Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Alma Sibrian (fotograf null)

Alma Sibrian

Varför ska väljarna rösta på dig?

Det finns mycket jag skulle vilja ändra och kunna påverka från min politiska angageman. Jag har stor erfarenhet och kunskap på många viktiga områden inom världfärdsfrågor. Ex, arbetstider, vård och omsorg, skolan det är inte bra och jag vill gärna jobba för stärkta arbetsvilkor, mer rimlig lönesättning och förutsättning att delta i arbetsledivet.

Presentera dig själv

Jag upplever som lungt och stillsam person som står upp för mina och andras åsikter. Jag har ett tydligt mål om vad jag vill vara med och förändra. Jag jobbar heltid både natt och dag, jag har jobbat 27 år på samma äldreboende , samma kommun, och har alltid trivs med mitt jobb Jag gick med i politiken eftersom många beslut som tas påverkar negativt medborgarna som behöver stöd i livet.

Vad har du för yrke?

Undersköterska

I vilket land är du född?

Jag är föd i el Salvador

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jag har flera/

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Så klart helt Vänster

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Alma Sibrian

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Extra viktig Vänsterpartiet vill ta tillbacka kontrollen över skolan. Skolan ska styras itifrån barnens bästa inte itfrån bolagsägares intressen

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Kärnkraft är en osöker energikälla som är dyr och tar lång tid att byggas. Vänsterpartiet vill istället ha massiv utbyggnad av förnybara energkällor.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmistanke Slumpmässiga visitationer som drabbar personer bara för de råkar vara i ett viss tområde är dåligt. Oskyldiga kommer drabbas, risken för rasprofilering ökar och förstråelse för polisen minskar. Så att det blir svårare att bekämpa brott. .

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Vi är inte emot hushållsnära tjänster,men vi vänder oss emot att de skattesubventioneras. Det är ett orimligt slöseri med skattemedel. Det är pengar som skulle göra betydligt större nytta om de exemsenpelvis gick till fler anställda inom vård och omsorg,

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Extra viktig På många håll i världen är den humanitära situationer mycket allvarlig och behoven av bistånd stora .Sverige har alla möjligheter att bidra till minskad svält, att flera barn ska få gå i skolan och ökad democrati och jämställhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Vänsterpartiet har länge drivit på för ökad insyn och minskade anslag till kungahuset. Pengar som idag gå till kungahuset skulle göra större nytta om de gick till sjukvården eller skolan istället.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Drivmedelsbeskattning är viktigt för styra bort från det fossila. Vi vi vill inte ha någon permanent sänkning av drivmedesskatter,men i det extrema prisläge som uppstått har vänsterpartiet föreslågit ett tillfällligt pristak på bensin och diesel.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Vi vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statligt fastighetsskat, somframförallt ska träffa hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Vi har inget emot att fler privata finasiärer stöttar kulturen, men det, men det ska inte ersätta de ofentliga. De är garanten bäde för att resursena fördelas till kulturen i hela landet och alla invånares tillgång till kulturverksamhet.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Extra viktig Vi vill underlätta för ny vinkraft utan att minska kraven på en rättsäker prövning med hänsyn till människor hälsa och miljö. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett vis mark , eller vatten området.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Det är omöjligt att kriminalisera fattigdomen.Istället behövs åtgärder både för att långsiktet avskaffa fattigdommen i Europa samt akuta årgärder för att ge värdighetet åt människor i en ovärdigt situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Alla människor ska fritt kunna defineira och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin kropp.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Att dela lika på ansvaret för barn och hem är en av de mest centrala jämställdhetsfrågor, det är viktigt att dela lika på föräldraledigheten. Idag är uttaget av färäldraledigheten mycket ojämnt. Ett jämnareuttag skulle bl.a leda till ökade inskomster, högre pension och betträ hälsa för kvinnor samt är bra barnen att deras utveckling och relation till föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Det är inte aceptabel att stora resurser, som behövs till människor med stora behov av vård, stället går till nättläkartjänster.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Permanent uppehållstillstådet ger den trygghet och framtidstro som behövs och är betträ för integrationen. Det gör att börja planera sitt liv. Satsa på att lära sig svenska, utbilda sig och komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Extra viktig Sverige bör bevara aliansfriheten eftersom det gör vårt land tryggare och minskar risken att dras in i kriget. Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och sammarbete med andra länder, men vi ska själva bestämma över vår försvar-och säkertspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenaliansen NATO

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: A-kassa har uthållkats i decennier, De tillfälliga förstärkningarna under pandemi är bra men inte tillträckliga.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Stradskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för biologiska månfalden i hela landet och för att bidravtill landsbygsutveckling.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Sverige behöver göra stora satsningar på försvaret, men det är viktigt men det är viktigt att ökade försvarsutgifter inte leder till nedskärningar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Vänsterpartiet vill ha en bred radio och tv i allmämhetens tjänst .Det är viktigt för demokratin. Den ska ha ett utbud som gör att den som vill ska kunna klara sig utan dyra abonnemang och ändå få tillgång till information.till nyheter underhällning och utbildning.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Vänsterpartiet har länge drivit på för ett förbud mot nyförsäljning av bilar som drivs med fossila bränslen ska införas 2025. Begagnade bilar påverkas inte. Vi vill även göra massiva satsningar på utbiggnada av laddinfrastruktur och kollektivtrafik.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Ingen talar för att betyg i tidiga ålder gör att barn lär sig mer. Tvärtom ger det uppphov och stress och tidigt utslagning. för en tioåring är det bättre med en tidligt uppföljning på andra sätt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Skatteutjämningssystemet behöver ses över , så att det blir mer omfördelande och rättvist. Det är inte rimligt att boende i glesbyggd ska betala mer i kommunskatt än de som bor i rika storstadsnära kommuner, samtidigt som tillgången till samhällsservice utarmas landsbygden.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett allvarligt brott. Vänsterpartiet var först med att driva frågan om att sexköp ska kunna straffas med minst fängelse. Det innebär också att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Extra viktig Marknadshyror leder enbart till höjda hyror och skulle skapa en än mer ojämlik bostadsmarknad, med ytterligare segregation och utlagning som följ. Vänsterpartet stoppade marknadshyror från att införas och vi kommer att fortsätta se till att alla ska kunna ha råd att bo.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Vi måste bygga ny järnväg eftersom det idag är brist på kapacitet. Höghastighetsbanorna kommer att bli århundrades järnvägsinvestring i Sverige. Det behövs för klimatet och skapar många viktiga jobb.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Extra viktig Vi vill inte förstatliga sjukvården, men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa, jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: När man är sjuk för att jobba ska man kunna stanna hemma, Karesndagen leder till skadligt sjukfrånvaro och drabbar framöverallt människor med arbetsyrken man inte kan arbeta hemifrån.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Extra viktig Vänsterpartiet vill förbättra anställningstryggheten, inte försämra den .Det finns redan stora möjligheter idag för arbetsgivare att säga upp anställda inte minst genom de försämringgarna av LAS, somriksdagen nyligen beslutat om. Vänsterpartiet röstade nej till de försämringar av vill i stället arbetsrätten som bygger på parterna överenskommelse.Vi vill i stället stärka anställningstryggheten,

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Alma Sibrian: Det ska vara hög miljökrav och på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att kunna hantera efekten av brytningen. Under förusättning att högt ställda miljökrav ställs och inflyttande garanteras för lokalbefolkningen och urfolk ser vi därutöver inga nackdelar att administrativa förenklingar sker där så är möjligt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alma Sibrian: Vi står upp för asylrätten, vilket innebär att vi ska ta emot mer asylsökande och pröva deras ansökaningar på ett rättsäker sätt. Samtliga EU -länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagande av människor på flykt.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alma Sibrian: Användning av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottmistanke. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alma Sibrian: Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som ger alla människor en bra sjukvård , skola och en trygg ålderdom, Efter flera decenier av skattesänkningar och växande klyftor som sliter isär samhället, behöver skattepoliken läggas om. Vi vill bl.a, se höjda skatter och en avtrappning av jobbskattenavdragen på höga månadsinkomstagre.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Alma Sibrian: Vi vill skydda 30 procent av skogmarken för att värna den biologisk mångfalden våra naturskogear bör ges lånkiktig skydd från avverking och kallyggesbruket bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Alma Sibrians val:

 • Sjukvården
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg