Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Magnus Holm (fotograf null)

Magnus Holm

Varför ska väljarna rösta på dig?

För att de inser att sådana företeelser som genusteori, genuspedagogik, identitetspolitik och annat postmodernistiskt snömos vetenskapligt sett är nonsens, moraliskt sett är humbug och själsligt sett en indoktrinering i ideologiskt vansinne.

Presentera dig själv

Konservativ ateist som värnar det kristna kulturarvet och det västerländska samhällets grundläggande värden, värderingar och principer. Utbildad språkkonsult. Schackspelare. Ledsagare och coach för synskadade schackspelare. Långdistanslöpare. Socioniker. Personlighetstyp: ILI (INTp). Motto: Festina lente (skynda långsamt).

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Friedrich von Hayek.

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Borgerligt styre med tydligt kristdemokratiskt inflytande.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Magnus Holm

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Magnus Holm: Frågan är komplicerad och svaret inte givet, men det viktigaste är kvaliteten på undervisningen, inte i vilken form undervisningen bedrivs. Vilka resultat olika skolor gör och hur de använder sina resurser bör också redovisas så att skolor kan rankas och friskolor som offrar kvaliteten avslöjas när de sparar på undervisningen för att göra stor vinst.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Magnus Holm: Extra viktig Kärnkraften är det renaste och säkraste av våra nu kända energislag. Inte minst för att värna miljön och människors liv borde den därför vara ett självklart inslag i en genomtänkt och ansvarstagande energipolitik.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Magnus Holm: Modellen har med framgång testats i Danmark, ett land som vi i det avseendet bör lära av. Även i USA har man använt sig av visitationszoner. Frågan borde inte vara kontroversiell.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Magnus Holm: Fler tjänster än i dag borde berättiga till RUT-avdrag. Regeltvånget är för stort och skattebördan för tung för småföretagare, inte minst när vi jämför oss med andra länder. Sveriges omsättningsgräns för momsplikt har till exempel länge legat lägst bland EU-länderna.

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Magnus Holm: Biståndet bör reformeras och effektiviseras för att göra mer nytta. Det urskillningslösa biståndet till korrupta och odemokratiska regimer bör begränsas eller helt utebli. Kristdemokraterna vill exempelvis frysa biståndet till UNRWA och Islamic Relief, samt villkora biståndet till den palestinska myndigheten.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Magnus Holm: Monarkin är en omistlig del av det svenska kulturarvet och bör därför värnas. Det är rätt och rättvist att inte alla beslut underställs majoritetens godtycke, och i monarkin har vi en institution lika bunden av lagen som de demokratiska beslut är som fattats av folket. Argumenten för monarkin som statsform har utvecklats av Edmund Burke i boken Reflections on the Revolution in France.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Magnus Holm: Därför att skatten på bensin och diesel är för hög och har skadliga konsekvenser för såväl enskilda personer som för samhället i stort.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Magnus Holm: Skatten på fastigheter bör vara obefintlig.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Magnus Holm: Det är generellt av godo om civilsamhället får ett större inflytande över kulturens utformning och finansiering. I dag är en för stor del av kulturen politiskt styrd utifrån en av staten omhuldad men genomfalsk ideologisk grundsyn. Staten bör ha en stödjande roll, inte som huvudaktör diktera villkoren för kulturens innehåll och form. Frivillig sponsring av kultursektorn bör underlättas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Magnus Holm: Vindkraft är på alla sätt ett sämre alternativ än den kärnkraft som vindkraftsförespråkarna samtidigt har beslutat att avveckla. Detta är naturligtvis ett intellektuellt haveri, eftersom kärnkraften är det säkraste och det renaste av våra i dag kända energislag. Räknat per kilowattimme genererar vindkraften fler dödsfall än kärnkraften och släpper även ut mer under en livscykel.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Magnus Holm: Det ska dock vara möjligt att begränsa eller förbjuda tiggeri på vissa platser med hänvisning till ordningsstadgan.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Magnus Holm: Extra viktig Det finns två kön, man och kvinna. Något tredje kön existerar inte, eftersom könet till hundra procent är biologiskt bestämt och definieras utifrån möjligheten till reproduktion. Att utifrån subjektivt godtycke och orwellskt nyspråk uppmuntra till lögner om den objektiva verklighetens beskaffenhet är genusideologiskt vansinne och bör därför med bestämdhet avvisas.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Magnus Holm: Extra viktig Familjen är samhällets viktigaste gemenskap och grund. Kvotering av föräldrarnas naturliga rätt att själva bestämma över hur de fördelar den tid de tillbringar med sina barn är också principiellt fel. Staten tar sig då en rätt den inte har, och det spelar ingen roll att man gör det i syfte att skapa ett mer "jämlikt" utfall. Staten är skyldig att respektera gränsen mellan politik och privatliv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Magnus Holm: På något sätt bör dagens system åtminstone reformeras. Som det ser ut i dag har man inte kontroll över kostnaderna.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Magnus Holm: Migrationslagstiftningen bör skärpas och komma mer i nivå med våra nordiska grannländer.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Magnus Holm: Såväl av spelteoretiska som moraliska skäl är det nog ett klokt beslut. Vi ska kunna försvara oss själva om vi blir angripna, men vi är i dag för svaga för att ensamma göra det. Det viktigaste syftet med att tillhöra NATO är att avskräcka en potentiell angripare från att ens tänka tanken att vilja angripa oss.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Magnus Holm: Det ska löna sig bättre att arbeta, för den som kan och vill, än att få bidrag och ersättningar. Ett högre tak för A-kassan riskerar att leda till högre arbetslöshet.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Magnus Holm: Strandskyddet bör reformeras så att kommunerna får mer att säga till om när det gäller utvecklingen längs sjöar och vattendrag, och det lokala inflytandet bör stärkas. Lagstiftningen ska vara rättssäker och tydlig. Som markägare ska man lättare kunna förutse om en tänkt åtgärd är möjlig eller inte.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Magnus Holm: Högre skatt leder inte automatiskt till större skatteintäkter. I själva verket kan det ofta vara precis tvärtom. Man skulle därför med lika stort fog kunna argumentera för en sänkning av skatten för att finansiera det svenska försvaret.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Magnus Holm: Public service ska erbjuda program som inte klarar sig på marknadens villkor, till exempel nyheter, samhällsfördjupning och delar av barnprogrammen. Skattepengar ska inte gå till lättare underhållning och rent trams. För att upprätthålla sin legitimitet bör public service därför ha ett smalare uppdrag än det har i dag.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Magnus Holm: Nudging är bättre än förbud.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Magnus Holm: Betyg är bra. De utgör en del av de nödvändiga kunskapskontroller som krävs för att kunna sätta in tidiga stödinsatser, till exempel i form av läxhjälp, lovskola, speciallärarstöd eller särskilda undervisningsgrupper.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Magnus Holm: Det måste finnas incitament för kommunerna att vidta åtgärder för att förbättra situationen och öka de egna skatteintäkterna. Dagens system hindrar kommuner från att växa.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Magnus Holm: Det kan finnas en poäng i att förenkla lagstiftningen genom att ta bort böter som straff, men den svenska lagstiftningen på området är principiellt ytterst tveksam och svår, för att inte säga omöjlig, att motivera rättsfilosofiskt. Antingen bör såväl köp som försäljning av sexuella tjänster vara olagligt, eller så bör såväl köp som försäljning av sexuella tjänster vara lagligt.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Magnus Holm: Sverige har ett i grunden osunt system för hyressättning, som snedvrider marknaden och försvårar för dem som vill bygga nytt. Att möjliggöra mer marknadsanpassade hyror på nyproducerade bostäder är ett försök att rätta till detta systemfel.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Magnus Holm: Planerna på höghastighetståg ett högriskprojekt som utgår från en föreställning om ett gott utfall, men denna föreställning grundar sig inte på en realistisk och försiktighetsprincipshänsynstagande analys av vilka behov som finns och vilka problem som behöver lösas.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Magnus Holm: Extra viktig Det nuvarande systemet är föråldrat och leder till orimliga kvalitetsskillnader vad gäller tillgång och utbud. För att säkerställa en större likvärdighet bör staten överta huvudmannaskapet för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Magnus Holm: Utan karensdag skapas incitament för att missbruka systemet.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Magnus Holm: Regelförenklingar för företagare är generellt sett av godo.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Magnus Holm: Snabbare och enklare beslutsprocesser är önskvärt.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Magnus Holm: Irreguljär migration, människosmuggling och missbruk av asylsystemet av personer som saknar skyddsskäl är ett problem i dag. Kvotflyktingsystemet tillsammans med andra lagliga och säkra vägar för att söka asyl i Sverigesystem bidrar till att säkerställa att de i störst behov asyl också får det, medan stärkta kontroller av asylsökandes identitet motverkar missbruk av systemet.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Magnus Holm: Något måste göras för att försöka lösa den ohållbara och extrema situation som Sverige har hamnat i och som annars kommer att förvärras ytterligare med fler skjutningar och kriminella nätverk som tar kontroll över allt större områden.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Magnus Holm: En plattare skattekurva är nationalekonomiskt mer lönsam och principiellt mer rättvis.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Magnus Holm: Skogsbruket bör fortsatt präglas av devisen frihet under ansvar; att införa fler regleringar och begränsningar är inte att rekommendera. Skogspolitik bör dessutom vara en nationell angelägenhet och inte regleras på EU-nivå. För att ta hänsyn till lokala skillnader bör besluten fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga nivå – i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Magnus Holms val:

  • Lag och ordning
  • Landets ekonomi
  • Sjukvården