Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anette Holgersson (fotograf null)

Anette Holgersson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Ja kommer att kämpa för ett jämlikt och jämställt samhälle där välfärden går att lita på. Vill inte att våra skattemedel ska gå till privata företags vinstintressen utan till dig som invånare, det är därför vill vi att verksamheter som skola, vård och omsorg ska drivas i kommunal regi. Det är det enda sättet att säkerställa att skatten vi betalar går till det de avsett till.

Presentera dig själv

Jag är en person som i hela mitt liv värnat om de personer som hamnat i utanförskap. De som inte har fått alla förutsättningar som är givet för de flesta. De som lider av en psykisk ohälsa och missbruk och utifrån detta inte får sin vardag att fungera.

Vad har du för yrke?

Socialsekreterare

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt vänsterparti som driver våra frågor i kommunen, region och riksdag tillsammans med Socialdemokraterna och miljöpartiet.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Anette Holgersson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vänsterpartiet har inget emot idéburna skolor. Däremot motsätter vi oss Marknadsskolan. I de kommuner som marknadsskolan har etablerats sig i så har skolans demokratiska, kompensatoriska och sociala uppdrag försvåras. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen när en marknadsskola etablerar sig är också omfattande. Dessutom har kvalitén på utbildningen försämrats och elevernas kunskapsnivå rasat.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Kärnkraften ä ett mycket riskfyllt projekt. Vi har inte ännu löst avfallsfrågan. Dessutom tar det 20-30 år att projektera och bygga. Det finns ingen lönsamhet i ett sådant projekt. Vi befinner oss i ett klimat nödläge och behöver ställa om till ett hållbart samhälle. Vi vill satsa på vindkraft, solceller och på sikt vätgas. Dessutom har vi i Sverige gott om vattenkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vänsterpartiet värnar mycket om den personliga integriteten. Vill vi komma åt brottsligheten så måste samhället satsa på jämställdheten, aktivt arbeta mot utanförskap och stärka demokratin i samhället. Grunden läggs i en bra och kvalitativ förskola/skola som utgår från barn och elevernas behov och intresse och inte för privata vinstintressen.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Rut av draget utnyttjas idag av de personer som har högst inkomst. en ensamstående förälder har inte den möjligheten att användas av RUT-avdrag då de inte har ekonomiska förutsättningar. Dessutom är det låginkomsttagare och arbetslösa som "får piga" hos med dålig arbetsmiljö och en minimal lön.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Sverige har varit de land som har haft som målsättning att bistå med 1 % av BMP. FN räknar med att 222 miljoner är drabbade av olika typer av kriser. Sverige har minskat sitt bistånd med miljard belopp för att hjälpa flyktingar från Ukraina. Jag anser att vi har råd och en skyldighet att hjälpa båda dessa grupper.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Anette Holgersson: Vi lägger mer pengar på Kungahuset än vad jag anser att vi ska göra. Använd delar av dessa pengar till bistånd istället. Vänsterpartiet har länge drivit på för ökad insyn och minskade anslag till kungahuset. Pengar som idag går till kungahuset skulle göra större nytta om de exempelvis gick till sjukvården eller skolan istället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vi befinner oss i ett klimat nödläge och behöver ställa om till ett hållbart samhälle. Därför blir sänkt skatt ett felaktigt styrmedel. Vi måste satsa mycket mer på kollektivtrafiken, cykel och järnväg. Samtidigt satsa på att bygga ut elnät och ladd stolpar. I glesbygden ska dynamisk kollektivtrafik utvecklas.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Skattesatser för de mest välbeställda, där fastighetsskatten är en del, har sjunk med miljardbelopp . Detta har gynnat fastighetsägare och villaägare. Jag vill hellre se en väsentlig satsning på billigare och bättre hyreslägenheter. Vi vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt, som framförallt ska träffa hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Kulturen är en gemensam angelägenhet, och ska kunna fungera utifrån de ersättningar man får genom bidrag från gemensamma finnansering. Vi har inget emot att fler privata finansiärer stöttar kulturen, men det ska inte ersätta de offentliga satsningarna. De är garanten både för att resurserna fördelas till kulturen över hela landet och för alla invånares tillgång till kulturverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Sverige måste bygga ut sin vindkraft avsevärt för att nå klimatmålen. Samtidigt för att stimulera anser jag att kommunerna skall få en kraftig ekonomisk stimulans. Vi vill underlätta för ny vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst markområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Anette Holgersson: Här gäller det att komma åt grund problemet i tiggeriet. Att inte lägga skuld och straffa den enskilde individen. Det är omöjligt att kriminalisera fattigdom. I stället behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig De finns en stor del av Sveriges befolkning som varken identifierar sig med man eller kvinna. På grund av detta blir dom helt exkluderade/diskriminerad. Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Att välja mellan de två kategorierna man och kvinna passar inte för alla. Vi vill att det ska införas ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna, därför är det viktigt att dela lika på föräldraledigheten. Idag är uttaget av föräldraledigheten mycket ojämnt. Ett jämnare uttag skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension och

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Det är inte acceptabelt att stora resurser, som behövs till människor med stort behov av vård, i stället går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs och är bättre för integrationen. Det gör att man kan börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället och ut i arbetslivet.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Sverige bör bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato och involvera oss i stater som är odemokratiska och förtrycker delar av sitt folk .

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig A-kassan har urholkats i decennier. De tillfälliga förstärkningarna under pandemin är bra men inte tillräckliga. Vi vill återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Anette Holgersson: Sverige är unik i världen med allemans rätten, vilket är mycket viktigt att bevara. Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden i hela landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Anette Holgersson: Sverige behöver göra stora satsningar på försvaret, men det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Anette Holgersson: Vänsterpartiet vill ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är viktigt för demokratin. Den ska ha ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vänsterpartiet har länge drivit på för ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen ska införas 2025. Begagnade bilar påverkas inte. Vi vill även göra massiva satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Anette Holgersson: Ingenting talar för att betyg i tidiga åldrar gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning, barn och ungdomars psykiska hälsa försämras i alla högre takt och mycket pekar på betygens orsak. För en tioåring är det bättre med en tydlig uppföljning på andra sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver ses över, så att det blir mer omfördelande och rättvist. Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Anette Holgersson: Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett allvarligt brott. Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott. Vi måste även arbeta förebyggande med förövaren.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Marknadshyror leder enbart till höjda hyror och skulle skapa en än mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning som följd. Vänsterpartiet stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet. Vi vill även motarbeta att hyresrätter i kommunalbostadsbolag görs om till bostadsrätter.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige. De behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vi vill inte förstatliga sjukvården, men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig När man är för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma. Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken. Detta drabbar i förstahand de som jobbar i miljöer som man inte kan arbeta hemifrån i. Vården, industriarbete och andra låglöne arbeten

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den. Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om. Dessa försämringar drabbar återigen de som har den lägsta lönerna, otryggaste anställningarna och sämsta arbetsmiljön.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Anette Holgersson: Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen. Dessutom krav på att urfolk- och lokalbefolkningens rättigheter och försörjningsmöjligheter ej påverkas. Då kan gruvor öppnas.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vi står upp för asylrätten, vilket innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt. En väl integrerad asylpolitik är på sikt en stortillgång för Sverige, både ekonomiskt och mångkulturellt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vänsterpartiet värnar mycket om den personliga integriteten. Vill vi komma åt brottsligheten så måste samhället satsa på jämställdheten, aktivt arbeta mot utanförskap och stärka demokratin i samhället. Lite mer användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, bör begränsas.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Efter flera decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, behöver skattepolitiken läggas om. Vi vill bl.a. se höjda skatter och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Anette Holgersson: Extra viktig Om vi skall nå klimatmålen måste vi väsentligt förändra vårt skogsbruk. Vi vill värna den biologisk mångfalden, skydda växter och djur. Kalhyggesbruket måste upphöra och våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anette Holgerssons val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning