Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Ulrica Högbergh (fotograf Per Lindberg)

Ulrica Högbergh

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag har erfarenhet både från kommunala och regionala politiska uppdrag. Mina viktigaste frågor är social rättvisa, jämställdhet, utbildning, sjukvård samt miljöfrågor.

Presentera dig själv

Jag är 56 år, politiskt engagerad sedan 10 år. Jag brinner för social rättvisa, jämställdhet, utbildnings- och miljöfrågor. Sjukvårdsfrågor är också ett stort intresse. Min första period som förtroendevald satt jag i regionfullmäktige och var ordförande i patientnämnden. Sedan 2021 ör jag oppositionsråd om 30 % för Vänsterpartiet Hudiksvall. Övrig tid är jag lärare på vuxenutbildningen.

Vad har du för yrke?

Lärare på komvux

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jonas Sjöstedt, fd partiledare för V

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Jag vill ha ett stabilt styre som är rött eller röd-grönt.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

10-20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Ulrica Högbergh

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Extra viktig Aktiebolags viktigaste uppgift är att generera vinst. I skolan måste alltid barnens behov gå först. Därför är aktiebolag och vinster (marknadsskolan) inte bra.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Hushållsnära tjänster har sin funktion för de som behöver hjälp i hemmet. Dock ska de inte skattesubventioneras. De pengarna skulle göra större nytt i vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: En fastighetsskatt måste utformas så att det inte drabbar människor med låg inkomst och som bor i områden med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Processen för vindkraft bör underlättas på så sätt att kommunen tar ställning redan i ett tidigt skede.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Kvinnor generellt tar ett större ansvar för barn och det visar sig ofta i lönekuvertet och pension. För att få till ett mer jämlikt uttag av föräldradagar så behövs att föräldraledigheten delas mellan föräldrarna.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Sverige har varit alliansfritt i flera hundra år, och det har gjort vårt land tryggt och minskat risken för krig. Sverige behöver själva kunna bestämma över vår försvarspolitik Just nu är en svår situation där hoten har ökat och vi behöver öka samarbeten med andra. Däremot så bör vi inte gå med i NATO med allt vad det innebär.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Extra viktig Strandskyddet finns till både för människors tillgång till hav, sjöar och vattendrag men också för att skydda den biologiska mångfalden som finns i vattenbryn och grunda vikar. Dock kan man redan i dag utse strandnära områden på landsbygden som behövs för lokal utveckling och där inte miljön hotas.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Extra viktig Betyg generellt och framför allt i låg ålder tillför inget till barnens utveckling. Tvärtom så kan det bidra till att barnen blir stressade och självkritiska redan vid tidig ålder.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Vänsterpartiet motsätter sig så kallade marknadshyror. Det ger höjda hyror och en mer segregerad bostadsmarknad.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Höghastighetståg är mycket positivt och kan ersätta flyget, samt ger jobb. Men det behöver innan dess byggas ut den spårtrafik som finns idag och där taket för kapaciteten slagits i. dubbelspår på Ostkustbanan är ett exempel som måste finansieras omgående.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Ansvaret för sjukvården ska vara regionalt/lokalt. Risken är att det sker en centralisering och vi får ett litet antal stora sjukhus. Däremot kan staten arbeta mer regelstyrt för att säkra upp en jämlik vård i hela landet, samt verka för en säkerställd kompetensförsörjning.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Vi vill stärka tryggheten för anställda, inte ta bort den.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Ulrica Högbergh: Vi måste ha höga miljökrav på gruvor och att gruvbolagen kan garantera återställning av miljön efter avslutad brytning. Däremot kan det behövas fler som arbetar t.ex. i miljödomstolar så att personalbrist inte är en orsak till sena besked.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrica Högbergh: Samtliga EU-länder måste hjälpas åt att ta emot människor som flyr undan krig och förföljelse. Att söka asyl är en rättighet, som Vänsterpartiet håller fast vid. Asylansökningar ska prövas på ett rättssäkert sätt, och snabbare än vad det görs idag Det är omänskligt att låta människor vänta i åratal på besked.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrica Högbergh: Tveksam. Hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke är ett stort ingrepp i människors personliga integritet. Det måste användas med stor urskiljning och bara för de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrica Högbergh: Under flera årtionden har skatterna i Sverige sänkts, framför allt för de allra rikaste. Vänsterpartiet tycker att de också ska vara med och bygga välfärden.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Ulrica Högbergh: Extra viktig Vänsterpartiet vill skydda 30 % av den svenska skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden. Framför allt behöver de sista gammelskogarna bevaras. Kalhyggesbruk måste ersättas med andra mer hållbara metoder för avverkning.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Ulrica Högberghs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning