Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Jeannette Escanilla (fotograf Niklas Almsjö)

Jeannette Escanilla

Varför ska väljarna rösta på dig?

Internationalist, feminist, antirasist och rättviseaktivist. Jag anser mig kunna företräda alla de utsatta människor som idag sliter i underbetalda jobb, diskrimineras och utsätts för orättvis behandling i olika situationer. Jag kom själv som ensamkommande flyktig och kan bli en röst för en solidarisk flyktingpolitk och internationell solidaritet.

Presentera dig själv

Mor till fem barn, och mormor till 5 barnbarn. Aktivist och politisk engagerad i sociala frågor och rättvisefrågor. Lång erfarenhet i många yrken och politiska uppdrag. Har som kvinna och invandrade känt klassamhället in på skinet. Brinner för alla människors rätt till ett värdigt och bra liv, barn och ungas framtid och ett samhälle utan strukturell rasism och orättvisor.

Vad har du för yrke?

Biblioteksassitent

I vilket land är du född?

Chile

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Salvador Allende, Yolanda Díaz Garrido

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Klar vänstermajoritet, där Vänsterpartiet har en betydande roll mot den allvarliga utvecklingen med högerextrem rasistisk politik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Kristdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Jeannette Escanilla

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Jag tycker att vi i Sverige ska ta tillbaka kontrollen över skolan. Skolan ska styras utifrån barnens bästa, utifrån barnkonventionen och inte utifrån några bolagsägares intressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Kärnkraft är farlig och osäker energikälla som är dyr och tar lång tid att bygga, dessutom är avfallshantering ett stort problem och konsekvenserna kan bli stora. Jag vill istället ha en massiv utbyggnad av förnybar energi.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Slumpmässiga visitationer som drabbar personer bara för att de råkar vara i ett visst område är dåligt. Oskyldiga kommer drabbas, risken för rasprofilering ökar och förtroendet för polisen minskar, så att det blir svårare att bekämpa brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Jag är inte emot hushållsnära tjänster, folk får köpa vad de vill men jag vänder mig emot att de skattesubventioneras. Våra skattemedel ska t. ex användas istället till fler anställda inom vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig På många håll i världen är den humanitära situationen mycket allvarlig och behoven av bistånd stora. Sverige har varit en stor föregångare när det gäller internationellt solidaritet och internationellt bistånd. Sverige kan fortsätta bidra till minskad svält, att fler barn ska få gå i skolan och ökad demokrati och jämställhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Vänsterpartiet har länge drivit på för ökad insyn och minskade anslag till kungahuset. Pengar som idag går till kungahuset skulle göra större nytta om de exempelvis gick till sjukvården eller skolan istället. Jag är för republik, ta bort kungahuset helt.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Drivmedelsbeskattning är viktigt för att styra bort från det fossila. Jag vill inte ha någon permanent sänkning av drivmedelsskatter.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Jag vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt, som framförallt ska träffa hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Privata finansiärer får gärna stötta kulturen, men det ska inte ersätta de offentliga satsningarna. De är garanten både för att resurserna fördelas till kulturen över hela landet och för alla invånares tillgång till kulturverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Jag tycker man ska underlätta för ny vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Det är omöjligt att kriminalisera fattigdom. I stället behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Jag vill att det ska införas ett tredje juridiskt kön. Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna, därför är det viktigt att dela lika på föräldraledigheten. Idag är uttaget av föräldraledigheten mycket ojämnt. Ett jämnare uttag skulle bl.a. leda till ökade inkomster, högre pension och bättre hälsa för kvinnor samt är bra för barnen, deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Det är inte acceptabelt att stora resurser, som behövs till människor med stort behov av vård, i stället går till nätläkartjänster för att behandla vanlig snuva och andra mindre åkommor hos friska människor.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Permanent uppehållstillstånd är en mänsklig rättighet och ger den trygghet och framtidstro för personer som sökt sig till vårt land. Människor ska behandlas med respekt och få möjligheten att börja planera sitt liv i Sverige. Jag är för en humanitär asyl- och migrationspolitik.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Sverige bör bevara alliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i krig. Jag vill ha ett starkt försvar men för att värna alliansfriheten. Vi ska själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato. Nato domineras dessutom av världens största imperialist makt USA och dess allierade.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig A-kassan har urholkats i decennier. De tillfälliga förstärkningarna under pandemin är bra men inte tillräckliga. Jag vill återupprätta arbetslöshetsförsäkringen som en riktig inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden i hela landet. Vi måste värna allemansrätten!

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Sverige behöver göra stora satsningar på försvaret, men det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden. Det skulle därför kunna bli aktuellt med skattehöjningar, framförallt skulle man kunna beskatta de rikaste mer.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Jag anser att vi behöver ha en bred radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är viktigt för demokratin. Den ska ha ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information, nyheter, underhållning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Jag tycker att ett förbud mot försäljning av ny producerade bilar som drivs med fossila bränslen ska införas 2025. Det ska göras stora satsningar på utbyggnad av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Forskningen visar att ingenting talar för att betyg i tidiga åldrar gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det upphov till stress och tidig utslagning. Skolan ska vara för alla elever. För eleverna är det bättre med en tydlig uppföljning på andra sätt. Om betyget ska finnas i skolan kan det sättas från och med årskurs sju.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Skatteutjämningssystemet behöver ses över, så att det blir mer omfördelande och rättvist. Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas på landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Det är inte rimligt att män kan betala sig fria från ett allvarligt brott. Sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Marknadshyror leder enbart till höjda hyror och skulle skapa en än mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utslagning som följd. Marknadshyror stoppades från att införas och vi måste fortsätta se till att sådana förslag inte blir verklighet.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Vi måste bygga ny järnväg och rusta upp det vi har eftersom det idag är brist på kapacitet. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrandets järnvägsinvestering i Sverige. De behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Sjukvården ska inte förstatligas, men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig När man är sjuk ska man kunna stanna hemma. Karensavdraget leder till skadlig sjuknärvaro och drabbar framförallt människor med arbetaryrken. Vi ser redan nu att människor, framförallt kvinnor i till exempel i vårdyrken slits ner.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Anställningstryggheten ska förbättras inte försämras. Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda, inte minst genom de försämringar av LAS som riksdagen nyligen beslutat om. De försämringarna var Vänsterpartiet som enda parti emot eftersom vi vill ha trygga och säkra jobb.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Nej, det ska absolut inte bli enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige. Miljön och urfolk- och lokalbefolkningens inflytande ska gå före allt annat.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Vi måste stå upp för asylrätten, vilket innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Solidariteten måste vara ett rättesnöre.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, bör tas bort helt för rättsäkerhets skull. Preventiva verksamheter är bra men ska följa lagar och regler.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Vi måste bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Skattesänkningar och växande klyftor sliter isär samhället. Därför behöver skattepolitiken läggas om. Som till exempel höjda skatter och en avtrappning av jobbskatteavdragen på höga månadsinkomster.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Jeannette Escanilla: Extra viktig Vi behöver skydda mycket mer av skogsmarken idag för att värna den biologiska mångfalden. Våra sista naturskogar måste ges långsiktigt skydd från avverkning och kalhyggesbruket bör tas bort.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Jeannette Escanillas val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning