Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Gudrun Brunegård (fotograf Kristdemokraterna)

Gudrun Brunegård

Varför ska väljarna rösta på dig?

Om man vill ha en omtänksam person med stark rättskänsla, som inte sökt en politisk karriär, men som vill använda sitt förtroendeuppdrag för att göra skillnad, inte minst för utsatta människor i Sverige och världen, och är beredd att arbeta hårt för det.

Presentera dig själv

Sjuksköterska med erfarenhet från Sverige och Tanzania. Bosatt i Vimmerby sedan 1988. Gift med Anders, tre barn, fem barnbarn, katt. Riksdagsledamot sedan våren 2019, först i utbildningsutskottet, sedan våren 2021 i utrikesutskottet. Ledde arbetet med KD:s utbildningspolitiska handlingsprogram 2020 och biståndspolitiska programmet 2022. Älskar naturen, resor och möten med människor och kulturer.

Vad har du för yrke?

Leg. sjuksköterska, specialistutbildad distriktssköterska.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha en borgerlig regering och borgerlig ledning i både region och kommun, med ett starkt kristdemokratiskt mandat, för att få möjlighet att genomföra reformer för familjens frihet, människors rätt till jämlik vård och för ett medmänskligt samhälle.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Gudrun Brunegård

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Extra viktig När en fristående skola startas kräver det omfattande insatser från huvudmannen, exempelvis i form av lokaler och utrustning. Det är fullt rimligt att kunna få avkastning för sitt satsade kapital och möjlighet att lägga upp en buffert för oväntade kostnader eller framtida vidareutveckling av skolan och verksamheten, inte minst läromedel o utrustning, fortbildning av personal, renovering av lokaler

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Extra viktig Sverige har redan idag energibehov och står inför stora energiutmaningar. För att minska fossilberoendet behövs jämn och tillförlitlig baskraft till industri och hushåll, men också för att komplettera väderberoende vind- och solenergi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Många bostadsområden idag behärskas av kriminella nätverk och/eller klaner. I Danmark har man infört en rad åtgärder och lyckats få bukt med brottsligheten. Visitationszoner är en sådan och borde prövas även i Sverige. Vi måste få bukt med gängvåldet och återskapa tryggheten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Rut-avdraget stimulerar den reguljära arbetsmarknaden och har öppnat vägar in i arbetslivet för många som tidigare levde i gråzon eller jobbade som "svart" arbetskraft. Många nyanlända får sin första anställning inom Rut-sektorn och kan på så vis börja bygga upp sitt CV inför framtida steg i arbetslivet.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Extra viktig Sverige är ett av världens rikaste länder. Vi har ett medmänskligt och moraliskt ansvar. Vi ska ha ett effektivt och generöst bistånd med bibehållet 1%-mål. Dock behöver biståndet reformeras för att få större träffsäkerhet och bidra till att lyfta människor ur fattigdom, motverka korruption och stärka demokratiska och mänskliga fri- och rättigheter och kvinnors och flickors rättigheter.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Kungahuset hör till Sveriges främsta representanter, både inom och utanför landets gränser.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Extra viktig Vanligt folk ska kunna bo och leva i hela Sverige, för att ta sig till jobbet och skjutsa barnen till fritidsaktiviteter. Det är inte rimligt att Sverige ska ha bland världens högsta bränslepriser, med tanke på de stora avstånd vi har på landsorten, där kollektivtrafiken är bristfällig eller obefintlig. Samtidigt ska övergång till fossilfria fordon och drivmedel stimuleras.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Kristdemokraterna var drivande i att avskaffa fastighetsskatten, som gjorde att folk drevs från sina hem, om man råkade bo i ett attraktivt område. Den ska inte återinföras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Det är i högsta grad rimligt att kommunen, som har kännedom om de lokala förhållande och där de bor som blir utsatta för en vindkraftetablering i sitt närområde, ska kunna besluta om den ska få tillstånd. I samförstånd ska man kunna diskutera fram områden där vindkraftverk inte stör de boende.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Det ska vara möjligt för en kommun att peka ut vissa områden där tiggeri inte är tillåtet.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Extra viktig De första åren i livet är viktigt för barnets anknytning till föräldrarna. Det är föräldrarna som bäst kan avgöra vad som passar deras familj. Med kvotering finns familjer där ena parten inte kan ta ut sin andel, t ex egenföretagare. Då går dagarna till spillo. Det är inte bra för någon, allra minst för barnet.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Sverige ska ha regler som ligger i samma linje som andra EU-länder.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Nödvändigt att ingå i den västliga försvarsalliansen för att försäkra oss om stöd och hjälp om vi skulle bli angripna.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Extra viktig Kommunerna ska kunna avgöra var och hur man ska kunna bygga.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Sverige har redan idag bland världens högsta skattetryck. Det bör gå att prioritera bättre, för att finansiera utbyggnaden av försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: En viktig avstämning av elevens kunskapsinhämtning, för att se om eleven behöver extra stöd för att nå skolans kunskapsmål. Det är risk att man inte tar omdömen på lika stort allvar. Ofta sätts stödresurser in allt för sent för att göra nytta på allvar.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Köp av sexuella tjänster är ett utnyttjande av en annan medmänniska. Men det borde räcka med kännbara böter.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Viktigare att rusta upp befintligt järnvägsnät. Som finansieringen ser ut idag äter det upp resurserna för eftersatt underhåll på vägar och järnvägar. Om man däremot skulle hitta en finansiering som ligger utanför den "vanliga" infrastrukturbudgeten, liknande den lösning man hade för Öresundsbron, kan det vara möjligt att gå vidare.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Gudrun Brunegård: Extra viktig Vården är ojämlikt fördelad idag, både gällande väntetider och vilken vård som är möjlig att få för medborgaren. Med ett statligt huvudansvar skulle nationella system och rutiner kunna införas på ett bättre sätt, så att vården blir likvärdig och patienten får möjlighet att få den vård tillståndet kräver - i tid.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gudrun Brunegård: Idag får vi hjälp från andra länder som fångat upp kommunikation från kriminella nätverk, att knyta personer till planeringen av brott, vilka kan finnas högre upp i nätverkets hierarkier. Det borde vara möjligt även för svensk polis.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gudrun Brunegård: Sverige har idag ett skattetryck som är bland de högsta i världen. Om man får behålla större del av lönen bidrar det till ökad konsumtion, vilket ger fler arbetstillfällen och fler som kan övergå från bidragsberoende till att själva bli skattebetalare. Därmed gynnas alla.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Gudrun Brunegård: Svenska skogsägare visar som regel stort ansvarstagande och gott förvaltarskap om sin egendom. Många avsätter frivilligt värdefull mark. Det är orimligt med ett krav att avsätta viss procentandel per år - det är kvaliteten som ska vara avgörande.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Gudrun Brunegårds val:

 • Energipolitik
 • Lag och ordning
 • Sjukvården