Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Torbjörn Strömberg

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag vill representera grön, feministisk och socialistisk politik. Är talför och orädd.

Presentera dig själv

Gymnasielärare, svenska och filosofi. Bakgrund med många olika yrken, bussförare, vårdbiträde, biografmaskinist etc.

Vad har du för yrke?

Facklig ombudsman

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Har ingen förebild utan ser till idéer.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vänsterdominerat styre

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Torbjörn Strömberg

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Torbjörn Strömberg: Extra viktig Skolan är till för barn och elever och inte till för att maximera vinst. Samhället bör återta kontrollen över skolan.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Torbjörn Strömberg: Vi behöver förnyelsebar energi och inte en energikälla där vi tar en springnota och överlämnar soporna till oräkneliga generationer långt in i framtiden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Torbjörn Strömberg: Om polisen har en påtaglig brottsmisstanke är det rimligt att de kan visitera, men att skapa speciella zoner är att institutionalisera en indirekt rasism. Det är i sig en konflikthöjande faktor.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Torbjörn Strömberg: Slöseri med skattemedel samtidigt som det är en orättvis omfördelning av resurser eftersom det krävs resurser för att nyttiggöra ett RUT-avdrag. Pengarna behövs på annat håll.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Torbjörn Strömberg: Extra viktig Den som är rik och stark ska hjälpa den som är i behov. En solidarisk värld är en bättre värld. Sverige är ett rikt land och kan vi bidra till att minska sjukdom, svält och död är vi moraliskt förpliktigade att göra det.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Torbjörn Strömberg: Kungahuset är en kvarleva från den tid då Sverige var en diktatur. En statschef ska utses genom lag och inte samlag. Kungahuset kan det gott och väl privatiseras.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Torbjörn Strömberg: Den tillfälliga drivmedelsbeskattning bör vara tillfällig och inget annat. Vi behöver ställa om fordonsflottan till klimatvänliga energikällor och då kan skatt på fossila drivmedel vara ett styrmedel.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Torbjörn Strömberg: En statlig fastighetsskatt som siktar in sig på stora förmögenheter bidrar till en behövlig omfördelning av resurser.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Torbjörn Strömberg: Extra viktig Om någon vill bidra med pengar till kultur är det helt i sin ordning, men kultur ska inte vara beroende av privata medel eftersom kulturella behov inte kan tillfredsställas av filantropisk välgörenhet. Det krävs en demokratisk kontroll över de avgörande resurserna.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Torbjörn Strömberg: Vindkraft är betydelsefullt för att styra om från fossilberoende, men det krävs att utbyggnaden inte är ett storebrorsprojekt, eftersom det handlar om närområdens boende- och livsmiljö. Här som vid många andra frågor handlar det om en avvägning mellan intressen och sådan måste vara rättssäker. I det avseendet skiljer sig inte vindkraftsutbyggnad från andra exploateringar med potentialitet.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Torbjörn Strömberg: Att förbjuda fattigdom är inte möjligt om ansvaret läggs på den enskilt fattiga. Däremot är det möjligt att förbjuda fattigdom och där det är ett samhällsansvar att se till att människor har drägliga levnadsförhållanden. Att ge akut hjälp till en nödställd är en i grunden god humanistisk gärning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Torbjörn Strömberg: Den som vill kunna identifiera sig som något tredje ska kunna göra det. Valet mellan att vara man eller kvinna är inte ett val som passar alla.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Torbjörn Strömberg: Jämställdhet kommer inte av sig själv. Den är bra för barnen, kvinnors hälsa och ekonomi samt männens möjlighet att bli hela människor.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Torbjörn Strömberg: Detta är en verksamhet som drar resurser från det allmänna som behövs bättre på annat håll.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Torbjörn Strömberg: Det är ovärdigt att låta människor befinna sig i ett limboförhållande. Det omöjliggör för dem att skapa sig en framtid för sig själva och kunna bidra till vårt gemensammas bästa.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Torbjörn Strömberg: Alliansfrihet i fred och neutralitet i krig är en bra princip. Det ger självbestämmande över försvarsresurserna och vi kan säga nej till kärnvapen på svenskt territorium.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Torbjörn Strömberg: A-kassan ska vara en ordentlig inkomstförsäkring så att inte folk behöver gå från hus och hem bara för att de blir arbetslösa under en omställningsperiod.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Torbjörn Strömberg: Allemansrätten och den biologiska mångfalden är viktigare än äganderätten.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Torbjörn Strömberg: Som det ser ut nu behöver försvarsmakten ett resurstillskott, men det är inte den allmänna välfärden som ska betala detta genom neddragningar.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Torbjörn Strömberg: Fri tillgång till oberoende nyheter, underhållning och folkbildande program är viktigt för ett demokratiskt styre.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Torbjörn Strömberg: En omställning till en fossilfri transportsektor sker inte av sig själv. Marknadskrafter ser endast till den möjliga framtida vinster när de kostar på sig att ställa om, inte behov hos var och en eller som överlevnadsmässig nödvändighet.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Torbjörn Strömberg: Extra viktig Det finns inget som tyder på att det är en bra idé med betyg från årskurs 4. Lärare och skolledare är kompetenta nog att avgöra hur det kommuniceras bäst med eleverna vad de kan. Det här är ingen politisk fråga utan en professonsfråga.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Torbjörn Strömberg: Den som är rik och har i överflöd ska hjälpa den som är fattig och i behov. Det är en rimlig och solidarisk norm, även mellan kommuner.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Torbjörn Strömberg: Slavhandel ska inte straffas med en ekonomisk bot. Det gynnar endast dem som redan har råd. Fängelse är rimligt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Torbjörn Strömberg: Det leder till ett ojämlikt samhälle som är segregerat, vilket är dåligt.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Torbjörn Strömberg: Vi har i huvudsak en järnvägsinfrastruktur från andra halvan av 1800-talet. Det är viktigt för klimatet att kapaciteten på järnvägen ökar. Samtidigt ger en utbyggnad många arbetstillfällen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Torbjörn Strömberg: Stora organisatoriska ingrepp i sjukvärdens infrastruktur gör att mycket tempo förloras. Det viktiga är besluten som fattas samt att staten tar ett tydligare grepp över sjukvården, men det är inte nödvändigt att ändra i huvudmannaskapet.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Torbjörn Strömberg: Alla har inte råd att vara sjuka pga karensdag, vilket i sig blir en ohälsofaktor. Att kunna stanna hemma och bli frisk utan behöva oroa sig för ekonomin är viktigt för alla dem som har tunga och, många gånger, lågavlönade arbeten.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Torbjörn Strömberg: Det har aldrig varit något problem för arbetsgivare att säga upp anställda. Det är en myt. Anställningstryggheten är redan allt för dålig utan den behöver stärkas. En trygg anställning gör att fler vågar ta strid för i övrigt bättre arbetsvillkor och -miljö, vilket i sin tur gör att människor kan arbeta längre.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Torbjörn Strömberg: Administrativ enkelhet är inget problem, men det ska vara höga krav på miljö, säkerhet och inflytande för urfolk och lokalbefolkning.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Torbjörn Strömberg: Asylrätten är viktig och sökande ska få sin sak rättssäkert prövad. Men det är något som borde gälla för fler länder som är lika rika och demokratiska som Sverige.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Torbjörn Strömberg: Det är viktigt att polisen har möjlighet att förebygga grova brott, men det finns ett legitimt intresse att det inte ska slå ut rättssäkerhet genom att tvångsmedel används utan brottsmisstanke.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Torbjörn Strömberg: Det har skett enorma förmögenhetsöverflyttningar som medför att klyftorna har vuxit i Sverige. Det är orättfärdigt.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Torbjörn Strömberg: Det är viktigt att skydda skog så att vi har kvar den biologiska mångfalden. Naturskyddsföreningen säger att 30 % bör skyddas vilket jag litar på som en rimlig nivå.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Torbjörn Strömbergs val:

  • Miljö och klimat
  • Sjukvården
  • Skola och utbildning