Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Pia Steensland (fotograf Johan Steensland)

Pia Steensland

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min kompetens i socialutskottet har varit avgörande för flera riksdagsbeslut – att skapa en beroendevård utan skuld och skam, att stärka barnrättsperspektivet för barn som inte kan bo hemma, att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Men det krävs mer för att rädda välfärden. Med Ditt förtroende kan jag fortsätta göra skillnad för de som inte själva kan göra sin röst hörd.

Presentera dig själv

Riksdagsledamot sedan valet 2018, ledamot i partistyrelsen. Bor i Strängnäs tillsammans med min man Johan och våra söner Sebastian och Marcus. Älskar att påta i trädgården, vara ute i naturen, läsa, snickra och måla. Min drivkraft som alkoholforskare har alltid varit att mina resultat kan bidra till att hjälpa andra människor till ett bättre liv. Samma engagemang präglar mitt politiska arbete.

Vad har du för yrke?

Farmaceut, alkoholforskare och docent vid Karolinska Institutet

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverige skulle styras bäst av en regering bestående av oss Kristdemokrater och Moderaterna, som är vår närmaste samarbetspartner. Vi är beredda att förhandla med alla riksdagens partier för vår sakpolitik och har även gjort det under den här mandatperioden.

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

4-9 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Ja

Svar i valkompassen

:

Pia Steensland

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Så länge skolan erbjuder kvalitet, levererar en god kunskapsutveckling för eleverna eller aktivt vidtar åtgärder för att förbättra kunskapsresultaten är vinstuttag inget problem. Men Skolinspektionen måste ges större muskler för att kunna ta över eller stänga undermåliga skolor, oavsett om det handlar om kommunala eller fristående skolor.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Sverige befinner sig i en elkris samtidigt som vi behöver mycket mer el för att klara klimatomställningen. Utan investeringar i kärnkraft kommer Sverige inom en relativt nära framtid tvingas importera smutsig kolkraft från Tyskland. Vi vill öka stödet till forskning inom kärnkraftsområdet och ta fram en svensk färdplan för en ny kärnkraftsgeneration, den så kallade fjärde generationens kärnkraft.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Visitationszoner har prövats med framgång i Danmark. Det är värt att se över även i Sverige så vi måste göra allt vi kan för att bryta gängkriminaliteten.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: RUT-reformen ska utvecklas inte avskaffas – för att fler enkla jobb ska skapas föreslår vi en breddning av de tjänster som bör berättiga till RUT-avdrag.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: När 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom och 100 miljoner människor befinner sig på flykt behövs biståndet mer än någonsin. Sverige ska ha ett generöst, men också effektivt, transparent och träffsäkert bistånd.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Vårt kungahus och vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket. De pengar som tilldelas kungahuset används utöver apanaget även till att driva och förvalta slotten.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: De rekordhöga drivmedelspriserna drabbar barnfamiljer, pensionärer och människor på landsbygden som inte kan välja bort bilen. För företagarna, jordbrukare och skogsbrukare innebär de snabbt stigande priserna ett mycket allvarligt problem i ett redan ansträngt läge. För att hela Sverige ska fungera måste drivmedelspriserna sänkas.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: KD avskaffade fastighetsskatten och kommer aldrig medverka till att den återinförs. Senast vi hade fastighetsskatt i Sverige blev den så hög att man kunde rådas att låna till skatten om man ville bo kvar i sitt hem. Fastighetsskatten drev människor från sina hus och gårdar. Fastigheter som kanske gått i generationer i samma familj. Det är orimligt och fastighetsskatten ska inte återinföras.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Kultur uppstår i mötet mellan människor och skapas av oss alla gemensamt. KD-ideologin innefattar förvaltarskapstanken - att värna och vårda det som tidigare generationer byggt upp för att kunna efterlämna det till kommande generationer. För att bredda den gemensamma kulturen och hitta nya sätt att finansiera kulturlivet är det viktigt att det privatas möjlighet att agera i kulturlivet utvecklas.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Kommuner ska via den kommunala ordningsstadgan kunna förbjuda tiggeri på särskilda platser. Målsättningen för svensk politik måste vara att situationen i hemländerna förändras. Tiggeri är ingen långsiktig lösning för dessa människor, i stället riskerar det att bidra till att problemen förvärras och permanentas. Vi behöver också via EU sätta press på dessa länder.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Extra viktig Familjers förutsättningar och barns behov kan se olika ut. Det är föräldrarna – inte politiker – som bäst kan avgöra hur föräldrapenningdagar ska användas i familjen. Vi säger därför nej till kvotering av föräldraförsäkringen och istället göra den mer flexibel. Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående som exempelvis mor- eller farföräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Möjligheten till digitala besök inom primärvården är bra. Men det krävs nationella beslut om ersättningssystem och avgifter kopplade till behovsprincipen så att nätläkare ifrån det privata och offentliga får ersättning utifrån patientens vårdtyngd.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Utgångspunkten är att skydd ska ges till asylsökande under den tid då säkerheten i ursprungslandet inte kan säkras. Om skyddsskäl kvarstår efter tillfälligt uppehållstillstånd ska det övergå till permanent. Om en person med tillfälligt uppehållstillstånd har integrerats väl, till exempel lärt sig det svenska språket och försörjer sig själv ska ett permanent uppehållstillstånd kunna förvärvas.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Sverige kan, inför vår tids nya och allvarliga hot, inte klara sig på egen hand och bör därför ansöka om medlemskap i Nato. Genom att stå utanför Nato bidrar Sverige till att skapa ett säkerhetspolitiskt vakuum i Östersjöregionen, vilket gynnar Rysslands strategiska intressen. Utan ett fullvärdigt medlemskap finns heller inga garantier för att Nato väljer att stödja Sverige militärt i händelse av

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Höjt tak i a-kassan, tillsammans med kraftiga skattehöjningar, riskerar att leda till högre arbetslöshet. Det är viktigare att a-kassan omfattar alla arbetstagare genom att den görs obligatorisk än att nivåerna höjs när många redan har förstärkt inkomstskydd via kollektivavtal.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: I glest befolkade områden ska strandnära byggande vara tillåtet förutom i områden som pekas ut som skyddsvärda

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Vi vill öka försvarsanslagen genom ytterligare förstärkningar under innevarande försvarsbeslutsperiod, så vi når 2 % av BNP senast till 2025, men inte genom höjning av skatten.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: KD vill värna public service men för att stärka dess legitimitet behöver uppdraget smalnas av och ges ett huvudsakligt fokus på samhällsinformation, oberoende och saklig nyhetsförmedling nationellt och regionalt, samt därutöver ett högkvalitativt kulturutbud. En viktig del av uppdraget är att göra utbudet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och möta minoriteters behov och önskemål.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Vi ska klara klimatomställningen. Målet måste vara att ställa om på ett sätt så att det fortsatt är möjligt att bo och leva på landsbygden. Det kräver en stegvis elektrifiering av fordonsflottan över en längre period än tre år. Vi måste också säkra att vi har nog med fossilfri el för att sedan driva den. Här har kärnkraften en viktig del.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Betyg ska ges första gången i årskurs 6. Betyg är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar information om hur eleven klarar kunskapsmålen. Betygen ska bidra till att elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, att resultaten kommuniceras med hemmen och att stöd sätts in tidigt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Det behövs ett utjämningssystem som ger alla Sveriges kommuner ekonomiska förutsättningar för att leverera trygg vård och omsorg, en välfungerande skola och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Dagens utjämningssystem måste bli bättre. En utredning bör se över en mer regional modell som tar hänsyn till tillväxtfaktorer och att staten tar ett ökat ansvar för utjämningen.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Straffen för sexualbrott ska skärpas. Straffen ska stå i proportion till brottet så att brottsoffret kan återvinna tryggheten och får upprättelse. Vi menar att sex alltid ska bygga på frivillighet och är därför för en samtyckeslag. När det gäller sexualbrott mot barn vill vi att preskriptionstiden avskaffas så att brotten kan åtalas oavsett hur lång tid det gått.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: KD säger ja till marknadshyror i nyproduktion men inte generellt. Vi föreslår att nyproduktion ska ges fri hyressättning i avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är starkt och indexeringen av hyran är förutsägbar över tid.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Extra viktig Stambanorna för höghastighetståg representerar varken en vinst för samhället, miljön eller klimatet. I dagsläget tränger det kostnadsskenande projektet ut nödvändig upprustning av befintlig järnväg och många andra goda infrastrukturprojekt som kan göra större positiv skillnad.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Extra viktig Idag avgörs din chans att överleva en svår sjukdom av var i landet du bor. Hundratusentals väntar olagligt länge i vårdkö, trots att det finns lediga tider i andra delar av landet. Det duger inte. Sveriges 10 miljoner invånare är en stad i ett globalt perspektiv. Det är inte rimligt att sjukvården är uppdelad i 21 självbestämmande regioner. Vi behöver ett samlat nationellt ansvar för sjukvården.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Slopandet av karensdagen var en nödvändig åtgärd under pandemin för att säkerställa att ingen gick till jobbet trots sjukdomssymptom av ekonomiska skäl. Vi har inga förslag på att avskaffa karensdagen permanent.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: I första hand bör arbetsmarknadens parter kommer överens om väl fungerande arbetsrättsliga regler på arbetsmarknaden, men vi vill också utöka företagens möjlighet till undantag från turordningsreglerna.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Pia Steensland: Gruvnäringen skapar arbetstillfällen och intäkter till statskassan. Det är viktigt med tydliga miljökrav och hänsyn till lokalbefolkningen. För att bevara lönsamhet bör gruvbolagen inte belastas med ytterligare gruvskatter/avgifter. En översyn av minerallagen bör göras i syfte att stärka markägarens ställning vid prospektering.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pia Steensland: Asylrätten ska värnas och migrationspolitiken ska vila på en medmänsklig och humanitär grund. Vi ska fortsätta ta emot människor som är på flykt från förtryck och förföljelse. Samtidigt krävs det långsiktighet och ett system som håller över tid. Alla som har rätt att stanna måste ges möjlighet till en god integration och arbete för att komma in i samhällsgemenskapen och att bidra till välfärden

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pia Steensland: Det är av viktigt att brottsbekämpande myndigheter får möjlighet att avlyssna brottsmisstänka. Vi stödjer en vidgad rätt till avlyssning, eftersom dagens regler inte alltid räcker till. Framför allt gäller detta när kriminella byter kommunikationssätt och lagstiftningen inte hänger med. Beslutet om avlyssning ska knytas till person, inte exempelvis telefonnummer.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pia Steensland: Skatterna är för höga i Sverige. Vi vill se lägre skatter på arbete och pension för att fler ska få behålla mer av sina inkomster. Högsta prioritet är att fortsätta sänka inkomstskatten med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare och pensionärer, samt höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten så att färre betalar den.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Pia Steensland: Grundprincipen från 1993 som ger skogsägaren mandat att själv besluta om sin skog inom lagens ramar, en frihet under ansvar, ska värnas.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Pia Steenslands val:

 • Lag och ordning
 • Sjukvården
 • Äldreomsorg