Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Simone Öhrn (fotograf Fredrik Topplund)

Simone Öhrn

Varför ska väljarna rösta på dig?

Jag skulle rösta på en person som mig för att få in ungas perspektiv och erfarenheter i politiken, för att beslut ska fattas med både samhällets kollektiva ansvar & möjligheter och individens ansvar & möjligheter i fokus. Jag skulle också rösta på någon som mig för att politiken behöver fler personer som ser att både mjuka och hårda värden behövs i ett hållbart samhällsbygge.

Presentera dig själv

Mitt namn är Simone och jag är en ung tjej som brinner för politik och viljan att göra Sverige bättre. Jag lever tillsammans med min fästman och vår hund.

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare i Norrköpings kommun.

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Alla som vill förändra med ödmjukhet

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En KD & M regering som bygger på borgliga värden med socialt samvete.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Vänsterpartiet

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Simone Öhrn

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

Så svarar Simone Öhrn: Valfriheten är det centrala för mig. Att människor ska få välja själva vilken skola de föredrar och att skolor ska ha chansen för att jobba mot att bli riktigt bra inom sin profilering. Att de tjänar pengar på en verksamhet som verkligen har kvalitet är inget problem. Problemet uppstår om de tjänar pengar på att inte skapa kvalitet. Men där är uppföljning mer produktivt än generella förbud.

Kärnkraften ska byggas ut

Så svarar Simone Öhrn: Kärnkraft innebär planerabar och fossilfri energi som vi är i större behov av en någonsin. Men det tar tid att bygga i dagsläget vilket gör att vi behöver se över tillståndsprocessen så att den blir säker men också rimlig för intressenterna.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

Så svarar Simone Öhrn: Som det ser ut i dagens läge med en centraliserad kriminalitet till vissa utsatta områden tror jag det behövs visitationszoner i de områden som vapen, narkotika och andra otillåtna föremål som används för kriminella syften florerar. Men det är ett integritetsbrott och polismyndigheten bör ha med sig detta för att säkerställa att det görs en korrekt bedömningen kopplat till när visitering behövs.

RUT-avdraget ska avskaffas

Så svarar Simone Öhrn: RUT-avdraget är positivt för svenska företag och privatpersoner och det behövs!

Sverige ska minska det internationella biståndet

Så svarar Simone Öhrn: Biståndet är positivt för det möjliggör att hjälp ges direkt där det behövs. Genom att Sverige som ett rikt land gör en insats för att hjälpa de värst drabbade i den mest akuta situationen är bra. Men vi kan inte heller ge bort för mycket skattemedel när det finns stora utmaningar här hemma som kräver stora ekonomiska resurser. Exempelvis lönehöjningar i stora och samhällsviktiga yrkesgrupper.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

Så svarar Simone Öhrn: Kungahuset har en hitoriskt och representativt viktig roll för det svenska samhällets kultur. Det finns ett syfte med deras uppdrag men det finns också relevans i att de ser över vilka i en nu utvidgad kungafamilj som bekostas av skattepengar för sina representationsuppdrag.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

Så svarar Simone Öhrn: Det är orimliga priser på drivmedelspriser idag och det slår som hårdast mot våra lantbrukare, industrier och privatpersoner som är beroende av bilen som transportmedel. Det försätter människor och företag i konkurs och tvingar dem från landsbygden till tätorter, så kan det inte vara. Jag är fullt ut för KDs förslag att sänka dieselpriserna med 9kr/l och bensinen med 5kr/l som ett första steg.

Skatten på fastigheter ska höjas

Så svarar Simone Öhrn: Nej, definitivt inte. Det är redan för dyrt att vara svensk. Staten ska uppmuntra till att svenskarna kan investera.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

Så svarar Simone Öhrn: Ja det vore bra. Kultur är en viktig del av det demokratiska samhället och kan till viss del behöva finansieras av offentliga medel men det finns också en logik i att man som individ till större del betalar för det man vill konsumera.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

Så svarar Simone Öhrn: Nej, det kommunala vetot är jätteviktigt som demokratisk princip och för ett större lokalt inflytande. Gällande vindkraftsetableringar behövs det kommunala vetot extra mycket för att säkerställa lokalbefolkningens ökade inflytande snarare än statliga ambitioner.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

Så svarar Simone Öhrn: Man ska inte behöva tigga i Sverige det är därför vi har ett välfärdssamhälle. Att EU-medborgare kommer hit för att de antingen utnyttjas av organiserad ligor eller för att det är ett bättre alternativ till försörjning än de har i sitt hemland är ett stort problem. EU måste ställa krav på dessa länder att själva skapa ett system som ger sina medborgare förutsättningar till egenförsörjning.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

Så svarar Simone Öhrn: Nej det ser jag inte som prioriterat men tänker att samhället i stort kan behöva bättre kompetens för att bemöta varandras olikheter med respekt och ett öppet sinne. Den inställningen till sina medmänniskor tror jag vi lär oss bättre genom våra familjer och skolan än vi gör genom lagboken.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

Så svarar Simone Öhrn: Extra viktig Ja verkligen! Vi har tillräckligt med överförmynderi i Sverige för att addera ytterligare en nivå som dessutom gäller den närmsta och viktigaste enheten vi har i samhället - familjen. Staten ska ge familjer förutsättningar att själva och med självständighet utforma sina liv - alltså inte inskränka på deras förutsättningar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

Så svarar Simone Öhrn: Jag tror valfriheten inom både skola och hälso-sjukvård är bra och med tekniska framsteg kommer också nya möjligheter att exempelvis få vård. Nätläkare är ett bra komplement till den fysiska hälso-sjukvården så länge de uppfyller alla krav på kompetens som krävs.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

Så svarar Simone Öhrn: Nej jag tror att tillfälliga uppehållstillstånd är bättre för att de skyddssökande ska kunna utvärdera om hen kan och vill komma tillbaka till hemlandet. Har den sökande däremot etablerat sig i Sverige med avsikten att leva och verka här genom att ha fått godkänt i språkutbildningar och samhällsorientering men också har fått egen försörjning bör personen få ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Sverige ska vara medlem i NATO

Så svarar Simone Öhrn: Jag är positiv till att vi har ansökt om medlemsskap när den ryska aggressionen mot våra västerländska värderingar och samhälle, som länge varit vilande nu gjort sig allt för tydlig. Men säkerhetspolitiskt är det inte en enkel fråga och nuvarande process visar tyvärr att geopolitiska intressen som inte stämmer överens med Sveriges får en påverkan för oss.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

Så svarar Simone Öhrn: Det är bra att det finns trygghetssystem som möter upp individen i behov av hjälp. En permanent höjning kan definitivt behöva utredas och prövas speciellt med tanke på hur dyrt det är att vara svensk idag.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

Så svarar Simone Öhrn: Det kan tänkas vara bra men jag skulle gärna se en utredning först som tar både de aktuella kommunerna och markägarnas intresse i beaktande.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

Så svarar Simone Öhrn: Extra viktig Det behövs onekligen. Sveriges försvar är den mest grundläggande pelaren i vår nations intresse. Vi är ett suveränt territorium som vi gemensamt måste försvara för att känna trygghet och tillhörande med vår nationalitet. Försvaret behöver stärkas med mer medel, andra resurser och fler värnpliktiga. Sveriges försvar är viktigare än någonsin.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

Så svarar Simone Öhrn: Det finns klara argument för att public service behöver se över sitt uppdrag internt och externt för att säkerställa den opartiskhet som hela konceptet legitimeras av. Men det är viktigt att samhällsviktig information är tillgänglig för alla i en öppen demokratisk process.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

Så svarar Simone Öhrn: Nej jag tror att marknaden är bättre på att fasa ut i takt med människors behov och preferenser än vad politiken är.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

Så svarar Simone Öhrn: Det tror jag inte gör någon stor skillnad för att öka barns kunskaper. Omdömen fyller samma funktion med utan att skapa stigma.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

Så svarar Simone Öhrn: Nej då är det bättre att på andra sätt hjälpa mindre bemedlade kommuner att skapa incitament och attraktivitet för att fler ska stanna kvar men också för att fler ska söka sig dit.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

Så svarar Simone Öhrn: Det är bra att straffen för sexköp höjs. Människors kroppar är inte en del av en sund fri marknad. Den som idag köper sex måste förstå allvaret i sin handling och fängelsestraff gör att det blir mer avskräckande att begå brottet.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

Så svarar Simone Öhrn: Det ska i så fall ske i dialog med hyresgästen och kräver en strak besittningsrätt och skälig indexering av hyran som är förutsägbar.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

Så svarar Simone Öhrn: Ja det tycker jag verkligen. Det finns så mycket annat så först och främst behöver rustas upp eller investeras i. Upprustade vägar eller upprustning av befintlig järnväg till exempel.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

Så svarar Simone Öhrn: Extra viktig Ja det krävs för att få en jämlik och pålitlig vård i hela landet. Det kräver stora förändringar men börja med att skapa en nationell vårdförmedling och journalsystem som är kompatibla så har vi tagit ett första steg mot jämlik kvalitet och kortar vårdköer.

Karensdagen ska avskaffas

Så svarar Simone Öhrn: Ja, den är förlegad och kostar hushållen onödigt mycket pengar.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

Så svarar Simone Öhrn: Nej inte enklare men LAS kan behöva uppdateras utan att försämras.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

Så svarar Simone Öhrn: Ja om det kommunala vetot får möjlighet att tillämpas liksom vid vindkraftsetableringar. Den lokala folkviljan måste få chansen att lyftas fram och spela roll.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

Så svarar Simone Öhrn: Vi hjälper inte folk i nöd genom att placera dem i ny utsatthet. Om Sverige ska vara bra att komma som nyanländ till måste vi lösa problemen med segregation och bristande integration först. För att verkligen göra skillnad tror jag biståndet är mer effektivt i dagsläget.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

Så svarar Simone Öhrn: Det krävs fler åtgärder för att hantera den extrema situation vi nu har.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

Så svarar Simone Öhrn: Det ska löna sig att jobba och incitamenten till specialisering och utbildning som ger välbetalda jobb behöver öka.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

Så svarar Simone Öhrn: Jag tror vi behöver börja förvalta våra resurser som skog och åkermark mer försiktigt.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Simone Öhrns val:

  • Energipolitik
  • Lag och ordning
  • Sjukvården

Så svarar Simone Öhrn: För hela Sveriges skull behöver det nationella fokuset just nu ligga på att kapa vårdköerna och göra sjukvården jämlik och till en bra arbetsplats, på att strypa gängen och minska det kriminella våldet och på att skapa ett energiöverskott hela året så att människor kan leva av sina pengar också och inte bli av med allt till skatt och räkningar.