Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Lothar Karnert (fotograf null)

Lothar Karnert

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det får de avgöra själva, jag trivs jag med att vara stöttande och solidarisk mot mina medmänniskor och hjälpa till i vår lokala förening.

Presentera dig själv

Jag har alltid varit intresserad och engagerad i jämställdhet, miljö, hälsa, utbildning och inte minst miljövänlig teknik för att nämna några sidor av mig. I övrigt så är jag för lika lön för lika arbete oavsedd kön och om möjligt 6 timmars arbetsdag.

Vad har du för yrke?

pensionär, tidigare ingenjör

I vilket land är du född?

Tyskland

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Egentligen ingen men jag gillar Nooshi.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Mycket mer till vänster.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Lothar Karnert

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Skolan ska bedrivas för barnens behov och inte ägarnas vinstintressen och därför bör staten återta kontrollen så vi kan få en jämlik skola även för landsbygden.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Ny kärnkraft är mycket dyr och tar lång tid att bygga. SMR-reaktorer som ofta nämns som en möjlig lösning är långt ifrån färdigutvecklade. Dessutom finns fortfarande ett oöverskådligt avfallsproblem. Vänsterpartiet vill att förnyelsebar energi som vind, sol och väteteknologi byggs ut samt att installation av solpaneler görs lukrativ för husägare.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Slumpmässiga visitationer drabbar alltid oskyldiga och hederliga medborgare, speciellt om de har en "osvensk" hud eller hårfärg. Börja istället att se invandrarna som en resurs istället för problem, börja motverka den strukturella diskrimineringen redan från dag 1. Nöjda glada människor som har bra jobb, bra bostäder och bra skolor ägnar sig inte åt brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Det är ett orimligt slöseri med skattemedel och natur-resurser. Det är övre medelklassen och överklassen som enligt min mening utnyttjar RUT-avdraget mest och till ofta helt onödiga lyxrenoveringar. De pengarna gör större nytta i skola, vård och omsorg samt utbyggnad av enklare billiga små lägenheter till ungdomar som vill flytta hemifrån samt pensionärer som inte har råd med dagens hyresnivåer.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Behoven av humanitärt bistånd, bra skolor och minskat svält är på många håll i världen stora. Alla former av hjälp kan leda till ökat demokrati och jämställdhet. Vi har råd med det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Kungahusens appanage bör åtminstone minskas kraftigt. Det har varit alldeles för dåligt insyn och pengarna kan göra större nytta för skola, vård och omsorg.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Det är viktigt att styra fossildrivmedelsanvändningen till förnyelsebar men tyvärr drabbar dagens forcerade omställning merparten av människor som inte har råd att köpa en ny elbil för en halv miljon och uppåt. Här finns också en diskriminering av alla som bor i hyreslägenheter som inte har tillgång till billig hemmaladdning över natten. Vänsterpartiet vill därför ha ett pristak för bensin.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: V vill att hus med höga taxeringsvärden t.ex. över 10 miljoner ska ha en statlig fastighetsskatt som komplement till den kommunala skatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Vi har i de flesta kommuner mycket väl fungerande kulturskolor som garant för alla invånares tillgång till kulturverksamhet till rimlig kostnad. Alla försök till privatiseringar och sk. konkurrensutsättning har visat sig bli dyrare och sämre.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Ny vindkraft ska ha en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde. Dessutom bör ägarna vara svenskbaserade och inte t. ex. kinesiska eller andra utländska bolag som tar vinsten..

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Det behövs åtgärder istället både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation. Att tigga är inte bra för någon.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Alla människor har rätt att definiera och bestämma själv över sin egen kropp. Vi vill därför att Sverige som t.ex. Tyskland inför ett tredje juridiskt kön då den binära definitionen inte passar alla.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Att dela lika på ansvaret för hem och barn är en central jämställdhetsfråga. Ett jämnare uttag av föräldraledigheten skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor samt är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Det är inte acceptabelt att stora resurser som behövs till människor med stort behov av kortare köer och fysisk vård i stället går till nätläkartjänster för att behandla hosta, snuva och andra mindre åkommor hos i övrigt friska människor. Dessutom finns risk för överanvändning av antibiotika med antibiotikaresistenta bakterier som följd.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig . De flesta som kommer hit vill börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället och arbete så fort som möjligt. Permanenta uppehållstillstånd ger motivation, trygghet och framtidstro som behövs för integrationen

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Vänsterpartiet vill att Sverige bevarar den s.k. alliansfriheten eftersom det anses minskar risken att dras in i krig. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska så långt som möjligt själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig De tillfälliga förstärkningarna under pandemin är bra men inte tillräckliga. Vänsterpartiet vill återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring. A-kassan har urholkats i decennier och behöver indexeras för att väga upp för löneökningar, prishöjningar och inflationen.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Strandskyddet behövs för att värna den biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång till stränderna och rekreationsområden. Endast i undantagsfall och efter noggrann prövning bör dispens kunna ges om det är viktigt för landsbygdsutveckling.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Sverige behöver göra stora satsningar för att rusta upp och modernisera försvaret men det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Oberoende public service är viktigt för demokratin. Den ska ha ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, utbildning och underhållning. Dessutom torde omläggningen av licensavgiften till skatten ge betydligt ökade resurser till public service. Vänsterpartiet vill ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Vänsterpartiet vill göra massiva satsningar på utbyggnad av ladd-infrastruktur och kollektivtrafik. Förbudet gäller nyförsäljning av bilar som drivs enbart av fossila bränslen, begagnade bilar påverkas inte.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Vänsterpartiet vill att betyg ska sättas från och med årskurs sju. Ingenting talar för att betyg i tidiga åldrar gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning. För en tioåring är det bättre med en tydlig uppföljning på andra sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden. Därför bör skatteutjämningssystemet ses över så att det blir mer omfördelande och rättvist.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Det innebär att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott. Det är inte rimligt att man kan betalar sig fri med enbart böter från ett allvarligt integritetskränkande och traffiking-drivande brott. Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Vänsterpartiet stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet. Marknadshyror leder enbart till höjda hyror och skulle skapa en än mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning som följd.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på underhåll och kapacitet. Vi har i Sverige stora avstånd och behöver minska behovet av fossildrivet flyg. Höghastighetsbanorna kan bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige. De behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Staten behöver ta ett mycket större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige, men vi vill inte helt förstatliga sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med service- och arbetaryrken. När man är för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma för sin egen och andras skull.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den. Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om. De försämringarna var Vänsterpartiet som enda parti emot eftersom vi vill ha trygga jobb och trygga människor.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen. Under förutsättning att högt ställda miljökrav ställs och inflytande garanteras för lokalbefolkning och urfolk ser vi därutöver inga nackdelar med att administrativa förenklingar sker där så är möjligt. Även här bör driften av gruvorna fram för allt skötas av svenska företag.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt. Vänsterpartiet står upp för asylrätten, vilket innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel bör begränsas till de allra grövsta brotten efter domstolsbeslut. Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället behöver skattepolitiken läggas om. Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra jämlik sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Vi vill bl.a. se höjda skatter och en stegvis minskning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Lothar Karnert: Extra viktig Våra sista naturskogar skall ges långsiktigt oinskränkt skydd från avverkning och dessutom bör kalhyggesbruket fasas ut. Vänsterpartiet vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologisk mångfalden.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Lothar Karnerts val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning