Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Bertil Bartholdson (fotograf Eva Bartholdson, min syster)

Bertil Bartholdson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill arbeta för ekonomisk jämlikhet, för jämställdhet mellan kvinnor och män och för att våra politiska förslag ska vara ekologiskt hållbara för framtida generationer.

Presentera dig själv

Bor i Luleå, är gift med 2 barn och 4 barnbarn. Jobbar som ombudsman för Vänsterpartiet, blir pensionär efter valet i september.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela och Rosa Parks

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En rödgrön vänstermajoriet

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Bertil Bartholdson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Välfärdstjänster som utbildning ska inte drivas med vinstmotiv då detta kommer i konflikt med andra mål för verksamheten, exempelvis likvärdig utbildning för alla och att elever med särskilda behov ska få fullt stöd. Dessutom ska våra skattepengar gå till undervisning och inte till aktieutdelningar.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Kärnkraft har säkerhetsrisker. Ny kärnkraft kan leda till ny uranbrytning med dåliga miljökonsekvenser. Ny kärnkraft tar alldeles för lång tid från beslut till produktion, vind och sol-el kan etableras snabbare vilket är viktigt. Ny kärnkraft är mycket dyrare än förnyelsebar el från vind och sol. En stor del av den nya elproduktionen ska gå till vätgasproduktion, där fungerar sol och vind utmärkt.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Risk för rasprofilering och diskriminerande behandling av enskilda. Risk för försämrade relationer mellan polis och allmänheten på berörda platser. Satsa istället på sociala investeringar för att förhindra nyrekrytering till kriminella gäng.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig RUT-avdraget fungerar i praktiken som ett bidrag till de rikaste. Det utnyttjas till största delen av höginkomsttagare men betalas via skattsedeln till största delen av medel- och låginkomsttagare

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Biståndet bör vara minst 1 procent av BNP. Det behövs för att bekämpa fattigdom, svält och för att stödja drägliga levnadsvillkor för de allra mest behövande på vår jord.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Jag är motståndare till ärvda privilegier, vilket monarkin innebär.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Vi behöver snabbast möjligt ställa om samhället och transporterna till att bli fossilfria. Enskilda individer eller företag/näringar kan dock behöva kompenseras tillfälligt innan omställningen är klar.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Fastighetsskatten ska åter bli progressiv. En mångmiljonvilla i Djursholm ska beskattas högre än ett småhus i Norrlands inland.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Det är otroligt viktigt att alla människor får tillgång till kultur, både som eget skapande och som upplevelser. Speciellt viktigt för unga. Kulturskolan ska vara gratis och tillgänglig för alla barn. Kultur får inte vara en klassfråga.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Sverige behöver mycket mer vindkraft för grön omställning. Kommuner bör uppmuntras med ekonomiska stimulanser i någon form när ny vindkraft etableras.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Vi ska bekämpa fattigdom, diskriminering och socialt utanförskap med en bättre välfärdspolitik. Vi ska inte bekämpa människor som hamnat i den utsattheten att man tvingas tigga.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Det är en viktig fråga för de människor som berörs. Samhället bör erkänna och visa respekt för deras behov och status.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Föräldraledigheten bör som huvudregel vara individuell. Barn har behov av båda föräldrarna. Den ojämna fördelning av föräldraledighet som finns idag är en huvudorsak till att kvinnor har sämre karriärmöjlighet och lägre inkomst under hela arbetslivet och därmed lägre pension när man blir äldre.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Förbättra istället den gratis rådgivning som kan ges från regionen, exempelvis via 1177. Privatiseringen undergräver principen att sjukvårdens resurser ska främst gå till de som är svårast sjuka och de som har störst behov av vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Tillfälliga uppehållstillstånd försämrar möjligheten till en bra integration av flyktingar i det nya landet. De leder också till ökade kostnader och ökad byråkrati eftersom de ska omprövas och behandlas på nytt efter en viss tid.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Ett Nato-medlemskap leder till en militär upprustning i vårt närområde vilket ökar krigsrisken och otryggheten för alla inblandade folk. Konflikter ska lösas politiskt och inte med krigshot. Sverige ska arbeta för fred och kärnvapen-nedrustning, vara alliansfritt och ha en självständig utrikespolitik.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Det är en bra fördelningspolitik. Sedan behöver vi också en bra omställningsförsäkring när Sverige gör en grön omställning. De jobb som försvinner ska kunna ersättas av nya kvalificerade jobb. I den processen ska människor, vars jobb försvinner, inte behöva hamna i kläm.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Vi behöver ett generellt strandskydd. Sedan kan undantag beviljas i enskilda fall, exempelvis i kommuner som Arjeplog, där det finns flera mil ledig strand per invånare.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Ökningen till försvaret får inte gå ut över välfärden. Ökningen till försvaret ska gå till allmän värnplikt och till att öka försvarsförmågan av Sveriges territorium, inte till dyra Nato-insatser liknande den i Afghanistan.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Viktigt att public service har ett brett utbud av både "smal" kultur och kultur till en bred publik. Public service är det enda mediet som idag står fritt från påverkan när det gäller beroende av reklamintäkter och påverkan från mäktiga privata aktörer.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Nyförsäljningen bör stoppas så snart det är möjligt. Det exakta årtalet är beroende av hur snabbt alternativa drivmedel och transportinfrastruktur kan etableras.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Betyg vid så låg ålder har ingen betydelse för barnens inlärning och kunskapsutveckling. De kan för en del barn till och med innebära en negativ utveckling.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Idag skiljer det 5 kr i kommunalskatt mellan den fattigaste skogslänskommunen och den rikaste förortskommunen till Stockholm. Detta utan att högskattekommunen får ut mer välfärd. Det är en strukturell obalans som måste åtgärdas.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Samhället måste markera hårdare mot detta brott liksom mot mäns våld mot kvinnor. Men viktigast är det förebyggande arbetet för jämställdhet och mot sexism och nedvärdering av kvinnor i samhället.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Marknadshyror skulle öka segregationen i boendet. Marknadshyror skulle öka hyresnivåerna kraftigt på de flesta orter. Marknadshyror innebär att besittningsskyddet minskar och hyresgästernas otrygghet ökar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Vi behöver kraftigt bygga ut järnvägsnätet både för person- och godstransporter. Höghastighetståg frigör de befintliga spåren för mer ergional trafik och blir också ett bra alternativ till flyget på medellånga sträckor.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Sjukvården behöver i första hand mer resurser och en demokratisk styrning så att resurserna går dit där behoven är störst. Det kan ske via staten men det kan också ske via regionerna och i samarbete mellan regionerna (specialisering).

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Karensdagen leder till att människor av ekonomiska skäl tvingas gå till jobbet trots att man är sjuk. Det är dålig folkhälsopolitik och dålig fördelningspolitik.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Arbetsrätten behöver förändras så att de arbetande får ökade rättigheter på jobbet, inte tvärtom. Ett försämrat anställningsskydd leder till fler godtyckliga uppsägningar, en tystnadskultur på arbetsplatserna och i förlängningen till ökade konflikter på arbetsmarknaden.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Tillståndsprocessen behöver gå snabbare. Däremot ska miljökraven inte sänkas, inte heller hänsynen till andra näringar som exvis rennäringen. Mineralavgiften behöver höjas kraftigt så att vinsterna från ny gruvbrytning kan komma samhället till del.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Vi har plats och möjlighet att ta emot nya människor. Asylrätten ska alltid respekteras. Människor som flyr ska visas solidaritet. Däremot måste integrationen bli mycket bättre. Människor som flyttar hit är en tillgång som vi behöver ta väl vara på.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bertil Bartholdson: Polisen har under 2000-talet fått utvidgade befogenheter utan att dessa har ordentligt utvärderats. Det vore bra om en vetenskaplig utvärdering gjordes innan vi genomför nya stora potentiellt integritetshotande åtgärder för människor som inte är brottsmisstänkta.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Sverige har ett av de minst omfördelande skattesystemet bland alla rika länder. Den ekonomiska ojämlikheten skenar. Vi måste minska de ekonomiska klyftorna i samhället och skattesystemet är ett viktigt verktyg.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Bertil Bartholdson: Extra viktig Skydd av skogen handlar inte bara om att bilda fler reservat. Det handlar kanske mest om att bedriva hyggesfritt miljövänligt skogsbruk i de skogar där skogsbruk bedrivs. Kalhyggen bör vara undantag i framtidens skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Bertil Bartholdsons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning