Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Erik Järvelä (fotograf Botond Bokor)

Erik Järvelä

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Erik Järvelä

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Extra viktig Marknadsskolan dränerar våra kommunala skolor på resurser och plockar ut skattepengar som skulle gått till utbildning som vinst. De börsnoterade skolkoncernerna är en av den svenska skolans största problem och omöjliggör att skolan styrs utifrån alla barns bästa.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: För Sverige är kärnkraft är en energikälla som tar för lång tid att bygga. Med de utmaningar vi står inför för att möta omställningen är en massiv utbyggnad av förnybar energi ett av de säkraste kort vi har idag för att möte våra klimatåtaganden.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Polisen bör bara visitera den som faktiskt är misstänkt för brott. Kontroller av oskyldiga minskar förtroendet för polisen och ökar risken att polisen arbetar med rasprofilering i sitt arbete, vilket på lång sikt försämrar polisens förmåga att bekämpa brott.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Att subventionera hushållsnära tjänster är ett slöseri med skattemedel. RUT-avdraget fördelar statliga resurser huvudsakligen till de som behöver det minst. Samma pengar vore bättre använda i offentliga tjänster till de som faktiskt behöver stödet såsom i vård, omsorg och sociala insatser.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Som en av världens rikaste länder är vårt biständ mycket viktigt. Sverige har alla möjligheter att bidra till minskad svält, att fler barn ska få gå i skolan och ökad demokrati och jämställhet i världen.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Vänsterpartiet har länge drivit på för ökad insyn och minskade anslag till kungahuset.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Skattesubventioner på drivmedel är dålig sakpolitik, både ur ett hållbarhet och jämlikhetsperspektiv, med oförutsägbar prispåverkan. I det extrema prisläge som uppstått på grund av kriget i Ukraina och det osäkra parlamentariska läget i Sverige har Vänsterpartiet föreslagit ett tillfälligt pristak på bensin och diesel för att lindra bördan på hushållen.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Dagens fastighetsavgift är orättvis och snedfördelande för samhällsekonomin. En statlig fastighetsskatt inriktad på hus med riktigt höga taxeringsvärden vore ett bra komplement för att reda ut problemen med dagens avgift.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Privat finansiering av kultur är inget problem, däremot tror vi att för att säkra mångfald och invånarnas tillgång till kulturen är det bra att kultur även finansieras av offentligheten.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Extra viktig Det vore bättre att underlätta för ny vindkraft, men självklart utan att minska kraven på en rättssäker prövning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Vi befinner oss i en klimatkris och för att klara omställningen behöver all förnybar kraft, som inte orsakar synnerliga problem, byggas.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Att kriminalisera tiggeri utrotar inte fattigdomen, utan ändrar bara formen för dess uttryck. I stället behövs åtgärder både för att långsiktigt avskaffa fattigdomen i Europa samt akuta åtgärder för att ge värdighet åt människor i en ovärdig situation.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Alla människor ska fritt kunna definiera och uttrycka sig och ha rätten att bestämma över sin egen kropp. Att välja mellan de två kategorier passar inte för alla och skapar idag problem. Detta är en effektiv lösning på många av dessa problem.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Idag är fördelningen av föräldraledigheten fortfarande mycket ojämn, vilket innebär att mer frihet att välja själva är det sista vi behöver. Att jämnare fördela ansvaret för barn och hem är en absolut central jämställdhetsfråga, inte minst ur ett ekonomi-, barn- och frihetsperspektiv.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Nätläkartjänster är idag välbeprövade som undermåliga och oseriösa verksamheter som dränerar vår regionala offentliga välfärd på resurser som ska gå till primärvård, sjukvård, akutvård och mycket mer. De bör inte finansieras genom skattemedel.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger den trygghet och framtidstro som behövs och är bättre för integrationen. Återgången till tillfälliga uppehållstillstånd har lämnat fler i samhället socialt utsatta och skapar social misär, med ytterst otydlig samhällsnytta. Permanent uppehållstillstånd borde snarast vara norm igen.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Vänsterpartiet vill ha ett starkt försvar och samarbeten med andra länder, men vi bör själva bestämma över vår försvars- och säkerhetspolitik utan att binda upp oss i kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: A-kassan är idag sen decennier tillbaka urholkad och behöver återta sin position som brett skyddsnät och krockkudde för samhällsekonomin i konjunkturnedgångar. Den behöver bli bredare, generösare och lättare att ta del av.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Strandskyddet ska värnas för allmänhetens tillgång till stränder och för den biologiska mångfalden i hela landet.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Ett utökat försvar är ett utökande av hur stor del av samhällsekonomin staten tar i anspråk, därför skulle det mycket väl kunna bli aktuellt med skattehöjningar för att trygga försvarsmaktens utökade konsumtionsmandat.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Ett brett och livskraftig Public Service är ytterst viktigt för demokratin.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Förbud mot nyförsäljning av fossildrivna bilar bör införas från 2025. Moderna fordon har lång livslängd, därför är det viktigt att snarast möjligt sluta tillföra fler fossildrivna och istället fokusera på att utöka alternativ såsom kollektivtrafik och laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Det finns ingenting som tyder på att betyg förbättrar barns studier, snarare tvärtom. Vad skolan behöver är mer resurser och ett tydligare mandat.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Vi behöver bryta utvecklingen där vissa kommuner aktivt sållar för medborgare med hög inkomstpotential och låga servicebehov. Idag betalar den som är bosatt på landsbygd ibland flera kronor mer i skatt än den som är bosatt i stad eller villaförort. Skatteutjämningssystemet behöver ses över så att skattetrycket blir rättvisare över landet.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Det är inte rimligt att man kan betala sig från ett så allvarligt brott. En högre straffskala innebär dessutom att polisen i högre utsträckning kommer att prioritera dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Extra viktig Hyresmarknaden är idag redan väldigt lönsam och som vi sett i de tidigare uppluckringar som skett så innebär högre hyror inte på något sätt ett slut för bostadsbristen. Sverige behöver fler billiga och bra boenden, något den privata marknaden är synnerligt olämpad för att lösa.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Vi har idag brist på järnvägskapacitet och aptiten på resande mellan våra största städer är rekordhög. Att då avveckla planerna på snabb, effektiv och hållbar infrastruktur för persontransporter är inte aktuellt, höghastighetsbanorna är en nödvändig och viktigt samhällsinvestering för framtiden.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Ett förstatligande av vården löser inte nödvändigtvis de knutar som den regionala vården idag drabbats av, även myndigheter har styrproblem. Däremot behöver staten ta en mycket mer aktiv roll i att säkra och finansiera en jämlik vård i hela Sverige.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Karensavdraget är för alla syften ett statligt löneavdrag på de med otrygga anställningar och fysiska jobb. När man är sjuk ska man kunna vara hemma, karensavdraget borde avskaffas.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Det finns redan idag allt för stora möjligheter för arbetsgivare att anställa människor på otrygga villkor som gynnar arbetsgivaren. Vi behöver en lagstiftning som bättre tryggar anställningstryggheten för den anställda med färre undantag för arbetsgivaren.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Erik Järvelä: Det ska vara höga miljökrav och krav på att gruvbolagen har ekonomisk säkerhet för att hantera effekterna av brytningen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Järvelä: Extra viktig Vi står upp för asylrätten, vilket innebär att vi ska ta emot asylsökande och pröva deras ansökningar på ett rättssäkert sätt. Dagens regelverk är djupt dysfunktionellt och behöver förbättras.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Järvelä: Användningen av hemliga tvångsmedel ska som huvudregel kräva att det finns brottsmisstanke. Dagens möjligheter att använda preventiva tvångsmedel, bör begränsas till de allra grövsta brotten.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Järvelä: Skatter har allt mer i Sverige blivit en fråga för låg- och medelinkomsttagare, med en urholkad välfärd och växande inkomstklyftor som följd. Höginkomsttagare borde betala mycket i skatt än vad de gör idag och Vänsterpartiet vill bland annat se en avtrappning av jobbskatteavdraget för höginkomsttagare.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Erik Järvelä: Skogen är en av Sveriges mest värdefulla resurser och den tidigare politik som varit med kalhyggen och ett fokus på att driva ned priset går stick i stäv med våra långsiktiga nationella intressen. Vi vill skydda 30% av skogsmarken för att värna den biologiska mångfalden och fasa ut kalhyggesbruket.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Erik Järveläs val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning