Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jakob Öhman (fotograf null)

Jakob Öhman

Varför ska väljarna rösta på dig?

Som politiker tror jag att det är fördelaktigt med de erfarenheter jag har av olika politiska sammanhang, de perspektiv jag har som ung samt min kompetens inom teknik och systemvetenskap.

Presentera dig själv

En politiskt intresserad student som brinner för landsbygden med engagemang inom Kristdemokraterna i Vindeln, Kristdemokratiska ungdomsförbundet i Västerbotten och sitter i den kommunala Barn- och Utbildningsnämnden. Utöver politiken lägger jag tid på min bil, teknik, utomhusaktiviteter och kyrkan.

Vad har du för yrke?

Studerar Systemvetenskapliga programmet vid Umeå Universitet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Jakob Öhman

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: För att komma till bukt med skolans problem bör det vara sakfrågor i fokus, inte vem som driver den. Det viktiga är att skolan ger elever den kunskap som behövs, snarare än om skolan går med vinst eller inte.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Kärnkraften är en planerbar energikälla i en tid då det kommer krävas mer el till elbilar och industrier framöver, oavsett väder. Dock kommer det behövas fler energislag på plats då det tar tid att bygga nya reaktorer.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: RUT-avdraget ökar antalet jobb och ger större möjlighet till bland annat barnfamiljer att kunna få hjälp med olika sysslor i vardagen.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: 1%-målet är ett bra mål då vi är ett rikt land, i en trasig värld. Dock kan det ses över hur vårt bistånd används, för att ge ett effektiv bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Hela apanaget går inte till Kungafamiljens fickor. En stor del går till bevarande av slott o.s.v. Kungafamiljens representativa uppdrag och lockande av turism är värdefullt för landet

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Extra viktig Landsbygden drabbas hårt av detta. Även om oljepriserna i världen går upp, ska inte staten dra in stora skatteintäkter på att landsbygden får det tufft.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: I ett läge då räntor på lån ökar och priser på mat, energi och drivmedel går upp, bör inte fastighetsägare drabbas av ytterligare påfrestningar.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Jag tycker att det offentliga ska tillhandahålla lokaler och utrymmen för kulturella aktiviteter, där ideella och privata aktörer får utrymme för att kunna starta studiecirklar eller musikskola.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Extra viktig Vindkraftverk påverkar marken där de byggs, men även närområdet som kan vara utanför markägarens mark. Kommunen representerar invånare som kan direkt påverkas av vindkraftens utbyggnad, och därför borde det finnas ett veto. Dock kan man hitta lösningar för att minska antalet veton, exempelvis att kraftverken skattar till kommunen och att boende i närheten av vindkraftverken får ersättning.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Tiggeri är ingen långsiktig lösning för människor i en utsatt situation. Vi måste gå till roten av problemet bakom tiggeriet för att hjälpa de utsatta.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Extra viktig De som är bäst på att pussla sin vardag är föräldrarna, inte staten. Därför bör föräldrar få makten att själva bestämma över föräldraledigheten.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Nätläkare är ett komplement som ökar både tillgänglighet, och valmöjlighet inom vården. Istället för att fysiskt transportera sig till vården, kan vården hjälpa från den plats där patienten befinner sig. Detta ska följas upp med noggranna inspektioner så att de privata aktörerna uppfyller patientens behov och säkrar patientsäkerheten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Extra viktig Det bör ske en förändring av strandskyddet, då det skulle bli mer attraktivt att bygga hus eller stuga i en landsbygdskommun, om bygget får ligga vid vattnet. Strandskyddet ska dock inte helt avskaffas i landsbygden, då vissa områden kan ses som skyddsvärda eller av stort allmänt intresse.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Försvaret är en av de mest fundamentala uppgifter staten har, därför bör staten finansiera försvaret på annat sätt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Idag finns ett mycket stort utbud på SVT och SR med olika typer av innehåll. Public service uppdrag borde smalna av till folkbildning av Sveriges invånare och att jobba med nyhetsförmedling, även på landsbygden. Underhållning och fiktiva serier kan finnas kvar, men i en betydligt mindre utsträckning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Nya bilar som drivs med fossila drivmedel ska kunna säljas tills vi har löst problemen med elförsörjning och infrastrukturen. Infrastrukturen är inte tillräckligt utbyggd (med exempelvis laddstolpar), särskilt på landsbygden. Utöver detta råder elbrist i vissa delar av landet. Jag tror att allt eftersom problemen löser sig, kommer fler att välja elbil framför drivmedelsdrivna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Idag finns skriftliga omdömen som ska indikera om eleven uppnår de förväntade resultaten för en viss årskurs, vilket jag anser räcker. Betyg lägger till ytterligare administration för lärare, som måste ta ställning till hur väl en elev klarar ett ämne i en årskurs. Jag tror inte att tidigare betyg kommer hjälpa elever i lägre årskurser än dagens åk 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: De kommuner som står inför geografiska utmaningar, som en glest bebodd befolkning och långa avstånd, bör få stöd i sitt uppdrag för en god kommunal service. Dock måste dagens utjämningssystem ses över, där staten borde ha ett ökat ansvar.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: För att komma till bukt med bostadsbristen behövs fler lägenheter. Genom friare hyressättning blir det mer lönsamt och attraktivt att bygga hyresrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Extra viktig Höghastighetståg är en mycket dyr och tidskrävande investering. Innan höghastighetstågen byggs måste de tåg som går idag hålla avgångstiderna.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: Extra viktig Att ha 21 regioner som styr en av de fundamentala delarna som välfärdssamhället bygger på fungerar dåligt. Genom ett statligt övertagande av sjukvården kan samordning av resurser skapas, för en effektivare vård. Utöver detta kan enhetliga system implementeras som kommer gynna patienten, oavsett var i landet patienten bor.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: På grund av dagens turordningsregler kan det vara svårt för företagare med få eller inga anställda att våga anställa nya. Genom viss möjlighet till undantag i turordningsreglerna kan småföretagare få bättre möjlighet att våga anställa.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jakob Öhman: I Sverige prospekteras olika mineraler, bland annat kobolt och litium som är viktiga för batterier och den gröna omställningen. Gruvor är en också potentiell arbetsgivare till många arbetare, som kan ge kommuner viktiga intäkter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jakob Öhman: Avlyssning och övervakning, främst i digitala sammanhang, är klurigt. Att avlyssna någon utan att ha en brottsmisstanke kan skapa missförstånd, där rättsväsende kan sakna hela bilden. Därför bör inte avlyssning av personer UTAN brottsmisstanke användas i större utsträckning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jakob Öhman: Det ska löna sig att ta på sig extra ansvar på jobbet eller att utbilda sig

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jakob Öhman: Extra viktig Trä är ett fantastiskt och miljövänligt material som kan användas inom många olika områden. Därför bör mer svensk skog brukas, och den skog som inte får brukas på grund av skydd ska få ersättning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jakob Öhmans val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning