Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Anders Eksmo (fotograf )

Anders Eksmo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Vi behöver nya lösningar på nya samhällsproblem men grundade i samma trygga värderingar. Varje människa är unik och hon har ett okränkbart värde. En social marknadsekonomi med balans mellan humanism och ekonomi, mellan individen och gruppen och där vi räknar in ofullkomlighetstanken, varken individen eller något ekonomiskt system är perfekt.

Presentera dig själv

Jag är glad person. Det viktigaste i livet kretsar kring vår familj, den ger oss stor glädje, där lägger vi vårt fokus. Jag är gift med Caroline och vi har tre vuxna barn och fyra barnbarn. Att vara ekonomilärare, sångare, och att få arrangera bussresor/körningar i två olika egna bolag ger också ett rikt innehåll till min yrkesvardag. Församlingsliv och föreningsliv ger också viktig livsenergi.

Vad har du för yrke?

Gymnasielärare i ekonomi & samhällskunskap, sångare och egen företagare.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson och Nelson Mandela

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Fortsatt majoritet i ett Alliansstyre (KD,M,C och L) i Söderköping är min första prioritet. I Region Östergötland hoppas jag att KD når framgång så att vi kan ingå i ett majoritetsstyre tillsammans med M och något annat parti. På riksplanet finns det goda förutsättningar till ett regeringsskifte där KD finns med i en ny regering.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Anders Eksmo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig Helst önskar jag fler initiativ med idéburna verksamheter inom skola, vård och omsorg, en ny bolag/företagsform behöver utredas där vinsten helt naturligt återinvesteras i verksamheten hela tiden. I idéburna verksamheter finns det andra incitament än vinst som driver och utvecklar rörelsen. En god lön för sin arbetsinsats är självklar.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Anders Eksmo: Energifrågan måste lösas genom att arbeta fram breda politiska lösningar kring grundförutsättningar för hur olika energislag ska fungera på den svenska energimarknaden. Operatörerna inom energisektorn måste ha trygga löften och avtal att falla tillbaka och som man vet håller mycket länge. Kärnkraften är här ett måste under en övergångsperiod för att kunna fasa ut den fossildrivna energin.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig Vi behöver lyssna till vad polisen anser sig behöva för nya verktyg i syfte att komma åt den organiserade brottsligheten i Sverige. Vi ska ge dem de verktyg som de önskar för detta arbete.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Anders Eksmo: Självklart ska vi ha kvar detta goda incitament till att göra svartarbeten beskattningsbara och vita i vårt samhällen. Då säkrar vi att dessa medarbetare har både arbetsmarknadsförsäkringar och inbetald pensionsavgift inför framtiden.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig Vi måste ha råd med att ge den mest utsatte i vår värld hjälp i sin nödsituation. Hela vårt demokratiska system står och faller med att vi kan få andra länder att agera och närma sig vårt samhällsystem, då måste vi vara generösa och visa att det finns goda alternativ till de samhällsystem som människor tvingas fly ifrån idag.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Anders Eksmo: Mycket som de kungliga hovstaterna sköter om idag, framförallt slotten och statsbesöksverksamheten, kostar pengar oavsett vem som behöver stå för underhållskostnaden och representationen. Kungahuset sköter sina uppgifter gott och skapar stora mervärden för alla som bor i Sverige.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig Här måste stad och landsbygdsfrågan belysas, det är mycket dyrt att tanka bilen och traktorn idag och på landsbygden är beroendet av bilar och traktorer en helt avgörande faktor för bosättning och förvärvsarbete. Skatten på drivmedel i Sverige är bland de högsta i Europa och nu måste de sänkas för att landsbygden och lantbruken ska överleva.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Anders Eksmo: Det vore en mycket dålig idé att än en gång beskatta skärgårdsfastigheter och andra boenden genom fastighetsskatten. Detta skulle inte medföra något positivt för samhället. Många människor skulle än en gång behöva sälja sin fastighet för att man inte har råd att bo kvar längre på en viss adress. Uselt förslag.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Anders Eksmo: Genom att ge de boenden som mest berörs av vindkraftverksbyggnation starkare incitament dvs att de får del av energin till förmånliga villkor under en längre tidsperiod om de accepterar vindkraftverkets placering. Incitamentspaket av olika slag är bättre än att begränsa kommunernas vetorätt i frågan.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Anders Eksmo: Att förbjuda någon att vara fattig fungerar helt enkelt inte. Genom det kontantlösa samhället har även incitamentet för att tigga på det traditionella sättet försvunnit till stora delar från samhällsbilden. Detta är ingen stor fråga eller ett stort problem alls bland allmänheten idag upplever jag.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig Det är för mig självklart att denna fråga inte ska bestämmas av oss politiker utan hemma vid köksbordet av de som närmast berörs av beslutet. Jag vill hjälpa föräldrarna att skapa de bästa förutsättningar som går att få när man försöker att lösa livspusslet i vardagen.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Anders Eksmo: På vilket sätt och av vem vården ges spelar ingen roll bara den håller god kvalitet och följer de regler som kontrollmyndigheter satt upp för verksamheten. Detta gäller naturligtvis alla vårdinrättningar, kommunala som privata.