Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Claes Wallenius (fotograf Julia Lindholm)

Claes Wallenius

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har en moget nyanserad syn på politik.

Presentera dig själv

Jag har tidigare varit politiskt aktiv i rätt stor utsträckning - framför allt med kommunalpolitik. Bland annat har jag varit kommunalråd i Karlstad, ordförande för vårt kommunala bostadsbolag samt ledamot i partistyrelsen.

Vad har du för yrke?

Tidigare universitetslektor/docent. Pensionär sedan 2022-04-01.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Ingen! Idoler är för tonåringar!

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

För Vänsterpartiets del ligger det närmast till hands att samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Claes Wallenius

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Extra viktig De medel som fördelas till skolan ska gå till undervisning - inte till profit!

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Kärnkraften lämnar efter sig tonvis med farligt avfall som kommande generationer får ta ansvar för!

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Polisen ska kunna visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Brott bekämpas annars mest effektivt genom att åtgärda de sociala miljöer där brottsligheten frodas.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Jag är inte emot hushållsnära tjänster men de ska inte skattesubventioneras.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Extra viktig På många håll i världen är den humanitära situationen mycket allvarlig och behoven av bistånd är stora. Sverige har alla möjligheter att bidra till minskad svält, till att fler barn ska få gå i skolan och till ökad demokrati och jämställhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Extra viktig Monarkin ska inte bara tilldelas mindre pengar. Den ska avskaffas då den kommer i konflikt med idén om allas lika värde.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Det finns en målkonflikt mellan å ena sidan hänsynen till miljö och klimat, å andra sidan hänsynen till ekonomiskt svaga hushåll på landsbygden som måste ha bil. Denna målkonflikt måste hanteras men inte genom generella skattelättnader.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: En generell höjning slår också mot ekonomiskt svaga hushåll som bor i eget hus - exempelvis på landsbygden. Skattehöjningar ska i första hand riktas mot höginkomsttagare.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Om man med privata aktörer menar att kulturen ska finansieras av sponsring från näringslivet är det ett dåligt förslag. Kultur ska i första hand finansieras av dem som konsumerar kulturen ifråga men det offentliga ska stödja den kulturella infrastrukturen, såsom kulturskolor, teatrar, spelställen etc.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Vindkraften är viktig för att vi ska få en förnybar energiproduktion. Den är därmed främst ett ansvar för staten. Man måste dock göra en rimlig avvägning mot lokala intressen vid en eventuell etablering.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Att fattiga människor från andra länder tigger utanför våra affärer är inget som ska accepteras. Dock är förbud ingen bra metod att bekämpa problemet. Det behövs i stället åtgärder för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Extra viktig Det ska stå var och en fritt att utveckla sin identitet och sitt sätt att vara. Att distansera sig från traditionella könsroller kan vara sunt. Men det är inte en fråga om juridik. Att införa ett tredje juridiskt kön skapar fler problem än det löser.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Att skaffa barn är ett gemensamt ansvar. Barn mår också bra av att utveckla en relation till både sin mamma och sin pappa. Föräldraledigheten bör därför fördelas någorlunda jämt.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Nätläkare behandlar mest vanlig snuva och andra mindre åkommor hos relativt friska människor. De tar resurser från människor med stort behov av vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Vilken typ av uppehållstillstånd Sverige ska ha (tillfälligt/permanent) bör styras av om det är rimligt att den asylsökande kommer att kunna återvända till sitt hemland i närtid. Om så inte uppenbart är fallet bör man ge permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Extra viktig Medlemskap i Nato gynnar inte svensk säkerhet. Nato är en organisation som delvis består av dysfunktionella demokratier, vars stöd i en eventuell krissituation är ytterst osäkert.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: A-kassan har urholkats i decennier. Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Extra viktig Ska en kommun vara attraktiv för friluftsliv eller boende måste stränderna vara tillgängliga. Man kan gärna bygga bostäder med vattenutsikt men själva stranden ska aldrig privatiseras.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Extra viktig Sverige behöver göra stora satsningar på försvaret, men det ska inte ske på välfärdens bekostnad.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Extra viktig Public service ska snarare värnas och utvecklas. Strömningstjänster och reklamfinansiering kan vara ett komplement, men public service har ett unikt ansvar och en god kvalité på sitt utbud.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Vänsterpartiet har länge drivit på för att ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen ska införas 2025. Begagnade bilar påverkas inte. Vi vill även göra massiva satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Betyg i tidiga åldrar leder inte till att barn lär sig mer, snarare till stress och tidig utslagning. För en tioåring är det bättre med andra former av uppföljning. Skolan ska vara en kunskapsförmedlare - inte en sorteringsmaskin.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Skatteutjämningssystemet behöver ses över, så att det blir mer omfördelande och rättvist. Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett allvarligt brott. Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Marknadshyror leder till höjda hyror och en mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning som följd. Vänsterpartiet stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. Höghastighetsbanorna behövs för klimatet och de skapar värdefulla jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Vänsterpartiet vill inte förstatliga sjukvården, men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken. När man är för sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: En arbetsgivare ska kunna avskeda anställda som över tid missköter sig. Dock måste detta vägas mot den anställdes trygghet att inte drabbas av godtycke från arbetsgivarens sida. Det finns redan nu möjligheter för en arbetsgivare att säga upp anställda om det finns rimliga motiv.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Claes Wallenius: Höga miljökrav ska gälla, såväl som krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen. Dessutom måste rimlig hänsyn tas till lokalbefolkningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Wallenius: Sverige har över tid tagit emot fler flyktingar per capita än flertalet andra jämförbara länder. Det har nu uppstått en hel del sociala problem i vissa bostadsområden, då vi inte haft en fungerade strategi för integration. Vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Dock måste andra EU-länder ta ett större samlat ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Wallenius: Jag tror inte på ett samhälle där staten godtyckligt kan kränka människors integritet. Det bör finns någon form av brottsmisstanke för att hemliga tvångsmedel ska vara befogade.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Wallenius: Skatterna ska primärt finansiera en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Skatterna ska också vara omfördelande -från rik till fattig.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Claes Wallenius: Vänsterpartiet vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Claes Walleniuss val:

 • Integration
 • Landets ekonomi
 • Miljö och klimat