Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Conny Brännberg (fotograf Emanuel Ström (gärna namnpublicering men inget krav)

Conny Brännberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag är erfaren politiker som under flera decennier varit med i kommun- och regionledning. Jag uppfattas som kunnig och är en lyssnande person. Mitt främsta syfte med att vara politiker är att företräda andra. Jag vill vara med och utveckla samhället och menar att det måste finnas plats för alla. Är en demokrat som tror på dialog.

Presentera dig själv

Kristdemokrat från Skövde med ett brinnande intresse för kultur- och mediepolitik. Är gärna med och har ledande samhällsuppdrag. Identifierar mig själv som en ledare med syfte att förbättra för andra. Privat gillar jag att vara farfar/morfar och tillbringar gärna tid i skogen och på sjön vid sommarstugan. Läser gärna och lyssnar till andras åsikter.

Vad har du för yrke?

Tjänstledig gymnasielärare då jag de senaste åren varit politiker på heltid.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson, kristdemokratisk ledare

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill att Kristdemokraterna ska ha en stark ställning i en kommande regering men också finnas med i kommuner och regioner. Den politisk som KD driver gynnar samhällsutvecklingen och är en garant för att ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Conny Brännberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Den som driver en skola ska verka för att alla elever når målen. Det ska ske kostnadseffektivt, men ändå ge alla elever deras möjlighet att prestera 100% utifrån sin förmåga. Om det blir pengar över ska dessa i första hand investeras i verksamheten.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Under förutsättning att ny kärnkraftsteknik når rådande säkerhet ska det finnas möjlighet att bygga ut denna fossilfria energiproducent. Den stora frågan handlar om slutförvaring och här behövs mer forskning.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: När polisen gör bedömning att visitation bör genomföras så ska det kunna ske. Vi som inte är misstänkta för brott måste ställa upp på detta så att polisen inte hindras att förebygga brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Detta har aktivt medverkat till att svarta jobb blivit vita. Det ska snarare utvidgas än avskaffas.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Vi behöver öka vårt internationella stöd, inte minst till de fattiga. Däremot ska vi vara noga med att medel inte går till korrupta stater utan vår samverkan ska ske med organisationer som vi har insikt i. Här kan kyrkor spela en mycket större roll och se till att medlen verkligen når fram.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Den kungliga familjen är en av Sveriges största PR-möjligheter. Det är fullt rimligt att skattemedel används för att stärka denna viktiga representation.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Skatten på drivmedel är alldeles för håg. Ett tydligt sänkt pris vid pumpen ska eftersträvas. Men samtidigt ska satsningar för forskning avseende alternativa drivmedel stärkas. Bensin och diesel bör fasas ut, men först måste andra alternativ erbjudas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Kristdemokraterna har tidigare medverkat till att den orättvisa fastighetsskatten togs bort, men även dagens system innebär utmaningar. Den ska absolut inte höjas.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Jag ser gärna att fler finansierar kulturen. Ofta talar vi om den offentliga finansieringen men glömmer ofta att hushållen lägger stora resurser på kultur. Det bör finnas bättre avdragsmöjligheter för kultursponsring. Idrotten ligger här steget före kulturen. Jag ser gärna medel från näringslivet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Det kommunala självstyret måste få behålla en stark ställning. Ingen intressant ska kunna "köra över" en kommun som vill prioritera mark eller vatten för andra ändamål, Kommunen ska alltid ha sista ordet när någon vill exploatera för ny användning av mark eller vatten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Jag tycker att det ska vara möjligt att samla in pengar på allmän plats. Däremot bör det inte vara möjligt för enskilda personer att "ockupera" platser utanför en butik eller affärsområde. Insamling av medel ska kunna ske av föreningar och andra som satsar på välgörenhet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Jag anser att kön ska vara man eller kvinna i juridisk mening. Individer ska däremot ha full rätt att själva identifiera sig helt fritt. Alla som möter en individ ska bemöta denna utifrån den identitet som man själv vill framhålla, men den juridiska definitionen bör inte ändras.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Föräldrar ska, tillsammans, äga alla dagar och kunna fördela dem sins emellan. Här ska inte någon myndighet kvotera dagar utifrån kön av förälder.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Alla läkare som utöver vård ska ersättas för sina tjänster. All vård ska vara offentligt finansierad, men däremot ska man kunna köpa tilläggstjänster utöver det basutbud som erbjuds. Det ska absolut vara möjligt att använda sig av privata läkare både på mottagning och på nätet.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Den som beviljas asyl ska få uppehållstillstånd, men under vissa förhållanden ska det vara möjligt att ge tidsbegränsade uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Även om Sverige varit neutrala under lång tid krävs ett säkerhetspolitiskt samarbete. Nato är dagens bästa alternativ för Sverige.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: A-kassan ska vara ett tillfälligt stöd och behöver vara på en sådan nivå att man klarar en omställningen mellan jobb. Men tanken är inte att A-kassan ska vara under lång tid.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Här bör kommunerna själv få bestämma i större utsträckning. Det finns många mil av vattennära miljöer som kan bebyggas och ändå tillgodose allmänhetens behov av tillgång till vatten. Det kan inte vara en generell regel för hela landet utan den måste prövas lokalt.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Ja, det är rimligt. Finansieringen bör ske solidariskt

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Public Service ska ha en folkbildande roll i fokus. Demokratiutveckling ska vara ett ledande ord. Underhållning kan andra kanaler ta hand om i större utsträckning. Kulturprogram i form av filmer och drama ska finnas kvar och utveckling av dokumentära program ska utvecklas inom Public Service

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Det är under förutsättning att det finnas tillräckligt med alternativ. En bestämd tid är bra för industrins planering men det måste vara anpassat till verkliga förhållanden. Just nu saknas en mängd komponenter som är nödvändiga och ett totalstopp 2025 måste ta hänsyn till omständigheterna.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Betyg är viktigt för en elevs mål. Under de första åren ska omdömen och samtal med elevens föräldrar ske. Sådant kan sedan kompletteras med betyg från år 4, men det är dialogen mellan pedagoger-elever-föräldrar som är avgörande för att barnens ska kunna nå sin fulla potential

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Skatteutjämningssystemet fungerar hyfsat väl men översyn behöver alltid göras. Principen måste vara att inflyttningsbygder stöttar områden där utflyttning sker. Dagens system verkar i denna anda.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Straffen bör skärpas och fängelse är ett alternativ. Den kränkning som sexmarknaden innebär måste stoppas. Det krävs mer än högre straff. Detta är en angelägen fråga för alla män. Mer samtal kring detta måste föras. Ibland anses detta vara en kvinnofråga, men det bör vara en fråga som män tar tag i.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Sverige behöver nya bostäder. Det som reglerar hyressättningen måste baseras på lokala förhållanden. Principen är att hyresgästerna ska betala skäliga hyror och det ligger i det allmännas intresse att se till att hyrorna inte skenar iväg. Den som bygger måste få täckning för sina kostnader, men det får inte ske via enormt höga hyror. Detta är en svår avvägning mellan det offentliga och privata

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: I första hand ska nuvarande stambanor utvecklas. Det kommer snart att finnas andra energisätt för flyg och därför ska luftrummet kunna användas mer i framtiden. Höghastighetstågen kräver så höga insatser att framtida passagerare kommer inte att ha råd med superdyra biljetter för att vinna några minuters tid.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Vården ska inte förstatligas men samordnas av staten. Nuvarande 21 regioner klarar inte ansvaret utan det bör samordnas. Jag ser gärna en regionreform parallellt där Sverige delas in i 6-7 regioner. Då kan regionerna tillsammans med staten erbjuda en mer jämlik vård över hela landet. Men ideella och privata organisationer ska finnas med i utbudet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Det bör finnas kvar karensdagar. Men privatpersoner ska liksom företagare kunna bestämma "sina" karensdagar. De ska individuellt sättas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Det ska finnas goda skäl för att någon ska förlora sitt jobb. Samtidigt så kan det inte alltid vara den senaste anställde som först måste lämna då t ex företaget måste anpassa sin personalmängd efter orderingång. Här bör en uppluckring av nuvarande regler ske.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Conny Brännberg: Det måst finnas en rejäl miljöprövning innan tillstånd ges. I princip ska nuvarande regler om brytning finnas, men prospekteringen över mineraler och metaller måste ses över.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Conny Brännberg: Vi måste visa en hög grad av solidaritet för de som flyr frön förtryck och övergrepp. Sverige kan ta emot fler asylsökande men det måste ske i god planering så att det finns bostäder och arbeten.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Conny Brännberg: Det ska alltid finnas skäl för att avlyssning ska ske. Det ska i princip hanteras av domstol men polisen behöver högre befogenhet. Det som avlyssnas ska enbart registreras om det handlar om brott. Åsikter ska aldrig registreras, t ex vad som gäller tro.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Conny Brännberg: Vi har nått taket för vår skatteförmåga. Högre skatter kan inte utkrävas. Det offentliga måste anpassas till dagens nivåer. En omfattande effektivisering av kommunala och andra offentliga tjänster måste ske.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Conny Brännberg: Vi har stora skogsarealer i Sverige. I huvudsak ska skogen produceras för olika behov, men vissa områden ska kunna skyddas. Allt skydd kräver noga utredning och kommunerna måste få sista ordet när skydd ska införas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Conny Brännbergs val:

 • Miljö och klimat
 • Pensioner
 • Sjukvården