Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torsten Elofsson (fotograf null)

Torsten Elofsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Sverige har stora och växande problem med grova våldsbrott och en organiserad brottslighet som hotar vår välfärd. Jag har kunskap och lång erfarenhet av nationellt och internationellt polisarbete, erfarenheter som jag vill omsätta i en ny och bättre politik för lag och ordning, såväl straffrättsligt som brottsförebyggande med ökat stöd till brottsoffer och en restriktiv migrationspolitik.

Presentera dig själv

Bor i centrala Malmö. 71 år. Gift med Gerd, fyra barn och tre barnbarn. Har jobbat internationellt som för OSSE och EU samt Europol. Ordförande för KD Malmö och ledamot i partistyrelsen. Engagerade mig politiskt 2014. Ordförande KD Malmö och ledamot av partistyrelsen. Tar uppdrag som god man för att hjälpa dem som är mindre lyckligt lottade.

Vad har du för yrke?

Har 40 år inom polisverksamheten. Senaste 20 åren som polischef.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela och Winston Churhill

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerlig regering KD, M och L

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torsten Elofsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Den genomsnittliga vinsten är låg. Visst överskott måste finnas för att skolorna ska kunn a bedriva sin verksamhet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Kärnkraften behövs för stabil baskraft, inte minst i södra Sverige. Förnybar el i form av vind- och solkraft saknar den jämna produktion som krävs.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Erfarenheter från Danmark visar på god brottsförebyggande effekt och ett bra verktyg för polisen. Det är väl värt att pröva.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: RUT-avdraget har minskat användningen av svart arbetskraft, skapat arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. För många har det även betydelse att få hjälp med det s k vardagspusslet

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Sverige ska fortsatt ha ett internationellt bistånd. Däremot efterlyser jag en ordentlig genomlysning så det blir tydligt att biståndet används effektivt där det gör mest nytta.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Priserna är just nu orimligt höga och riskerar att slå ut åkerier, lantbruk och andra näringar som är beroende av drivmedel i sin verksamhet. Det slår även hårt mot privatekonomin för familjer som är beroende av bilen

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Fastighetsskatten togs bort då den slog orättvist och drabbade många med låga inkomster, inte minst i havs- och sjönära områden. Värdet på fastigheten innebär att ägaren är solid, men inte alltid likvid. I värsta fall kanske man måste låna för att betala skatten.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Den kommunala självbestämmanderätten är fortsatt viktig. Man måste ta hänsyn till såväl människors livsmiljö, biologisk mångfald och naturvärden.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Kommuner ska kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser i den lokala ordningsstadgan. Målsättningen måste vara att situationen i hemländerna förändras. Likaså vill jag att reglerna för den fria rörligheten ses över.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Vi har två biologiska kön. Det räcker.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Kvotering är ingen bra lösning. Familjer är inte homogena. Föräldrar är de som vet bäst hur föräldraledigheten skar fördelas. Däremot vill vi gärna att föräldrapenning kan överlåtas till nära anhöriga, t ex mor- och farföräldrar

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Verksamheten och ersättningarna måste ses över. Idag skenar kostnaderna och det finns även frågetecken kring kvaliteten.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Tillfälliga uppehållstillstånd bör vara regel med möjlighet att söka permanenta tillstånd efter viss tid i landet. Grunden för asyl är tillfällig vistelse i säkert land, men att den sökande ska återvända till hemlandet när det anses säkert.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Ryssland aggressivitet och angreppet på Ukraina har med brutal tydlighet pekat på behovet av ett stärkt försvar. Ett medlemskap i Nato ger garantier för stöd i det fall Sverige angrips. Likaså är ett medlemskap en trygghetsfaktor då det i sig verkar avskräckande på potentiella angripare.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Strandnära byggande ska vara tillåtet i glest befolkade områden, förutom i de som är skyddsvärda. Det måste även bli enklare att bygga närmare stränderna även i mer tättbefolkade områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Sverige har nästintill världens högsta skatter. Försvaret och vår yttre säkerhet tillhör, tillsammans med den inre säkerheten, statens kärnuppgifter. Se istället över hur skattemedlen fördelas.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: För att stärka public service legitimitet över tid bör uppdraget smalnas av och ses över och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt samt ett högkvalitativt kulturutbud

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Tror inte det går att klara omställningen på så kort tid. 2040 är mer realistiskt.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar om hur eleven klarar kunskapsmålen. Viktig dock att Skolverket tar fram en modell för betygsättning som tar hänsyn till nationell prov och egna prov. Möjligen kan betyg vänta till årskurs 6.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Huruvida nivån och summan på omfördelningen är rimlig och bra är svårt att bedöma. Klart är att viss omfördelning måste ske om vi vill ha kvar en levande landsbygd. Viktigt dock att det finns incitament för kommunerna att öka graden av "självförsörjning" .

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Fängelse finns redan i straffskalan

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Idag är det knappast någon som investerar i hyresrätter. Fri hyressättning i nyproduktion kombinerat med stark besittningsskydd och förutsägbar indexering kan stimulera fastighetsmarknaden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Det finns vare sig ekonomiska eller sakliga skäl att satsa på höghastighetståg. Prioritera istället upprustning av befintliga järnvägar samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i järnvägsnätet. Utveckling pågår dessutom av fossilfritt flyg so lär vara en realitet när bygget beräknas vara klart

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Det är väl känt att Kristdemokraterna vill skrota de nuvarande regionerna för ökad effektivitet och en jämlik vård oavsett bostadsort.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Det lär innebära ökad sjukfrånvaro och ökade kostnader för arbetsgivaren. Karensdagen är den anställdes självrisk och det finns idag särskilt skydd för riskgrupper som innebär att de slipper karensavdrag.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Torsten Elofsson har hoppat över denna fråga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Torsten Elofsson: Det är hög tid att se över regelverket i Miljöbalken rent generellt. Dagens tillståndsprövning verkar både komplex och oförutsägbar. Därmed inte sagt att det inte ske ske en ordentlig miljöprövning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torsten Elofsson: Extra viktig Sverige tar idag emot fler asylsökande och anhöriginvandrare än våra tre nordiska grannländer sammanlagt. De höga talen av asylsökande som beviljats uppehållstillstånd har haft stora effekter på integration och medfört en ökad segregation, ökat antal utanförskapsområden, hög arbetslöshet och brottslighet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Torsten Elofsson: Viktigt att skogen inte utsätts för rovdrift med stora skador på mark och växtlighet.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torsten Elofssons val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården