Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Åsa Össbo (fotograf null)

Åsa Össbo

Varför ska väljarna rösta på dig?

Väljarna bör rösta på det parti/den kandidat som lyfter de frågor de anser viktiga, på det sätt som väljarna anser bäst. Jag är särskilt intresserad av rättvise- och fördelningsfrågor och ser inte att marknaden löser problemen med offentlig service, snarare fördjupas klyftor mellan stad & land. Jag kommer att lyfta lands- och glesbygdsfrågor, miljöfrågor och även lika villkors- och urfolksfrågor.

Presentera dig själv

Bor i Dikanäs, en liten fjällby i Vilhelmina kommun, Västerbottens län. Jag har två barn, varav den ena är utflugen. Arbetspendlar till Umeå universitet. Jag tycker om att vara ute i fjäll, skog och mark med familjen, plocka bär, åka skidor och slalom, läsa och skriva fack- och skönlitteratur, uppleva teater och konst när tillfälle ges, teckna, lyssna på och även spela musik.

Vad har du för yrke?

Forskare, Fil dr. historia

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett starkt vänsterpartiskt, miljöpartistisk och socialdemokratiskt regeringsalternativ. Givetvis med egen majoritet och ministerposter till alla ingående partier.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

1-3 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Åsa Össbo

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Extra viktig Bolagsägares vinstintressen ska inte styra skolan, det är barnens/elevernas bästa som ska vara i centrum för en likvärdig och jämställd skola.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Det finns bara ett argument för eventuell utbyggnad och det är att minska slutförvaringstiden på avfallet genom återvinning. Tekniken för det är inte på plats idag.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Visitation ska endast ske om konkret brottsmisstanke finns. Risk för stigmatisering och rasprofilering medför även minskat förtroende för polisen.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Hushållsnära tjänster ska inte skattesubventioneras, skattemedlen bör istället satsas i löneförhöjningar inom vård- och omsorgsyrken där behoven för sådant är akuta.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Krig och fortsatta utsläpp skyndar på klimatkrisen, nu mer än någonsin är det viktigt att upprätthålla bistånd till de områden som har en allvarlig humanitär situation.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Ökad insyn och minskade anslag till kungahuset är ett krav. Dessa pengar kunde istället fördelas till många mer behövande områden som skola och sjukvård. För övrigt är jag republikan.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: För att minska användandet av fossila drivmedel är beskattning viktig. Det borde dock finnas en geografisk aspekt, där områden där befolkningen är mer beroende av exv bil, kan få reduktion på något vis (ev vid pump eller via skattsedel)

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Vänsterpartiet vill införa en statlig fastighetsskatt som gäller hus/boenden med höga taxeringsvärden. Även här borde en geografisk aspekt finnas med, då hus i glesbygd kan vara högt taxerade men svåra att realisera till det värdet av andra anledningar (avfolkning).

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: För att trygga kulturliv i hela landet måste det offentliga fortsätta att finansiera i samma eller ökad utsträckning idag. Det motsäger inte att privata aktörer kan stötta kulturen.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: För att kommuner ska kunna ge ett (positivt) lokaliseringsbesked för vindkraft krävs en satsning liknande den som gjordes kring 2010. Resurssvaga kommuner med samisk samrådsskyldighet kommer inte att ha möjlighet att uppdatera sina ÖP med vindkraftstillägg, gentemot teknikutvecklingen, utan medel från staten.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Förbjud istället fattigdom. Eller avskaffa den.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Alla har rätt att definiera och uttrycka sig, rätten till den egna kroppen är central. För flera grupper är detta inte möjligt idag genom att vi tvingas välja mellan kategorierna man och kvinna. Tyskland har infört en lag som möjliggör att barn som föds med intersexvariation slipper tvångskönas i nån kategori utan i stället kan rutan för juridiskt kön lämnas tom, tills senare i livet.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Att dela lika på ansvaret för barn och hem är källa till jämställdhet och barnens relation till föräldrarna. Givetvis finns undantag som exv långvarig sjukskrivning som gör det svårt för den sjuka föräldern att ta ut ledighet. Det ska därför gå att göra dispenser.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: De resurser som gått till nätläkartjänster måste omedelbart vändas tillbaka till dem som är i störst behov av vård.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Människor på flykt måste få möjlighet till trygghet för att kunna planera sitt liv och komma in i samhället.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Extra viktig Alliansfriheten ska bevaras, försvar och samarbeten med andra länder ska fortsätta att byggas. Förbjud kärnvapen.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en inkomstförsäkring.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Den biologiska mångfalden och allmänhetens tillgång till stränder ska värnas, det bör dock bli lättare att få dispens att bygga i viss utsträckning i vissa strandnära områden på landsbygden för landsbygdsutvecklingen. Statliga Vattenfall bör ges i uppdrag att skydda de erosionsskadade stränder som uppkommit pga vattenkraftexpansionen.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: om försvaret ska rustas upp måste det ske med (nya) skattemedel som inte leder till nedskärningar i välfärden.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Det behövs ett brett utbud av radio och tv i allmänhetens tjänst. Dock finns det viss underhållnings-tv (doku-såpor) som SVT inte behöver syssla med, det gör övriga kanaler ändå.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: under förutsättning att ladd-infrastruktur är utbyggd i hela landet (överföringskapaciteten är idag inte tillfredsställande och tillståndsprocesserna är 12 år) samt vätgas-alternativ finns för de områden som är "extrema" i termer av kyla, snömängd och avstånd.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Betyg ger snarare upphov till stress, istället bör en tydlig uppföljning ges i övergången mellan låg- och mellanstadium eller i fjärde årskursen.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Extra viktig Skatteutjämningssystemet måste ses över! Krympande kommuner missgynnas medan växande gynnas. Det har länge varit fakta. Det är inte heller rimligt att glesbygdskommuner måste kräva sina invånare på högre kommunalskatt för en i princip lägre service nivå.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Fängelsestraff på brottet leder till att polisen prioriterar dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Marknadshyror leder till höjda hyror och ökad segregation.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Om vi istället ska ta tåget för flyget är det främst viktigt att tågtrafiken fungerar som den ska överallt. Den avreglerade tågtrafiken har lett till oklara ansvar och sämre tydlighet. Även om tåget ofta var försenat förr i tiden har avregleringen skapat ett störningskänsligt system som alltför ofta ger ett intryck av kaos.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Staten ska ta större ansvar för att säkerställa jämlik vård i hela Sverige, därmed inte sagt att den måste förstatligas. Det gäller även äldreomsorgen och hemsjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Pandemin har visat vikten av att vara hemma när du är sjuk. Alla kan inte avstå en dagslön vilket i förlängningen leder till ökad ohälsa och högre sjuktal hos både stat, region och kommun.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Förbättra anställningstryggheten, försämra den inte!

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Åsa Össbo: Extra viktig Dagens miljökrav är inte tillräckliga, ekonomisk säkerhet måste sättas av i fond för att hantera effekterna av brytningen. Ett utvecklat system för lokalbefolkningens och urfolkets inflytande (på lika villkor) i processerna krävs. Även ett oberoende organ som hanterar konsekvensbedömningar hälsomässigt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt istället för inhyrda konsulter.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Össbo: Dock bör EU-länder ta ett större samlat ansvar än vad som sker idag.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Össbo: Brottsmisstanke krävs.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Össbo: Höjd skatt och avtrappning av jobbskatteavdrag för en starkare välfärd.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Åsa Össbo: Extra viktig Skydda all kvarvarande gammelskog, återbeskoga - se till att ny gammelskog uppstår på viktiga platser (för att ansluta till ett annat område av gammskog), Kalhyggesbruk fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Åsa Össbos val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Åsa Össbo: Extra viktig Återställa våtmarker, tillse att omställningen inte är ständig tillväxt utan även behöver innebära att avstå och att återvinna, ta samiska konsultationsordningen på allvar i alla mark &vattenfrågor i Sápmi. Säkerställa förlossningsvård i hela landet, uppgradera barnmorske- och vårdyrken, bevara fjäll- och byskolorna och de mindre förskole- och skolenheterna. Kultur- och musikskola i alla kommuner.