Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Karl-Gunnar Svensson (fotograf Karin Linde)

Karl-Gunnar Svensson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag brinner för de mjuka frågorna och vill att människor som lever i vårt land ska få känna sig trygga där de bor och kunna få del av samhällets resurser särskilt sjukvård när man behöver det.

Presentera dig själv

Gift, 6 barn och 10 barnbarn. Har varit aktiv politiker sedan 1988 för KD.

Vad har du för yrke?

Präst

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vill ha en regering med M och KD

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Karl-Gunnar Svensson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Det behövs fler skolor och driftsformen är inte det intressanta. Däremot behöver skolors resultat och resursanvändning redovisas och skolor rankas, så att friskolor som sparar på undervisningen för att skolor som sparar på undervisningen för att göra stor vinst kan avslöjas om de inte levererar kvalitet.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Det är redan i dag underskott på fossilfritt energiproduktion så kärnkraften behövs som basutbud. Däremot finns arbeten i världen med att utveckla kärnkraften så att det går att använda andra kärnbränslen som Torium.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Frihet är grundläggande för en rättsstat och demokrati, dessutom har polismän med stöd av polislagen möjlighet att i rent förebyggande syfte genomföra kroppsvisitationer av personer och genomsökningar av deras fordon i det offentliga rummet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Ett avskaffande skulle öka arbetslösheten och den svarta marknaden inom hushållstjänster.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Som världen ser ut idag behöver vi hjälpa andra länder mer än tidigare, inte mindre.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Ett opolitiskt kungahuset med en regent utan faktiskt beslutsrätt i politiska frågor är bättre än alternativet med president för en demokrati. Vår lösning ger större styrka åt att politiska beslut garanterat fattas i riksdag och regering för landets bästa. För att kungahuset ska fungera och ha en acceptabel representation är det viktigt att rent ekonomiskt kunna ha det.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Mycket av kostnaden för bränsle beror på skatten och skatten främsta uppgift är att se till att bränslekostnaderna inte är för låga för klimatets skull, men de ska heller inte vara för höga som det har blivit idag.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Fastighetsskatten gjordes om eftersom man betalade en skatt som man inte fick något för i andra änden. Dessutom kom många på obestånd med en dålig pension boende i ett gammalt betalt hus och ändå var tvungen att betala en väldig hög skatt.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Kultur är en viktig bit i ett demokratiskt samhälle. Åsiktsuttryck följer en gammal ordning som gäller än i dag. Det börjar i filosofin och sedan följer kulturen som ger uttryck för olika framlagda filosofier. Därefter kommer samhället och de beslut som måste tas. Därför behöver samhället vara en grund för god kultur.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Problemet med elenergin löser vi inte med vindkraftsverk utan genom att bygga ut kärnkraften. Ett ingrepp i den kommunala självbestämmanderätten är inte rätt väg att gå.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: I ett land ska tiggeri inte behöva vara nödvändigt, men det förekommer eftersom det finns en rätt att vistas i ett annat land inom EU. De som tigger gör det för att de inte kan få tillgång till pengar på annat sätt. Skulle man förbjuda tiggeri riskerar vi att öka kriminaliteten.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Det är bättre att juridiskt kunna byta kön än att införa ett tredje kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: I vårt land som medlem av Eu har vi subsidiaritetsprincipen som grund vilket innebär att beslut ska fattas på den mest effektiva nedersta nivån och i fråga om föräldraledighet är det familjen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Det allmänna bör bekosta vården annars riskerar vi att hamna i en vårdkarusell som de har i USA och det bör vi undvika. Det finns en lagstiftning och privata läkare och den bör också gälla när det gäller privata nätläkare.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Det finns många olika skäl för att invandra till Sverige och därför är det inte lämpligt att införa en grundregel för permanenta uppehållstillstånd. Att eftersträva det är lämpligt, men inte som en huvudregel.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Man måste kunna få medel för att klara sin försörjning även som arbetslös. När inflationen nu ökar och priserna på varor går upp så mycket och som ser ut att hålla i sig ett bra tag behöver det åtgärdas. Frågan är om vi inte dessutom behöver se över a-kassesystemet och omforma det.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Frågan om beslut om strandskydd bör ligga på kommuner och inte på staten att besluta om generellt. Samtidigt bör kommunen inte ensamma fatta beslutet utan länsstyrelsen bör också finnas med så det blir ett gemensamt beslut där hänsyn också till faktorer som miljö och natur finns med

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Genom Nato-medlemskapet ska försvaret ha en budget som motsvarar 2% av den statliga budgeten och det behöver inte betyda att det ska betalas med en höjning av skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Istället för förbud bör åtgärder göras för att fordonsflottan ska ställas om till fossilfritt, men inte genom förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Kunskap är viktigt och behöver motiveras.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Vi har redan ett bra utjämningsbidrag idag.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Fängelse är en bra lösning om man vill få bort personer en tid ur samhället, men som straff är det inte optimalt. Höga bötesbelopp vid denna formen av brott är bättre.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Underhållet av järnvägen är idag så eftersatt och behöver åtgärdas istället för att satsa på höghastighetståg med stora kostnader.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Sjukvården ska vara sömlös också mellan nuvarande regioner. Att ta bort sjukvården från regionerna och lägga den på staten är den bästa lösningen.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Avsikten med att föra in en karensdag var för att komma åt dem som sjukskriver sig av andra skäl än av sjukdom. Man ska inte ha ett system som missgynnar för majoriteten bara för att komma åt en minoritet som missbrukar sjukskrivningsmöjligheten.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Arbetsrätten som vi har i Sverige är unik och bra.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Karl-Gunnar Svensson: Det vi vill komma åt är "svart invandring" och det gör vi inte genom att minska rätten till asyl.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Karl-Gunnar Svenssons val:

 • Pensioner
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg