Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Laila Norss

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna ska rösta på mig om de anser att jag som person har det som de önskar. Det vill säga att de litar på Attmar gör jobbet och strävar mot att genomföra det jag står för. Jag är en helt vanlig landsbygdsmedborgare som vill bidra till demokratibygget och värna människors frihet att själva få välja. Jag ber om ett förtroende, All makt utgår från folket och jag är en del av folket.

Presentera dig själv

Demokrati, människovärdet , etik och frihet är de ord som alltid väcker engagemang inom mig. Varje dag måste demokratin och människovärdet försvaras. Barns uppväxtvillkor och äldres levnadsvillkor ska säkras. Sverige är ett fint och vackert land att bo och leva i, det ska möjliggöras i hela Landet. Jag vill vara en del av demokratibygget. Jag tror på

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken vänster eller höger

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela och Angela Merkel.

Svar i valkompassen

:

Laila Norss

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Uppföljning och kvalitetssäkring mycket viktigt. Alla skolor har att följa skollagen, läroplaner och vår demokratiska värdegrund. Viktigt att skolinspektionen stänger skolor som ej levererar utifrån detta.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Energikrav måste garanteras. Dock önskar jag att vattenkraftens potential skulle uppgraderas. Den är fossilfri och reglerbar och mycket hållbar över tid. Det är något som betyder mycket för mig.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Vi måste göra ALLT vi kan för att återta trygghet, demokrati och rättssäkerhet. Vi som politiker måste stå på rätt sida, medborgaren måste kunna lita på att rättsväsendet har tillräckliga resurser och verktyg. Visitationszoner är ett verktyg att bekämpa organiserad brottslighet.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Demokrati och ekonomisk frihet och rättsstatliga principer hjälper människor ur fattigdom och ofrihet. Biståndet torde dock behöva minska långsiktigt. Dock lever vi i en omvärld där nöden är stor.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Detta är oerhört viktigt hela Sverige ska leva och dessa kostnader som drabbar enskilda medborgare och näringsliv. Höjda bensinskatter gynnar inte miljöarbetet. Skatten ska betalas när vi kör, inte när vi tankar.vi vill ha en ny modell för beskattning av vägtrafik,- fordons miljöpåverkan. Hänsyn måste tas till stad och land.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Kulturen är en stor del av demokratibygget. Kulturen är en sammanhållande dynamisk kraft som ger liv och utveckling och där människor möts och idéer föds. Relationer och mänskliga möten är oerhört viktiga delar som ger plats att uttrycka känslor och lära känna empati. Kulturen bär gemensamt språk bortom det talande på flera områden. Människan är i grunden en skapande person.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Kommunalt veto är viktigt

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Självklart. Familjer vet bäst själva hur de vill fördela föräldraledigheten. Politiker ska inte styra över föräldrarna till barnet/barnen. Beslut fattasdär de bäst hör hemma och i detta fall ärret föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Vi i Kristdemokraterna vill att tidsbegränsning ska gälla. Uppehållstillstånd i tre år ska vara huvudregel .Dock gäller detta ej kvotflyktingar.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Ett starkt försvar ären förutsättning för demokrati och frihet.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Det måste vara tydligt att arbete lönar sig. Vi vill att en allmän och obligatorisk a-kassa på nytt utreds.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Viktigt med en rättssäker och tydlig lagstiftning, dock behöver dessa ses över. Lättnader och dispenser där markägare enklare kan förutse åtgärder.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Fredsbevarande för frihet, demokrati och respekten för människovärdet. Att garantera medborgarnas säkerhet och att försvara de territoriella gränserna är en av statens viktigaste uppgifter. Stora resursförstärkningar är nödvändiga. Vi i KD står bakom målet att försvarsanslaget ska uppgå till 2 procent av BNP.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Viktigt med utbud tillgängliggörs för personer med funktionsnedsättning samt tillgängligt för minoritets språk talande efter behov. Publicera service ska finnas brett i de kanaler som människor använder. Samhällsinformation viktig del i demokratin, den ska vara oberoende och saklig.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Helt orimligt!

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Betyg ska ges första gången efter årskurs 6

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Fördelningspolitik förtjänas att diskuteras mera. Finansieringsprinciper från stat till kommuner är oerhört viktiga frågor. Tillit och förtroende skapas genom ett starkt demokratibygge.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Detta är en oerhört viktig fråga som måste fortsätta att sättas fokus på för att dessa brott ska minska. Människohandel är avskyvärt,människovärdet måste tydliggöras. mer resurser till polis, sociala myndigheter. Ingen människa kan äga en annan människa.högre straff bidrar brottsförebyggande. Den viktigaste frågan för att få bort sexhandeln är att minska efterfrågan. Lagen är inte tillräcklig.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Laila Norss har hoppat över denna fråga

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Laila Norss: Extra viktig Det ska inte spela någon roll var du bor. Svensk sjukvård ska vara lika över hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Laila Norss har hoppat över denna fråga

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Laila Norss har hoppat över denna fråga

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
OBS
Laila Norss har hoppat över denna fråga

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Laila Norsss val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Sysselsättning