Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gudrun Nordborg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Engagerad partist med fokus på klass, kön och klimat. Vill också utjämna skillnaderna mellan södra och norra Sverige; välfärden har skilda förutsättningar i landet och en "nykolonialisering" av Norrland måste hanteras med balanserande insatser. Jämlikhet och jämställdhet är mina ledord och de förutsätter varann

Vad har du för yrke?

jurist

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så rött som möjligt Samregering S och V

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Gudrun Nordborg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Kärnkraften ska byggas ut

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

RUT-avdraget ska avskaffas

Sverige ska minska det internationella biståndet

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Gudrun Nordborg: Det får inte bli en permanent sänkning av drivmedelsskatter, men i det extrema prisläge som uppstått har Vänsterpartiet föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel. Det är inte viktigt bla för att personer i glesbygd ska kunna ta sig till jobbet när kollektivtrafik saknas

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Gudrun Nordborg: Den kommunala fastighetsavgiften bör kompletteras med en statlig fastighetsskatt, som framförallt ska riktas mot hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Gudrun Nordborg: Offentliga medel gör att resurserna fördelas mer jämlikt till kulturen över hela landet och för alla invånares tillgång till kulturverksamhet. Privata finansiärer får gärna bidra och komplettera detta

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Gudrun Nordborg: Vi behöver mer vindkraft. Kommunen behöver få del av vinsterna från vindkraftverken

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Gudrun Nordborg: Grymt att kriminalisera fattigdom. Välfärdsåtgärder måste till

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Gudrun Nordborg: Var och ska ha rätt att bestämma - att enbart få ta ställning till man eller kvinna stämmer inte alltid

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Gudrun Nordborg: Det är varken bra för föräldrar eller barn. Det bidrar till att permanenta rådande könsmaktsordning

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Gudrun Nordborg: Vård ska ges efter behov, nätläkarna får oproportionerlig ersättning för lindriga åkommor

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Gudrun Nordborg: Permanenta uppehållstillstånd krävs för att skapa trygghet och framtidstro. De är avgjort bättre för integrationen, bidrar till att man satsar på att lära sig svenska, utbilda sig mm.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Gudrun Nordborg: bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med Alliansfriehten bör behållas. Den hindrar inte samarbete med andra länder, men den ger oss frihet att själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik. Nato bakbinder oss och är ju dessutom en kärnvapenallians.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Gudrun Nordborg: Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden. Dispens ska dock kunna medges i vissa strandnära områden på landsbygden för att bidra till landsbygdens utveckling

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Gudrun Nordborg: Resurser till välfärden måste fredas. Förslaget om en beredskapsskatt för höginkomsttagare vore bäst

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Gudrun Nordborg: Public service ska ha bredd och ge tillgång till såväl nyheter, fördjupningar och underhållning. Centralt för skydda och utveckla demokratin

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Gudrun Nordborg: Behöver kompletteras med satsningar på laddstolpar och kollektivtrafik

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Gudrun Nordborg: Betyg skapar stress och har inte visat sig främja inlärningen. Pedagogiken behöver utvecklas i stället och ge skolan fler lärare!

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Gudrun Nordborg: Nuvarande omfördelning behöver skärpas. Nu har flera kommuner i glesbygd mycket hög kommunalskatt men brister i den välfärd som skattemedlen räcker till. För kommuner med rika medborgare är det tvärtom

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Gudrun Nordborg: Beslutas också snart i riksdagen vilket V varit pådrivande för

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Gudrun Nordborg: Vänsterpartiet stoppade förra sommaren marknadshyror från att införas och vi kommer fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet. Bostad är en rättighet och för att fungera för flertalet måste hyran vara rimlig

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Gudrun Nordborg: Behovet av järnvägssatsningar är stort, inte minst i norra Sverige Nya järnvägar där får gärna gå före höghastighetsbanorna

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Gudrun Nordborg: Vänsterpartiet vill inte förstatliga sjukvården. Däremot behöver staten ta större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

OBS
Gudrun Nordborg har hoppat över denna fråga

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Gudrun Nordborg: Tvärtom! Anställningstryggheten behöver stärkas

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Gudrun Nordborg: Under förutsättning att högt ställda miljökrav ställs och inflytande garanteras för lokalbefolkningen och då särskilt samernas möjligheter till fortsatt rennäring och kultur finns dock inga nackdelar med att administrativa förenklingar sker där så är möjligt. Det ska också ställas höga miljökrav och krav på ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Gudrun Nordborg: Vi ska stå upp för asylrätten, ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Gudrun Nordborg: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Gudrun Nordborg: Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla bra sjukvård, skola och trygg ålderdom. Efter decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, behöver skattepolitiken läggas om. Vi vill bl.a. se höjda skatter och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Gudrun Nordborg: Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologisk mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

OBS
Gudrun Nordborg har hoppat över denna fråga