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Anders Eksmo: Jag tror att det behövs ett moget övervägt beslut från den som söker asyl eller har flyktingstatus i vårt land om att stanna i Sverige. När detta beslut är fattat så behöver vissa krav ställas. Bla. språkkrav och uppvisad förståelse för våra demokratiska fri- och rättigheter och även kravet på egen försörjning för ett permanent uppehållstillstånd behöver utredas/diskuteras mer.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Anders Eksmo: Vi har blivit tvingade till detta val men jag ser inget alternativ till att inte gå med i NATO idag. Världen är mer osäker än någonsin, inte minst betyder Finlands beslut om att ansöka om medlemskap mycket för mitt personliga ställningstagande för ett NATO medlemskap.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Anders Eksmo: Det måste löna sig att gå från bidragsberoende till arbete men A-kassan är ju till för att personen inte ska behöva förlora för mycket då den är mellan två arbeten, i det syftet så kan denna permanentning ändå vara av godo anser jag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig Kommunerna behöver större frihet att bestämma själva över vilka strandremsor som ska kunna exploateras. Landsbygden behöver också vackra lägen att bygga på för den som ska välja bort stadens bekvämligheter framför landsbygdens fördelar men det är trots allt längre avstånd till stadens bekvämligheter.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Anders Eksmo: Vi behöver absolut rusta upp vårt försvar avsevärt men här behövs också en diskussion kring prioriteringar av statens resurser. Jag väljer inte skattehöjning som första alternativ utan omprioriteringar och effektivisering i första hand.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Anders Eksmo: Public service behövs visst, men med det sagt så bör det finnas olika tyngd på olika delar av detta uppdrag. Man kan visst göra allt som man gör idag men prioriteringen ska ligga på nyheter och granskningsuppdraget. Underhållning kommer avsevärt mycket längre ner i min prioritering och denna del kan skötas mer av kommersiella kanaler anser jag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Anders Eksmo: Incitamentstyrning är bättre än förbud alla dagar i veckan. Ge positiva skattelättnader till den kategori bilar som bäst klarar av framtidens krav men om det är elbilar vi pratar om så behöver elenergimarknaden vara beredd på det ökade behovet i tid så att den hinner ställa om, jag tror att det blir svårt att göra innan 2025 så därför är detta konkreta förslag bra i sig men för tidigt i tiden.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Anders Eksmo: Jag tror att ämnesomdömen och andra processorienterade omdömen är bättre än ett betyg i dessa tidiga åldersgrupper. I stort finns det redan tillräckligt med skriftlig dokumentation tidigt i skolan.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig Det är viktigt att alla kommuner anstränger sig för att få sin egen ekonomi att fungera och plus och minus att gå ihop så långt det bara går. Med det sagt så behöver utjämningen mellan t.ex. stad och landsbygd bli mer rättvis och det ska vara möjligt att bo i hela Sverige med jämlik vård och kommunal service. Denna fråga är komplex men den är viktig.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Anders Eksmo: Först och främst måste samhället få tag på den/de som sköter denna verksamhet, de ska straffas mycket hårdare än den som köper tjänsterna. Denna handling är en grov kränkning av människovärdet hos den utsatte. Det behövs en tydligare markering från samhällets sida att detta är fel. Dock finns alltid en risk då denna verksamhet kan gå under jorden och bli omöjlig för samhället att upptäcka.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Anders Eksmo: Jag tror att det behöver byggas flera spår i första hand på olika högtrafikerade sträckor för att utöka kapaciteten i tågtrafiken.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig De 21 regionerna behöver samordnas bättre och resursallokeringen bli bättre för en likvärdig och jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Anders Eksmo: Sverige har under en längre tid tagit emot många asylsökande i förhållande till sin folkmängd. Nu behöver fokusera på att få integrationen att fungera mycket bättre i Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig Vi behöver lyssna till vad polisen anser sig behöva för nya verktyg i syfte att komma åt den organiserade brottsligheten i Sverige. Vi ska ge dem de verktyg som de önskar för detta arbete.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Anders Eksmo: Hälften kvar är en bra grundregel när man talar om beskattning av lönearbete.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Anders Eksmo: Jag anser att skogsägarna ska få ta större eget ansvar för skötsel och skydd under lagen. Viss natur ska naturligtvis även i framtiden vara skyddad såsom naturreservat och genom de allmänna lagreglerna som möjliggör ett gott skogsbruk.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Anders Eksmos val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Sjukvården

Så svarar Anders Eksmo: Extra viktig Sveriges ekonomi är naturligtvis alltid högst prioriterad, om den inte sköts väl så finns det ju inga resurser att fördela till olika verksamhetsområden Om vi inte får en energipolitik som balanserar behovet så riskerar vi väldigt stora värden i vårt samhälle. Skola och utbildning är ju kommunernas ansvar i första hand men det behövs en tydligare styrning från staten för att skapa bättre jämlikhet