Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Per-Daniel Liljegren (fotograf Sofia Berggren)

Per-Daniel Liljegren

Varför ska väljarna rösta på dig?

"Jo det här med att engagera dig politiskt tycker jag absolut du ska göra. Med ditt patos kombinerat med din explosiva musikalitet skulle du bli en frisk fläkt som heter duga." (Gunnar Berg, skolforskare prof. em. i pedagogik) Grundmurad etik, brett tvärvetenskapligt kunnande och gedigen arbetslivserfarenhet från stat, region, kommun och eget företag borgar för en värdefull politik på kunskap.

Presentera dig själv

Göteborg–Stockholm-59, Örebro-66, Stora Mellösa-68, Örebro-77 + fru, Göteborg-80, Partille-87, STORUMAN-97 + dotter. UTBILDNING: Söndagsskola + ca 13 års högskola (kemist-, matematiker-, fysikerlinjen, forskarutb. 4 år, lärarutb., skoljuridik). ARBETE: 40+ år (lärare, rektor, skolchef, Skolverket, Högskoleverket, Region Västerbotten, musiker, medicinteknik, företag…) Div. styrelseuppdrag.

Vad har du för yrke?

Pedagog (lärare, f.d. rektor, skolchef), projektledare, musiker, konsult.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Jesus Kristus

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre djupt förankrat i etiska principer som baserar politiska initiativ på kunskap – snarare än okunskap, t.ex. KD + C + L + M.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Per-Daniel Liljegren

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Kritiska samhällsfunktioner ska inte konkurrensutsättas men bra samhällsservice bör kunna ge utförarna viss avkastning för nya investeringar i mer välfärd och baserar mitt resonemang på ekonomipristagaren Angus Deaton: “Capitalism generates inequality, it is in its genes. We cannot have the benefits without risking the cost. Thus, we must regulate it.”

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig OBS! Inte traditionell kärnkraft men SMR och så småningom också fusionskraft om möjligt, är troligen ett bättre alternativ under en övergångsperiod än klimatkollaps, rysk gas eller osäker energiförsörjning. Andra klimatsmarta lösningar med elektrifiering (och delektrifiering) kräver mycket och stabil el-energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Jag upplever förslaget som kränkande, stigmatiserande och emot den etiska värdegrund jag står på – och dessutom utan stark evidens jämfört med kraftfulla insatser för integration. Det måste finnas andra sätt som vilar på kriminologisk forskning och kombinerar brottsbekämpning med rättssäkerhet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Frågan är för bristfälligt utredd. Nästan 90 procent av RUT-avdraget är självfinansierat enligt Almega medan det kostade staten 5,4 miljarder 2019 enligt Riksrevisionen. Vad stämmer egentligen?

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Ju snabbare vi får jämlika villkor för människor i alla länder desto bättre förutsättningar för fred, stabilitet och tillväxt som vi alla vinner på i längden. En del bistånd kan också leda till lönsamma affärsförbindelser.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Så länge vi har monarki måste också vårt kungahus ha rimliga förutsättningar för sin verksamhet som också ger god PR för Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Vi måste helt fasa ut fossila bränslen – snarast! Däremot kan biodrivmedel ha lägre skatt (och t.o.m. ha en större och snabbare påverkan på CO2 från hela fordonsflottan än el-bilar).

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Jag har inte sett någon väl genomarbetad utredning med remissvar av vilka effekter och konsekvenser det får för staten, bostadsbeståndet och enskilda människor. (Kanske har jag missat det men till dess tycker jag i varje fall det är ett dåligt förslag.)

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig En sådan finansieringsmodell riskerar att delar av Sverige kan få ett fattigt kulturutbud där det inte "lönar sig" rent ekonomiskt. Här behöver vi snarare hälsoekonomiska analyser eftersom kultur har betydelse för lärande, utveckling, folkhälsa och ekonomi.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Vindkraften behöver byggas ut – men kommuner måste få rimlig ersättning för att upplåta mark och den miljöpåverkan detta leder till i närområdet (jfr bygdemedel från vattenkraften). Inte minst rennäringen behöver tas noga i beaktande.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig I så fall hade jag väl inte kunnat svara på denna enkät? Vi kan inte lagstifta bort möjligheten att be andra om hjälp. Däremot borde tiggare alltid erbjudas alternativa möjligheter till inkomst.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Varför just tre kön? Kan inte varje människa ha ett eget kön eller inget alls? Utvecklingen att allt fler unga inte känner sig hemma i det traditionella kön man tilldelats vid födseln är oroande och kan eventuellt även bero på miljöfaktorer vilket gör att det behövs mer forskning och givetvis stor empati med drabbade men varför skulle just TRE kön vara lösningen på könsdysfori?

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Staten bör dock ge incitament för att stimulera till reella möjligheter för båda föräldrarna (fler har jag inte tagit ställning till som i t.ex. Storbritannien som öppnat för tre biologiska föräldrar) att ägna tid med sina barn.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Jo, men verksamheterna behöver regleras för hälsa på lika villkor, utan att den tränger undan annan vård efter behov. Jfr svaret om vinster i friskolor och ekonomipristagaren Angus Deatons forskning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Nej, givetvis inte helt utan skäl – men en generös tilldelning är viktigt för snabbare integration, kompetensförsörjning, folkhälsa och utveckling av samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Ja, tyvärr verkar det nödvändigt så länge vi har länder med maktfullkomliga diktatorer som bryter mot internationell rätt och är likgiltiga för mänskliga rättigheter.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Att permanenta system – oavsett hur omvärlden förändras – är problematiskt och kan leda till inflexibilitet som inte gynnar enskilda eller samhällsutvecklingen. Lösningen ska finnas om den är motiverad utifrån en etisk värdegrund och forskning.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Det finns gott om utrymme i glesbygd och förslaget kan öka attraktiviteten och minska byråkratin – men dock inte helt utan reglering och tillsyn av länsstyrelsen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: De som detta drabbar kan säkert betala mer i skatt men vilka blir konsekvenserna?

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Jag skulle inte ha varit politiker utan public service breda uppdrag! Det är en mycket viktig samhällsinstitution för demokrati, lärande, kultur, nöje, folkhälsa, omvärldsbevakning, kritisk granskning (utan reklam som just syftar till att påverka presumtiva konsumenter).

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Det skulle vi nog behöva göra – men staten måste hjälpa till att ta fram infrastruktur för alternativ.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Det finns ingen som helst evidens för att detta skulle ge oss ett bättre skolsystem som jag känner till, snarare finns visat att det kan ha negativa effekter för vissa elever som inte uppvägs av positiva effekter för andra elever.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Jag är ändå inte säker på att detta är bättre än system som ger fattiga kommuner intäkter för produkter och tjänster man exporterar till andra delar av landet och världen (el, skog, malm, turism med tillfälligt nyttjande av glesbygdskommuners infrastruktur m.m.).

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Sex är något av det skönaste som finns – GRATIS! Tro mig med nästan 50 års erfarenhet. Konsekvenserna för samhället i sin helhet – och den människosyn jag har – är dock så negativa att staten måste ge en kraftfull signal om hur förkastligt sexköp är och dessutom förhindra att just de köparna kan fortsätta med brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Konsekvenserna verkar alldeles för svagt utredda, t.ex. gentrifiering, skillnader stad kontra glesbygd, unga personers bostadsmöjligheter m.m.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Höghastighetståg kan vara ett viktigt alternativ till flyg och skulle behöva testas på åtminstone någon sträcka som pilotprojekt i skarpt läge och med vetenskaplig utvärdering.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Framför allt tycker jag pandemin SARS-CoV-2, nätläkare i vissa kommuner, och upphandlingar, kompetensförsörjning, stafettpersonal, m.m. visar på det ohållbara i att 21 regioner ska konkurrera på en "låtsasmarknad". Vi borde ha regionsfrihet i Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Eftersom jag själv inte varit sjukskriven sedan hösten 1999 har jag dålig koll på detta men menar att människor måste få tid att vara sjuka och återhämta sig – utan att känna pressen att gå och jobba och smitta andra. (Just nu har jag fruktansvärt ont i foten men semester som tur är.)

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Själv på väg mot en eventuell uppsägning måste jag ändå säga att arbetsgivare bör ha möjlighet att matcha sin personal mot omvärldsförändringar, ägardirektiv och kompetensbehov.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Det finns tyvärr alltför många exempel på gruvor som kostat skattebetalarna miljarder p.g.a. bristfälliga konsekvensutredningar, avtal eller regleringar.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig Sverige har stort behov av arbetskraft och bör vara ett föregångsland för gott mottagande och integration.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Daniel Liljegren: När brottsligheten ändrar form måste polisen få ändra arbetssätt – utan att sätta grundläggande rättssäkerhet ur spel. Min bedömning från de senaste rättegångarna är att mer avlyssning och dekryptering skulle kunna få fler fällda för brott vilket påverkar möjligheten för dömda att begå nya brott, brottsoffers upprättelse, och allmänhetens förtroende för rättssystemet.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Det är viktigt att alla som har möjlighet också bidrar till vår gemensamma välfärd utan att skapa system där kapital och kompetens flyr landet. Var denna gräns går vet jag inte men behöver ha bred förankring i ett etiskt värdesystem.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Per-Daniel Liljegren: En mycket okvalificerad gissning men måste vila på bedömningar av expertpaneler med breda perspektiv (utifrån t.ex. de 17 globala målen för hållbar utveckling).

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Per-Daniel Liljegrens val:

 • Integration
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Per-Daniel Liljegren: Extra viktig De stora system vi har för välfärd på kort och lång sikt måste säkras för hela landet och kan inte överlåtas till mindre nogräknade aktörer med kortsiktiga vinstintressen. Integration har tyvärr BLIVIT ett sådant viktigt område p.g.a. regeringen – närmare bestämt segregeringen!