Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bitte Gudmundsson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill påverka i demokratisk anda. Jag vill bidra till en rättvisare fördelning av resurser och påskynda klimatomställningen för en gemensamt bättre framtid.

Presentera dig själv

Min yrkeserfarenhet som lärare har jag från mellanstadiet, högstadiet och högskolan. Samhällsfrågor engagerar mig. Min miljömedvetenhet väcktes tidigt och har påverkat mina konsumtionsvanor liksom ett ökat intresse för fritidsodling. Gift, har barn och barnbarn och bonus dito.

Vad har du för yrke?

Pensionerad lärare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst en ren vänstermajoritet men samarbetet med centern i kommunen har fungerat bra.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Bitte Gudmundsson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Vinstdrivande skolor erbjuder bara skolor och program som inte är så kostsamma, de minimerar skolhälsovård och specialutrustning så att de kan ta ut maximal vinst. De kommunala skolorna har ett större ansvar och det gäller alla kommunens elever och barn.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Kärnkraftskatastrofer som inträffat redan talar sitt tydliga språk. Konsekvenserna för katastrofer och kärnavfall är alltför långtgående och inte tillräckligt överblickbara.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Det måste finnas brottsmisstanke för att polisen ska få visitera.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Det är ett slöseri med skattemedel.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Vi lever på en gemensam planet vi måste hjälpas åt för att världen ska bli bättre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Vi måste gå mot fossilfria transporter men det finns glesbygd med dåligt eller inget utbud.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Allas rätt till ett kulturutbud måste finansieras med allmänna medel som grund. Privata finansiärer är ett plus för kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Fattigdom är inte ett brott.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Det är viktigt att båda föräldrarna får bygga upp en tidig relation mellan sig och sitt barn och mellan sig och sin partner med gemensamt föräldraansvar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Den gemensamma sjukvården behöver alla de medel som beslutats gå till vården. De behöver anställa mer personal som har bättre arbetsvillkor. Vi ska inte göda oseriösa penningintressenter.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Det är sjävklart, för att kunna bygga upp en ny tillvaro så fort som möjligt.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Det är viktigt för freden.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Den stora ökningen av miljardärer visar att det finns pengar för att ge ekonomisk trygghet för människor i behov.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Viktigt att strandskyddet finns kvar för allmänheten och för biologisk mångfald.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Kostnaden för försvaret ska inte tas ur redan utsatta välfärdssektorer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Public service har en viktig funktion iför demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig De ska fasas ut, ju förr dess bättre, för klimatet och för oss.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig All forskning och beprövad erfaren het säger att barn ska undervisas och utvecklas utan stress. Betyg stressar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Landsbygdskommunerna är viktiga för hela landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Köp av sexuella tjänster är en ovärdig syn på medmänniskor och bidrar till ökad misär och kriminalitet i samhället.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Marknadshyror i nya hyresrätter bidrar till ökade boendekostnader för alla i slutändan.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Det statliga övertagandet av sjukvården garanterar inte i sig att vården blir bättre men ett större ansvarstagande för jämlik vård skulle staten ta.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Karensdagen drabbar låginkomsttagare värst. Man ska vara hemma när man är sjuk.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Anställningstrygghet är viktigt.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Miljöskydd måste förstärkas inte försvagas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bitte Gudmundsson: Det måste finnas brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Kapitalägare gynnas i vårt skattesystem därför ökar miljardärerna i Sverige. Kapitalet har under tid oftast tillkommit överutnyttjande av naturresurser och/eller anställd personal. Självklart är det dags för de rikaste att bidra mycket mera.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Skogen är viktig i arbetet för en begränsning av klimatförändringen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bitte Gudmundssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Bitte Gudmundsson: Extra viktig Politiska beslut behövs för att få igång omställningsarbetet på miljö- och klimatområdet. Det är bråttom! Sjukvården ska ha resurser för att kunna erbjuda en god vård och anständiga arbetsvillkor för sin personal. Skolan ska ha som mål att utbilda och utveckla barn och ungdom. Den får inte ha som mål att ge vinst till sina aktieägare. Ta bort möjlighet för vinstuttag!