotar demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Extra viktig Vi driver detta förslag sedan länge. Parallellt vill vi satsa på laddinfrastruktur och kollektivtrafik för att möjliggöra övergången till hållbart resande.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Det finns inget stöd i forskningen för att tidiga betyg höjer skolresultaten.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Tillgången till samhällsservice på landsbygden blir allt sämre. Då är det rimligt att rika storstadsnära kommuner är med och bidrar till att upprätthålla servicen i andra delar av landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Att alltid bestraffa dessa brott med fängelse skulle göra att de hamnade högre på Polisens prioriteringslista. Vi tycker inte att det är okej att man ska kunna köpa sig fri från sådana allvarliga brott genom att bara betala böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Vänsterpartiet har denna mandatperiod stoppat marknadshyror och vi står fast vid att det inte ska införas. Marknadshyror skulle bara leda till höjda hyror och förvärra situationen för Sveriges alla hyresgäster.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Det behövs stora investeringar i järnvägen för att vi ska kunna ställa om transporterna från väg till järnväg. Däremot måste höghastighetsjärnvägen, liksom alla andra infrastrukturprojekt, utvärderas ur klimatsynpunkt för att se om byggandet av den ryms inom den återstående koldioxidbudgeten.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Det behövs en ökad statlig styrning för att se till att vården i olika delar av landet är likvärdig, men regionerna ska även i fortsättningen ha huvudansvaret för vården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Karensdagen gör att människor kan känna sig tvingade att gå till jobbet trots att de är sjuka. Under pandemin har vi sett vilka skadliga konsekvenser detta ger i form av smittspridning.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Tryggheten för anställda är redan idag för svag och vi vill stärka den, inte montera ner den. Vi var emot de försämringar av LAS som infördes denna mandatperiod och kommer att fortsätta driva en politik för ökad anställningstrygghet.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Andrea Andersson Tay: Extra viktig Idag kan företag få tillstånd att öppna gruvor i områden med höga naturvärden och i strid mot lokalbefolkningens intressen. Framförallt samerna drabbas hårt. Det finns flera exempel på företag som övergett påbörjade gruvprojekt och låter samhället betala kostnaderna för saneringen. Högre krav måste ställas på bolagen i dessa avseenden.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andrea Andersson Tay: Vi har ett ansvar för att ta emot människor som flyr för sina liv. Alla flyktingar har rätt att få sina asylansökningar prövade.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andrea Andersson Tay: Det ska bara vara möjligt vid de absolut grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andrea Andersson Tay: Vi har idag ett samhälle med stora och ökande klyftor. Om samhället ska bli mer jämlikt krävs att vi omfördelar resurser från de som har mest. Det behövs stora satsningar i välfärden för att exempelvis kapa vårdköer och göra skolan likvärdig för alla elever. Då måste de rikaste vara med och betala.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Andrea Andersson Tay: Den svenska skogen består idag till större delen av monotona trädplantager. De få kvarvarande naturliga skogarna avverkas i snabb takt. Vi måste skydda de återstående naturskogarna men också ställa om skogsbruket på övriga marker för att värna naturens artrikedom på sikt. Vi vill att 30 procent av skogarna ska skyddas och att Sverige slutar med kalhyggen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Andrea Andersson Tays val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning