Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulf Hansson

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag försöker verkligen stå för det som jag lovar. Då jag varit aktiv inom politiken länge så har jag erfarenhet av olika politiska frågor.

Presentera dig själv

Jag har varit politiskt aktiv i många år och är mycket intresserad av samhällsfrågor. Inte minst kulturpolitik ligger mig varmt om hjärtat. Det är också mycket viktigt att vi har en väl fungerade socialförsäkring.

Vad har du för yrke?

Jag arbetar på försäkringskassan.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulf Hansson

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Vänsterpartiet vill ta tillbaka kontrollen över skolan. Skolan ska styras utifrån barnens bästa, inte utifrån några bolagsägares intressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Kärnkraft är en osäker energikälla som är dyr och tar lång tid att bygga. Vänsterpartiet vill istället ha en massiv utbyggnad av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Polisen ska endast visitera vid konkret brottsmisstanke. Slumpmässiga visitationer som drabbar personer bara för att de råkar vara i ett visst område är dåligt. Oskyldiga kommer att drabbas, risken för rasprofilering ökar och förtroende för polisen minskar. Detta kan göra det svårare att bekämpa brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Vi är inte emot hushållsnära tjänster men vi vänder oss emot att de skattesubventioneras. Detta är slöseri med skattemedel och pengarna skulle göra betydligt större nytta om de gick till fler anställda inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig På många håll i värden är den humanitära situationen mycket allvarlig och behoven av bistånd är stora. Sverige kan bidrag till minskad svält och att fler barn ska få gå i skolan och ökad demokrati och jämställdhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Vänsterpartiet vill ha ökad insyn och minskade anslag till kungahuset. Pengarna skulle göra större nytta om de gick till sjukvården eller skolan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Drivmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort från det fossila. Vi vill inte ha någon permanent sänkning av drivmedelsskatter, men i det extrema prisläge som uppstått har V föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Vi vill komplettera den kommunala fastighetsskatten med en statlig fastighetsskatt som framförallt ska träffa hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Vi är inte emot fler privata finansiärer som stöttar kulturen men det ska inte ersätta de offentliga satsningarna. De är garanten både för att resurserna fördelas till kulturen över hela landet och för alla invånares tillgång till kulturverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Vi vill underlätta för nya vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljö. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för och emot vindkraft på ett visst mark- och vattenområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Det går inte att kriminalisera fattigdom. Det behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa och akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Att välja mellan man och kvinna passar inte alla. Vi vill därför att det ska införas ett tredje juridiskt kön.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Detta är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Det är därför viktigt att dela lika på föräldraledigheten. Idag är uttaget mycket ojämnt. Ett jämnare uttag leder till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor samt är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Det är inte acceptabelt att stora resurser som behövs till människor med stort behov av vård istället går till nätläkartjänster för att behandla mindre åkommor hos friska människor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs och är bättre för integrationen. Det gör att man kan börja planera sitt liv, satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Sverige bör bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Vi vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder men vi ska själva bestämma över för försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig A-kassan har länge urholkats. De tillfälliga höjningar under pandemin är bra men inte tillräckliga. Vi vill återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden i hela landet. För att bidrag till landsbygdsutvecklingen bör det dock i vissa strandnära områden på landsbygden bli lättare för att få dispens för att bygga i viss utsträckning.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Sverige behöver göra stora satsningar på försvaret men ökade försvarsutgifter får inte leda till nedskärningar i välvärden. Det kan därför bli aktuella med skattehöjningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Vänsterpartiet vill ha en bred TV och Radio i allmänhetens tjänst. Det är viktigt för demokratin. Den ska ha ett utbud som gör att den som vill klara sig utan dyra abonnemang ändå ska få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Vi vill ha ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen ska införas 2025. Begagnade bilar påverkas inte. Vi vill göra stora satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Ingenting talar för att betyg i tidigare åldrar gör att barn lär sig mer. Det ger tvärtom upphov till stress och tidig utslagning. För en tioåring är det bättre med tydlig uppföljning på andra sätt. Betyg kan sättas från och med årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver ses över som att det blir mer omfördelande och rättvist. Boende i glesbygd ska inte betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Det är inte rimligt att betala sig från ett allvarligt brott. Om straffet blir minst fängelse kommer polisen i högre utsträckning också att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Marknadshyror leder till höjda hyror och skapar en än mer ojämlik bostadsmarknad med ytterligare segregation och utslagning. Vänsterpartiet stoppade ju marknadshyror från att införas och vi kommer att fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. Höghastighetsbanorna behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Vi vill inte förstatliga sjukvården, men staten behöver ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig När man är för sjuk för att arbete ska man kunna stanna hemma. Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten inte försämra den. Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om. De försämringarna var Vänsterpartiet som enda parti emot eftersom vi vill ha trygga arbeten.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulf Hansson: Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen. Under förutsättning att högt ställda miljökrav ställs och inflytande garanteras för lokalbefolkning och urfolk ser vi därutöver inga nackdelar med att administrativa förenklingar sker där det så är möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Vi står upp för asylrätten vilket innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Samtliga EU-länder måste ta ett större ansvar för mottagandet av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Hansson: Användning av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Vänsterpartiet vill bygga en starkt välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Efter decennier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället behöver skattepolitiken läggas om. Vi vill bl a se höjda skatter och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulf Hansson: Extra viktig Vi vill skydda 30 procent av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden. Våra sista naturskogar bör ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulf Hanssons val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning