Val 2022 Valkompass
Gå till foregående sida

Kandidaternas svar

Elin Hoffner (fotograf null)

Elin Hoffner

Varför ska väljarna rösta på dig?

Min drivkraft som politiker är möjligheten att förändra. Jag vill att alla människor ska ha samma värde och då inte bara i teorin. Jag ser mitt uppdrag som ett ständigt lärande och hämtar kraft i mötet med människor. En röst på mig i valet är en röst för jämlikhet och solidaritet.

Presentera dig själv

Jag växte upp med en biologisk bror och med flera fostersyskon. Jag lärde mig tidigt att vi föds med väldigt olika förutsättningar i livet. Orättvisor och otrygghet är en vardag för många och det har påverkat mig att vilja förändra. Jag har arbetat på behandlingshem med ungdomar i nitton år. Jag har varit landsting/regionspolitiker sedan 2002 och tycker att fortfarande är lika spännande.

Vad har du för yrke?

Behandlingsassistent

I vilket land är du född?

Sverige

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

MonaLisa Norrman

Hur vill du att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritet som driver vänsterpolitik.

Finns det något parti som du INTE vill att ditt parti ska samarbeta med?

Sverigedemokraterna

Hur länge har du varit medlem i ditt parti?

Mer än 20 år

Bedriver du en personvalskampanj?

Nej

Svar i valkompassen

:

Elin Hoffner

Vinstutdelning för friskolor ska förbjudas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Varje krona som delas ut i vinst är en förlorad krona i verksamheten. Skolan ska utformas efter barnens behov och bästa. Skolor ska inte drivas för att gynna bolagsägares ekonomiska intressen.

Kärnkraften ska byggas ut

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Förnybar energi är den hållbara lösningen för framtiden. Kärnkraft innebär en stor säkerhetsrisk och är en förhållandevis dyr energikälla.

Polisen ska kunna upprätta visitationszoner i brottsutsatta områden

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Polisen ska bara visitera om det finns konkret brottsmisstanke. Det är viktigt att befolkningen har ett starkt förtroende för polisen. Slumpmässiga visiteringar är ett dåligt sätt att bygga förtroende.

RUT-avdraget ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Att subventionera hushållsnära tjänster med våra skattepengar är ett oerhört slöseri med resurser. Det är pengar som istället kan stärka skola, vård och omsorg.

Sverige ska minska det internationella biståndet

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Solidaritet med andra länder och bekämpa svält, fattigdom och bygga demokrati borde vara en självklarhet. Vi bär alla ett gemensamt ansvar för den värld vi skapar för kommande generationer.

Kungahuset ska tilldelas mindre pengar

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Vänsterpartiet har länge velat ha ett minskat anslag till kungahuset. Det är skattepengar som gör större nytta i offentlig sektor.

Skatten på bensin och diesel ska sänkas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Vänsterpartiet har föreslagit ett tillfälligt pristak på drivmedel men det är ingen hållbar lösning för framtiden. Det måste till en långsiktig snabb omställning där vi också har lösningar för det som inte har tillgång till kollektivtrafik.

Skatten på fastigheter ska höjas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Vänsterpartiet vill komplettera den kommunala fastighetsavgiften med en statlig fastighetsskatt, som framförallt ska träffa hus med höga taxeringsvärden.

Kulturen ska till större del finansieras av privata aktörer

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Kultur har stor betydelse för folkhälsan. Det är viktigt med offentliga satsningar för att säkerställa att verksamheten är jämlikt fördelad och har goda förutsättningar över tid.

Det ska bli svårare för kommuner att stoppa vindkraftsbyggen

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Vänsterpartiet vill underlätta för ny vindkraft utan att minska på kraven på en säker rättsprövning. En kommun bör vara skyldig att på begäran ta ställning för eller emot vindkraft på ett visst mark- eller vattenområde.

Det ska vara förbjudet att tigga i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Det är att kriminalisera den som är fattig vilket är helt oacceptabelt.

Ett tredje juridiskt kön ska införas för de som varken identifierar sig som kvinna eller man

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Alla ska ha rätten att bestämma över sin egen kropp och fritt kunna definiera sitt eget kön även i juridisk mening.

Föräldrar ska själva få bestämma hur de fördelar föräldraledigheten

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: En jämlik fördelning för barn och hem är en central jämställdhetsfråga. Det är därför viktigt att dela lika på föräldraledigheten. Uttaget av föräldraledigheten är idag väldigt ojämnt. Ett jämnare uttag skulle leda till högre inkomst och pension, samt bättre hälsa för kvinnor. Barnen skulle få bättre möjlighet att utveckla sin relation med båda sina föräldrar.

Privata nätläkare ska inte längre finansieras av skattemedel

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Vård ska fördelas efter behov. Nätläkare tar stora resurser för lätta åkommor vilket inte är bra för prioriteringsordningen. Det är en dyr lösning.

Permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel i migrationspolitiken

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Permanenta uppehållstillstånd ger trygghet och framtidstro, vilket behövs för en bättre integration. Det är en nödvändighet för att man ska våga planera och satsa på ett liv i Sverige.

Sverige ska vara medlem i NATO

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Det är tryggast och minst risk för Sverige att dras in i väpnade konflikter om vi fortsätter att vara alliansfria. Sverige ska ha ett starkt försvar och samarbeta med andra länder men vi ska själva bestämma över vår försvars-och säkerhetspolitik utan att binda upp oss till kärnvapenalliansen Nato.

Den tillfälliga höjningen i A-kassan ska permanentas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Vi behöver göra mer än så. Arbetslöshetsförsäkringen behöver rustas upp då den har raserats under lång tid. Vänsterpartiet vill höja taket och golvet i försäkringen och ersättningsbeloppen ska räknas upp med löneutvecklingen. Ersättningen ska höjas till 80 procent för hela ersättningsperioden samt för tid med aktivitetsstöd och återinföra studerandevillkoret. Det ska ske stegvis.

Strandskyddet i landsbygdskommuner ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: För att allmänheten ska ha tillgång till stränder och för att den biologiska mångfalden ska skyddas så behövs strandskyddet. För landsbygdsutveckling bör vissa undantag kunna göras och dispens ges i strandnära områden.

Upprustningen av svenska försvaret ska finansieras med höjd skatt

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Ökade försvarsutgifter får inte leda till nedskärningar i välfärden. Därför kan det bli aktuellt med en skattehöjning.

Public service - TV och radio - ska ha ett smalare uppdrag

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Det är en viktig demokratisk fråga att information, nyheter och underhållning är tillgänglig även för den som inte har råd att köpa dyra abonnemang.

Nyförsäljning av bensin- och dieselbilar ska förbjudas från och med år 2025

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Det är ett förslag som Vänsterpartiet drivit under lång tid. Begagnade bilar påverkas inte. Stora satsningar ska göras på kollektivtrafiken och utbyggnad av laddinfrastruktur.

Betyg ska vara obligatoriskt från årskurs 4

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Betyg i tidig ålder ökar stress och utslagning. Det finns bättre sätt att följa upp elevers resultat i de lägre klasserna. Att börja med betyg i årskurs 7 är mer rimligt.

Mer skatteinkomster ska omfördelas från rika till fattiga kommuner

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Det är inte rimligt att boende i glesbygd ska betala mer i kommunalskatt samtidigt som tillgången till samhällsservice är obefintlig. En omfördelning av skatteutjämningssytemet och en återbäring på vind- vattenkraft, skog och gruvdrift där värdena produceras och tas ut är nödvändigt.

Köp av sexuella tjänster ska straffas med minst fängelse

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Det är allvarliga brott och det ska inte vara möjligt att köpa sig fri. En höjd straffskala ökar också prioriteten för polisen att utreda dessa brott.

Marknadshyror ska införas på nya hyresrätter

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Marknadshyror leder till höjda hyror och en ojämlik hyresmarknad med segregation och utslagning som följd. Vänsterpartiet har stoppat marknadshyror från att införas och kommer att göra allt för att stoppa sådana förslag även i framtiden.

Sverige ska avveckla planerna på höghastighetståg

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Svensk järnväg har idag brist på kapacitet. Det behövs järnvägsinvesteringar för klimatet. Det skapar också många arbetstillfällen.

Staten ska ta över ansvaret för sjukvården

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Vänsterpartiet vill inte förstatliga sjukvården, men staten behöver ta ett större ansvar för att säkerställa en jämlik vård i hela landet.

Karensdagen ska avskaffas

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Den som är för sjuk för att jobba ska kunna stanna hemma. Pandemin har visat hur skadlig sjuknärvaro kan vara. Därför ska vi inte återgå till att vara oklok.

Det ska bli enklare för arbetsgivare att säga upp anställda

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Anställningstryggheten ska stärkas inte försämras. Vänsterpartiet röstade emot försämringar av LAS som riksdagen nyligen röstade igenom.

Det ska vara enklare att få tillstånd att öppna gruvor i Sverige

 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig För att gruvdrift ska vara möjligt att överväga så måste det säkerställas att miljökonsekvenserna inte blir för stora. Vattenfrågorna är av största vikt då de annars får förödande konsekvenser. Därför ska till exempel brytning i alunskiffer helt undvikas. I överväganden om gruvdrift måste även de samiska intressena tas till vara och ska inte underställas ekonomiska intressen.

Hur öppet ska Sverige vara för att ta emot asylsökande?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Asylrätten är en mänsklig rättighet och alla EU- länder måste ta ett större gemensamt ansvar.

Hur mycket ska polisen få använda hemlig avlyssning och övervakning utan brottsmisstanke?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Hoffner: Det ska finnas brottsmisstanke för att få använda hemliga tvångsmedel så som avlyssning.

Hur mycket ska höginkomsttagare betala i skatt?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Den som har höga inkomster bör bidra mer för att nå ett samhälle med en stark välfärd som kan minska klyftorna i samhället.

Hur mycket av skogen i Sverige ska skyddas?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Den biologiska mångfalden måste skyddas och därför måste våra naturskogar ges långsiktigt skydd mot avverkning, och kalhyggesbruk bör fasas ut.

Vilka av följande områden ska prioriteras av staten?

Elin Hoffners val:

 • Miljö och klimat
 • Sjukvården
 • Skola och utbildning

Så svarar Elin Hoffner: Extra viktig Miljö och klimat är en ödesfråga för oss alla. Sjukvården är grunden för vår välfärd och vår trygghet och måste finnas för den som behöver oavsett var i landet den bor. Skola och utbildning sätter grunden för vår framtid och är därför helt omöjlig att prioritera bort.